روش های تشويق کننده به نماز شب (تهجد) — نعمت الله حقبین

 

روش های تشويق کننده به نماز شب (تهجد)

 

 

ارسالی: نعمت الله حقبین

 

با کدام احساسات و معلومات میتوان علاقمند به نماز شب شد؟
۱. احساس اينكه خداوند بلند مرتبه و رسولش (ص) تو را براي نماز شب فرا مي خواند.
۲. دانستن اينكه سلف صالح تا چه اندازه از نماز شب لذت مي بردند.
۳. فهميدن اينكه نماز شب سببي است براي بيرون راندن غفلت از قلب.
۴. احساس اينكه خداوند تو را مي بيند و صدايت را مي شنود.
۵. دانستن ميزان اهتمام رسول الله صلي الله و عليه و سلم به نماز شب.
۶. دانستن اينكه خداوند از كار كسي كه نماز شب را مي خواند چقدر خوشحال مي شود.
۷. دانستن اينكه رسول الله صلي الله و عليه وسلم حتي در هنگام بيماري نيز نماز شب را ترك نفرمود.
۸. دانستن ميزان اهتمام صحابه كرام رضي الله عنهم به نماز شب.
۹. فهميدن اينكه خداوند بوسيله بنده اي كه نماز شب مي خواند بر فرشتگانش مباهات مي كند.
۱۰. دانستن اينكه پيامبر اسلام صلي الله و عليه و سلم حتي در هنگام جهاد نيز نماز شب را ترك نمي فرمود.
۱۱. دانستن ثواب عظيمي كه خداوند براي اهل نماز شب در نظر گرفته.
۱۲. دانستن اينكه رسول صلي الله و عليه و سلم نماز شب را حتي در سفر نيز ترك نفرمود.
۱۳. دانستن ميزان اهتمام زنان سلف نسبت به نماز شب.
۱۴. درك اينكه افرادي كه به نماز شب مي ايستند چقدر اندك و غريبند.
۱۵. دانستن اينكه نماز شب سببي براي خوش قلبي و گشادگي سينه مي باشد.
۱۶. دانستن اينكه رسول الله صلي الله و عليه و سلم ازواجش را براي نماز شب فرامي خواند.
۱۷. دانستن ميزان حرص خلفا و امرا بر نماز شب.
۱۸. احساس اينكه دشمن تو (شيطان) براي منع تو از نماز شب تلاش مي كند.
۱۹. فهميدن اينكه نماز شب سببي است براي پيروزي بر دشمنان.
۲۰. دانستن اينكه چگونه رسول الله صلي الله و عليه وسلم دخترانش را براي نماز شب تربيت مي نمود.
۲۱. فهميدن اينكه نماز شب سببي است براي نجات از آتش سوزان جهنم.
۲۲. دانستن وصاياي گذشتگان در مورد نماز شب.
۲۳. دانستن اينكه رسول صلي الله و عليه وسلم ما را به سبقت گرفتن از يكديگر در نماز شب فرا خوانده است.
۲۴. دانستن اينكه نماز شب سبب رسيدن به بهشت است.
۲۵. دانستن اينكه نماز شب سبب تخفيف انتظار درهنگام برپايي قيامت مي باشد .
۲۶. دانستن اينكه رسول صلي الله و عليه و سلم اصحابش را براي نماز شب بلند مي كرد.
۲۷. دانستن ميزان حسرت و گريه سلف صالح به خاطر فوت نماز شب.
۲۸. دانستن اينكه نماز شب سبب آمرزيده شدن گناهان مي شود.
۲۹. دانستن اينكه سلف چگونه يكديگر را براي برپا داشتن نماز شب توصيه مي كردند.
۳۰. دانستن اينكه شرف حقيقي مومن در نماز شب است.
۳۱. دانستن ميزان تلاش علماء براي برپاداشتن نماز شب.
۳۲. دانستن اينكه  نماز شب وسیله ای است برای تربيت نفس بر بلند همتي و تعلق به امور متعالي .
۳۳. درك اينكه نماز شب ارتباط با خداوند مي باشد.
۳۴. دانستن اينكه نماز شب سبب حسن الخاتمه (پايان نيكو) مي شود.
۳۵. دانستن اينكه چگونه سلف نماز شب را بر همنشيني با همسران و فرزندانشان ترجيح مي دادند.( البته با رعايت حقوق آنها)
۳۶. دانستن اينكه نماز شب سبب استجابت دعا مي شود.
۳۷. دانستن اينكه مداومت بر نماز شب سبب ترك گناهان مي شود.
۳۸. اطلاع از اينكه زنان سلف چگونه همسرانشان را براي نماز شب بيدار مي كردند.
۳۹. دانستن اينكه نماز شب سبب استقامت در راه مي شود.
۴۰. دانستن اينكه سلف زندگي را دوست نداشتند مگر به خاطر نماز شب.
۴۱. دانستن اينكه نماز شب سبب نائل شدن به محبت خداوند مي شود.
۴۲. فهميدن اينكه نماز شب سبب شادابي و درخشاني چهره مي شود.
۴۳. دانستن اينكه نماز شب كمكي است براي انجام تكاليف سخت و بزرگ.
۴۴. دانستن اينكه نماز شب صاحبش را در روز قيامت شفاعت مي كند.
۴۵. سلف حتي در لحظه سكرات هم به خاطر فوت نماز شب حسرت مي خوردند.
۴۶. دانستن اينكه نماز شب صاحبش را در تربيت نفس بر مسابقه دادن در طاعات کمک می کند.
۴۷. دانستن اينكه نماز شب از هر چيزي بيشتر بر مردم تاثير مي گذارد.
۴۸. دانستن اينكه نماز شب سبب رحمت خداوند بر انسان مي شود.
۴۹. دانستن اينكه سلف به هنگام فرا رسيدن شب شادمان مي شدند و هنگام فراقش اندوهگين.
۵۰. دانستن اهميت دقايق شب و سحر.
۵۱. دانستن اينكه نماز شب سبب از بين رفتن امراض بدن مي شود.
۵۲. سلف حتي در زمان بيماري نيز بر نماز شب محافظت مي نمودند.
۵۳. دانستن اينكه ملائكه به كسي كه نماز شب مي خواند گوش فرا مي دهند.
۵۴. دانستن اينكه نماز شب نفس را براي بدست آوردن اخلاص تربيت مي كند.
۵۵. سلف همسران و مادرانشان را براي نماز شب تربيت مي كردند.
۵۶. دانستن اينكه نماز شب حتي در امتهاي پيشين نيز وجود داشته.
۵۷. دانستن اينكه چگونه سلف فرزندانشان را براي برپايي نماز شب تربيت مي نمودند.
۵۸. دانستن اينكه حيوانات خداوند را در حالي كه تو در خواب هستي تسبيح مي گويند.
۵۹. دانستن اينكه نماز شب نفس را از آفات و امراض آن پاك مي كند.
۶۰. دانستن اينكه سلف ميهمانان خويش را براي برپايي نماز شب تشويق مي نمودند.
۶۱. دانستن اينكه سلف چگونه شاگردانشان را براي نماز شب راهنمايي مي كردند.
۶۲. دانستن اينكه نماز شب سبب توفيق و گشايش در فكر مي شود.

چه باید کرد تا خواندن نماز شب برای مان آسان ګردد؟
۱. تعجيل در خوابيدن بعد از نماز عشاء.

۲. درخواست از خداوند براي اينكه نماز شب را برايت آسان بنمايد.
۳. با وضوء و طهارت خوابيدن.
۴. تلاش براي خوردن روزي حلال
۵. توصيه يكديگر به نماز شب.

۶. خوابيدن با نيت بيدار شدن براي نماز شب.

۷. خوابيدن بر پهلوي راست.

۸. دوري جستن از گناه و معصيت.

۹. محافظت بر اذكار شرعي قبل از خواب.

۱۰. اجتناب از خوردن و نوشيدن زيادي .

۱۱. نپوشاندن خود بوسيله لحافهاي فراوان هنگام خواب. (غير ضروري )
۱۲. تأمل در مناجات اهل شب با پروردگارشان

۱۳. عدم افراط در خواب.

۱۴. محاسبه نفس و توبيخ آن بخاطر ترك نماز شب.

۱۵. مجاهده نفس و مجبور كردن آن براي نماز شب.
۱۶. مداومت بر اذكارشرعي هنگام بيدار شدن از خواب.

۱۷. به ياد آوردن بهشت و نعمتهايش.
۱۸. زدن آب به صورت هنگام بيدار شدن براي نماز شب.

۱۹. اتهام نفس به كوتاهي كردن در مورد نماز شب.
۲۰. به ياد آوردن جهنم و عذاب و سختيهايش.

۲۱. تنبيه نفس به خاطر ترك نماز شب.

۲۲. مسواك زدن هنگام برخواستن براي نماز شب.

۲۳. برپاي نماز شب به صورت جماعت در بعضي از اوقات.

۲۴. زهد در دنيا

۲۵. دوري از انجام لهو و زياد خنديدن.

۲۶. دلبستن به روز قيامت

۲۷. بيدار كردن همسر و فرزندان براي نماز.

۲۸. كم كردن آرزوها و زياد كردن ياد مرگ.
۲۹. ياد آوري قبر و اهوال آن.

۳۰. مأموريت دادن به كسي كه تو را براي نمازشب بيدار نمايد.

۳۱. مواظبت و مداومت بر نماز شب.
۳۲. يادآوري قيامت و اهوال آن .

۳۳. شروع نماز شب با دو ركعت سبك. چون سلف نمازشب را براي خود تقسيم مي كردند.

۳۴. دانستن فضيلت نماز در شب بر نماز روز.

۳۵. تنوع در حالت نماز يعني اينكه گاهي به صورت ايستاده و گاهي به صورت نشسته باشد.

۳۶. حرص بر خواب قيلوله در روز.

۳۷. قضاء كردن نماز شب در روز هنگامي كه فوت شود.

۳۸. تدريج در اضافه كردن تعداد ركعات و طول قيام.

۳۹. به كار بردن اموري كه خواب آلودگي را از شخص نمازگزار دور مي كند.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *