زنده جانی به عمرملیونها سال

زنده جانهایی که عمرشان به ملیونها سال میرسد:

یکی از گروپ های تحقیقاتی آلمانی که در شهر " کورتینادا مبیزو " ایتالیا مشغول تحقیقات در مورد زندگانی اجسام میکروبی بود قادر به کشف اجسام میکروبی و ذره بینی گردیدند که عمرشان به 220 میلیون سال میرسند.

این اجسام میکروسکوبی که مربوط بعصر دیناصورها میباشند تغییراتی خیلی بسیط و عادی در این مدت زمان عمری شان دیده اند.

رئیس هیئت علمی آلمانی " الکساندر شمیت " که به این کشف دست یافت درمقاله که در مجله ( طبیعت ) بنشر رسانیده است میگوید : این کشف ثابت میسازد که اجسام متنوعی و حتی طبقات میکروبی قادر به دوام زندگی در طی دوره های جیولوجی مختلف میباشد.

 

مصدر: سايت عربی زبان عرب 48

ترجمه: سليمان شاه صوفی زاده

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *