بسط وتوسعه در کائنات

بسط وتوسعه در کائنات :

درقرآنکريم که چهارده صد سال قبل ازامروز، زمانيکه کيهان شناسی هنوزخيلی ابتدائی بود، نازل شده ، ازوسعت وانبساط درکائنات تذکر رفته است: "…وحقا که ما افریدیم آسمان را وهرآيينه ما آنرا وسعت ميدهيم".( الذاريات،آيت47 )

کلمۀ " السماء " ( آسمان) درآيات متعدد ومختلف قرآنکريم ذکر شده ، وبه اشکال مختلفی بحث ازفضا و کائنات صورت گرفته است ، ازجمله درآيت فوق که ازبسط وتوسعه درکائنات ذکررفته است.

درآيۀ متذکره کلمۀ عربئ " موسعون" بکاربرده شده که آوردن حرف (ل) تأکيد درابتداء کلمۀ(موسعون) به اهميت و قطعیت موضوع اشاره ميکند.

تا اوایل قرن بيستم يگانه نظررايج وشايع درجهان اين بود که کائنات موجود اززمان

لايتناهی دارای طبيعت ثابت وغير متغير بوده وبه همين شکل خواهدبود.

در حالیکه تحقيقات وپژوهشهايکه توسط جدید ترین و پیشرفته ترین وسائل تکنالوژی و علمی صورت گرفته است، بيانگرآنست که کائنات موجود آغازی داشته وبطورپیهم درحالت وسعت يافتن می باشد.

درشروع قرن بيستم فزيکدان روسی بنام "Alexander Friedman " وکيهان شناس بلجيمی بنام "Georges Lemaitre" تيوری وسعت يافتن وانبساط کائنات را مطرح کردند که بعدا توسط علما ومحققين ديگر نيز در سال 1929 مورد تأييد و تصديق قرارگرفت.

تحقيقات ستاره شناس مشهورامريکايی بنام "Edwin Hubble" به اين نتيجه منتهی شد که اجرام سماوی وکهکشانها درحالت دورشدن ازهمديگرهستند که اين اکتشاف منحيث يکی از بزرگترين اکتشافات درتاريخ علم کیهان شناسی محسوب ميشود. " Hubble" دراثناء اين پژوهشهای خود مشاهده نمود که نوراجرام سماوی نظربه تغير درموقعيت شان تغيرنموده و با زیاد شدن فاصله به سرخی گراييش پيدامی کنند.

سبب اين تغيردررنگ نورستاره ها را نظربه قانون فزيک چنین شرح میدهند : هنگاميکه نور از مبداء آن به سمت ديد حرکت ميکند با نزديک شدنش به محل ديد رنگ بنفش را وبعد ازعبورش ازمحل ديد تمايل به سرخی پيدا ميکند. بناءً " هوبل" بامشاهدۀ اين تغيرات دررنگ نور اجرام درفضا، متيقن شد که ستاره ها نه تنها ازما بلکه درحال دورشدن ازيکديگرنيزهستند. ودورشدن هرچيز از يکديگردرکائنات ، دلالت به انبساط وتوسعۀ آن ميکند، که اين امر راتحقيقات بعدی علمای معاصر هم تأييد نموده است.

برای درک درست اين موضوع اگر پوقانۀ را درحالت هواگرفتن تصورنماييم ، همانقدريکه پوقانه بيشتر ازهوا پرميشود، به همان اندازه نقاط سطح پوقانه ازنقطۀ مرکزی و ازيکديگر فاصله ميگيرند.

به همين منوال اجسام سماوی هم علاوه بردورشدن ازنقطۀ مرکزی که دراثرحدوث “ The Big Bang “ به وجود آمده، بصورت متداوم درحال دور شدن ازيکديگر و وسعت يافتن هستند.

"Albert Einstein" يکی ازبزرگترين ساينسدانهای قرن بيستم هم درتحقيقات علمی اش به همين نتيجه رسيد که کاينات درحالت توسعه بوده وتيوری کاينات ثابت را که خودش هم زمانی به آن معتقد بود، به کنارگذاشت.

درحاليکه ما شاهد آخرين دست آوردهای علمی درمورد توسعۀ کاينات از اواخر قرن بيستم بدينسوهستيم، قرآن کريم قبل ازهمه درزمانيکه نه تلسکوبی وجود داشت، ونه هم پيشرفتی درقسمت تکنالوژی وکيهان شناسی، اين موضوع را به بطورواضح وروشن بيان نموده است، زيرا قرآن کلام خداوند خالق کائنات ميباشد.

مصدر: سايت انگليسی زبان هارون يحيی

 

ترجمه وتلخيص:سليمان شاه صوفی زاده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *