زمين بار سنگينش رابیرون ميريزد

 

 

زمين بار سنگينش رابیرون ميريزد:

 

خداوند(ج) در قرآن حکيم ميفرمايد: " وقتيکه جنبانيده شود زمين به جنبانيدن سختش(زلزله)، وبيرون آورد زمين بار (انباشته )های خود را، وگويد انسان(که) چه حالست آنرا، درآن روز بيان کند(زمين) خبر های خودرا" سورۀ (99) الزلزال، آيات 1-4.

لفظ " زلزال" در زبان عربی به معنی زلزله وجنبيدن زمين بوده ولفظ " اثقال" بارسنگين و انباشته را ميگويند. گرچه آيات فوق از احوال روزقيامت خبر ميدهد ومنظور از زلزله هم درآيات ذکرشده زلزلۀ روز قيامت ميباشد، ولی مسئلۀ بحث ما چگونگی ، خواص وپيامدهای زلزله چه در زمان حاضروچه ان که در روز قيامت واقع شود ميباشد، که قرآن کريم با تذکر این قضیه علمی ، دستآورد خيلی بزرگ علمی و ساينسی را درپيش چشمان ما قرار داده است.

در ارتباط به اين فرمودۀ قرآن کريم که زلزله بار سنگين وانباشته های زمين راتخليه و بیرون ميريزد. تحقيقات جديد ساينسی به زبان تأييد ميگويند که واقعاً بخش های مرکزی زمين متشکل ازفلزات ثقيل وخيلی غليظ وپرحرارت بوده، واين مواد با جنبيدن شديدوزلزله ها به روی سطح زمين خارج وظاهر ميشوند. نظر به محاسبات زمين شناسان بعد ازبه ميان آمدن کرۀ زمين، هنگاميکه زمين سرد شد، موادغليظ وثقيل آن فرور رفته در مرکز زمين جای گزين شدند، ومواد سبک در بالا وسطح زمين قرار گرفتند وبه همين دليل قسميکه در موضوعات قبلی هم در مورد ساختار طبقات زمين اشاره شد، هر قدريکه به عمق زمين نزدیک شویم به همان اندازه به غلظت ، سنگينی وحرارت بيشترو افزون تر برمیخوریم.

درینجا خداوند بزرگ مارا بچیزی متوجه میسازد که در زمان نزول قرآن انسان به ان پی نمیبرد. در انزمان خداوند مهربان این خصوصیت علمی زلزله را تثبیت ساخت که در أثر زلزله مواد ثقیل از بطن زمین خارج میشود! و این صفت زلزله را در مقایسه با زلزله نهایی ( قیامت ) قرار داده که انسان و اعمال ویرا از زمین برای محاسبه بدر میکند همانگونه که در زلزله های عادی مواد سنگین از دل زمین به بیرون پرتاب میشود. خصوصا این مطلب که در زلزله ها مواد ثقیل و سنگین از دل زمین ببیرون میریزد.

درهنگام زلزله مواد ثقيليکه در زيرپوست ويا پوش زمين قرار دارند فرصت خارج شدن را ميابند وچنانکه قرآن کريم به آن اشاره نموده، زمين بارهی سنگين خودرا بيرون ميآورد. البته در مناطقيکه ذخيره های فلزی بيشتر متمرکز گرديده ضمينۀ خروج اين مواد بيشتر مساعد است، مانند مناطق کوهستانی وکوه های آتشفشانی. پس هنگاميکه ميبينيم که برحق بودن تمام ارشادات وپيشگويی های قرآن پاک در نتيجۀ تحقيقات علمی امروز به ما انسانها تثبيت وتأييد ميگرد، جای شک وترديدی باقی نميماند که قرآن کلام ذاتيست که خالق همۀ اين مخلوقات وحوادث وپيامد های آنها ميباشد.

 

منبع: سايت هارون يحيی

ترجمه وتلخيص: سليمان شاه صوفی زاده

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *