کرویت و هموار بودن زمين

کرویت و هموار بودن زمين:

خداوند خالق کاينات درکتاب مقدسش قرآن کريم ميفرمايد: " و( خداوند آفرید) زمين را بعد ازآن( آفرینش آسمان) صاف وهموار ".سورۀ (79) النازعات، آيۀ 30.

درآيۀ فوق الذکر کلمۀ " دحا" که از" دحو" گرفته شده ، يک کلمۀ اصيل زبان عربی است که به معنی صاف وصيقل شده، رنده شده ، گستردن وپهن کردن اشياء بشکل کروی ومدورميباشد.

کلمه یا لغت " دحو" در زبان عربی مفهوم کروی بودن را در بر دارد، چنانچه در هنگام بازی، اطفال برای انداختن توپ وهر چیزیکه شکل مدور و کروی را دارد مانند چهار مغز و یا تشله، به حفره یی از کلمهء" دحو" استفاده میکنند، که در فارسئ دری انرا با کلمهء" لول دادن" تعبیر میکنند. و اگر بشکل دیگری بخواهیم این موضوع را إفاده کنیم، میتوان گفت که کلمه" دحو" ( لول دادن) به اشیایی اطلاق میشود که همراه با چرخش بمحور خود فاصلهء را طی کنند، که کرهء زمین قطعا همین خاصیت را دارا است.

البته درنتيجۀ تحقيقات ساينسی امروز همه ميدانيم که زمين مدور وکروی شکل است، وازهمين نقطۀ نظر استفادۀ کلمۀ " دحا" برای اين شکل هندسی ( کروی ) زمين مفهوم خيلی با ارزشی است که خداوند قرنها قبل، زمانیکه انسانها بطورکلی فکر ميکردند ( وحتی تا سه چهار قرن قبل هم ) که زمين يک ميدان مسطح همواراست ، به آن إشاره نموده است.

مصدر: سايت انگليسی زبان هارون يحيی

 

ترجمه وتلخيص:سليمان شاه صوفی زاده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *