خط سيرآفتاب

خط سيرآفتاب:

خداوند عظيم الشان درآيۀ ازقرآن پاک چنين فرموده است :" وآفتاب ميرود به قرارگاه خود(وبه تعبیر دیگری؛ بسوی أجلش)، اين است حکم مقررۀ (پروردگار) غالب ودانا". سورۀ (36) يس، آيۀ 38.

همچنان خداوند در آيۀ ديگری ميفرمايد: " واوست (خداوند) آنکه بيافريد شب وروزرا، وآفتاب ومهتاب را، وهريک درفضايی شناورند ". سورۀ (21) الانبياء، آيۀ 33.

درآيۀ ذکرشده برای بيان حرکت آفتاب از کلمۀ عربی "سباح" استفاده شده که معنی آن شنا ميباشد. بکاربردن اين کلمه نشان ميدهد که آفتاب درفضا بصورت غيرمنظم وغيردقيق درحرکت نبوده بلکه حرکت آن به محورخودش وحرکت منظم ومتوازنش به شمول تمام منظومۀ شمسی مربوطش درکاينات، از طرف خداوند توجیه و تنظیم شده است.

اين مفاهیمی را که قرآن کريم قرنها قبل به آن اشاره نموده بود ، علم کيهان شناسی محض درين اواخر برای ما کشف نموده است.

نظر به محاسبات ستاره شناس ها، آفتاب موازی به مسيری بنام " سولر اپيکس " يا زاويۀ شمسی به امتداد ستارۀ " ويگا " باسرعت باورنکردنی 720.000 کيلومتر درساعت درحرکت ميباشد. اين به اين معنی که آفتاب تقريباً در روز 17,28 مليون کيلومتر را طی ميکند. همانند آفتاب تمام سياره ها و اقمار مربوط شان نيزبا همين سرعت با حفظ تمام خصوصیاتی که دارند بطورجمعی با آفتاب يکجا اين مسير را ميپيمايند.

پس سپاس خدایی راست که این کائنات را با چنین نظام دقیق و قانونمند آفریده است !.

مصدر: سايت انگليسی زبان هارون يحيی

 

ترجمه وتلخيص:سليمان شاه صوفی زاده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *