ساخت وترکيب پترول

 

ساخت وترکيب پترول

 

خداوند(ج) درقرآن مجيد ميفرمايد:  " بپاکی ياد کن نام پروردگارت راکه  از همه برتراست. آنکه بيافريد، پس منظم ساخت. وآنکه اندازه گيری کرد، وهدايت نمود. وآنکه برآورد چراگاه را. پس گردانيدش خشک  وتيره (سياه)". سورۀ (87) الاعلی، آيات 1- 5.

به اساس نظريات وتجارب علماء يکی از موارديکه درترکيب مواد نفتی رول دارد همانا بقايائ نباتات وحيواناتيست که طی تعاملاتی پس از ملیونها سال  به مواد روغنئ چسپناکی تبدیل شده  و درزيرطبقه هائ گل وسنگ قرارميگيرد، که بعداً به پترول، گازوغيره تبديل ميشوند. حرکات در زير پوست زمين گاهی سبب فرورفتن نفت  که در زير قشر سنگئ زمين قرار دارد،به هزارها متربه اعماق زمين ميگردد، ونيزگاهی سبب رخنه وتراوش درپوست زمين شده ونفت ازطريق سوراخها ودرزهائ ايجادشده از اعماق حتی چندين کيلومتری زیر زمين به سطح بالائی ويا کف بحرها صعود نموده، بعد از تبخير به گازمبدل شده وآنچه از آن باقی میماند همانا قیر میباشد.

 

حالات سه گانه ايکه در چهار آيت اولئ سورۀ " الاعلی " ذکرشده است واقعا شامل درترکيب وساختار پترول ميباشند. اين بکلی محتمل وباورکردنی است که قياس کلمۀ " المرعی " يعنی چراگاه (چمن زاروعلفزار) دلالت به مواد اساسئ عضوئ برای ترکيب پترول ميکند. کلمۀ ديگری درآيات فوق الذکر" احوی" بوده که برای توصیف سبزه به حالت سياه ودودی آن استفاده ميشود. و این یک حقیقت ثابت شده است که  نباتات در زير زمين رفته رفته بتدريج سياه ميگردند، چون اين کلمه با کلمۀ ديگر" غثاءً " به معنی ( پوشيده،تاريک، ودربيخ قرار داشته) تقويه وپشتيبانی گرديده است. تجمع نباتات زباله وپراگنده با تعاملات مخصوص شان درزير زمين وبرگرداندن و پس دادن زمين آنها را دوباره  به شکل پترول دلالت خيلی نزديک ضمنی با آيات فوق دارند. با خواندن آيات فوق الذکر انسان متوجه ميشود که با چه خرد ومعرفت کاملی کلمات مربوط به ترکيب چنين مواد با ارزش ومفيد در آيات فوق قرآنی جابجا گرديده اند، چنانچه توضيح شد، تغير نباتات به سياهی وتاريکی وبعداً مبدل شدن آن به مايع چسپناکی، شباهت وهمانندئ قویی  با ترکيب پترول دارد.

 

منبع: سايت انگليسی زبان هارون يحيی

ترجمه وتلخيص: سليمان شاه صوفی زاده

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *