طبقات زمين

 

 

طبقات زمين

 

يکی از نقاط مهم وجالب ديگری که قرآن به آن اشاره نموده است، مساوی بودن تعداد طبقات زمين با تعداد طبقات آسمان بوده، که خداوند(ج) ميفرمايد: " خداوند ذاتيست که آفريد هفت آسمان را واز زمين نيز مانند آنها، نازل ميشود حکم خدا در ميان آنها، تا بدانيد که الله بر هرچيز توانا است، و( بدانيد) که علم خداوند هر چیزی را در بر دارد". سورۀ65 الطلاق، آيۀ 12.

معلوماتی را که آيۀ فوق ارائه نموده است، ساينس امروزی کاملاً تأييد نموده وعلمای ساينسی نيز بعد از تحقيقات به اين نتيجه رسيده اند که زمين نيز متشکل از هفت طبقه ويامنقسم به هفت بخش ميباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Lithosphere (water) ليتوسفير (آب)

2: Lithosphere (land) ليتوسفير (خشکه)

3: Asthenosphere استينوسفير

4: Upper mantle اپرمينتل

5: Inner mantle اننرمينتل

6: Outer core اوترکور (مغزخارجی)

7: Inner core اننرکور (مغز داخلی)

 

 

 

 

طبقۀ اول زمين آب ويا ابحاري اند که قسمت بيشتر زمين را پوشانيده و نام ساينسئ آن" ليتوسفير" ميباشد.

 

طبقۀ دوم زمين که همنام طبقۀ اول زمين(ليتوسفير) بوده، عبارت از قشر سخت وبالائی زمين که در زيرآب ابحارقرارداشته، وپوست زمين نيزناميده ميشودميباشد. اين طبقه نسبت به طبقات ديگر زمين سردتر، سخت تر، ودارای ضخامت تقريباً 80 کيلومتر ميباشد. البته لفظ " ليتوسفير" ازکلمۀ يونانئ " ليتوس" که به معنی سنگ بوده ، مشتق شده ودرينجا هدف پوش ويا قشر سطحئ زمين ميباشد.

پائين ترازپوست زمين( ليتوسفير ) طبقۀ ديگری به نام " استينوسفير" قرار دارد که اين لفظ هم ازيک کلمۀ يونانی " استينس" گرفته شده وبه معنی سست وضعيف ميباشد. ضخامت اين طبقه کمتر از پوست زمين ( ليتوسفير) بوده، محرک ومتغير ميباشد. اين طبقه از مواد جامد و متحرک خيلی داغ ساخته شده که قابل ذوب ميباشد. به گمان زمين شناسان طبقۀ پوست زمين " ليتوسفير" هم چون بالای اين طبقه قرار دارد، همزمان با حرکت آهسته وکند اين طبقه در حرکت ميباشد.

 

درزير" استينوسفير" طبقۀ ضخيم ديگری دارائ حرارت خيلی زياد وضخامت تقريباً 2900 کيلومتر بوده که متشکل از دوبخش بنام " اپرمينتل" و" اننرمينتل" ميباشد. اين دوطبقه از مواد جامد سنگ گونه ساخته شده که به پوش بالايی سنگی و پوش داخلی سنگی نيز معروف اند. اين دوطبقه دارای آهن،مگنيزيم وکلسيم بيشتر ازطبقۀ بالايی " استينوسفير" بوده ونيزگرمتر وغليظ تراند. چون هرقدريکه عمق در زمين بيشترشود غلظت مواد و شدت حرارت ان نيزبيشتر و افزون ترميشود.

 

قسمت های مرکزی زمين که مغززمين نيز ناميده ميشوند متشکل از دوقسمت ميباشد که يکی هسته خارجی يا مغزخارجی وديگری هسته داخلی يا مغز داخلی نام دارد. اين قسمت ها چون متشکل ازمواد خیلی زياد فلزی بوده ، تقريباً دوبرابرطبقۀ بالاتر(مينتل) غليظ تر ومتراکم تر ميباشند. قسمت مغز خارجی دارای ضخامت تقريباً 2200 کيلو متربوده و نيزساحۀ مقناطيسی را برای زمين مهيا نموده تا به مثابه يک سياره دارای چرخش باشد وقسمت مغز داخلی سخت تر ودارای ضخامت تقريباً 1250 کيلومتر ميباشد.

 

تقسیمات طبقات زمين و آسمان بگونه بالا توسط ساینسدانانی که معتقد به قران باشند صورت نگرفته بلکه توسط علمایی صورت گرفته است که شاید از قران جز نامی دیگر هیچ نمیدانستند و عقیده یی شان چیزی غیر از اسلام بود . این کشفیات علمی محض در قرن بيستم با پيشرفت ساينس هويدا شد که بدون شک موجوديت اين حقيقت درکتابیکه 1400 سال قبل نازل شده است معجزه ای ديگری از قرآن کريم به شمار ميرود.

 

منبع: سايت زيبای هارون يحيی

ترجمه وتلخيص: سليمان شاه صوفی زاده

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *