اهميت عدد 19 دراعجاز رياضی قرآن کري

 
 

اهميت عدد 19 دراعجاز رياضی قرآن کريم

جملۀ « بسم الله الرحمن الرحيم » جملۀ آغازين وجملۀ کليدی قرآن کريم بوده، که از چهارکلمه و19 حرف تشکيل شده است، اين چهار كلمه و 19 حرف چنان با یكدیگر نظام ریاضی متشكلی دارند كه با دانش و احساس بشری غير قابل انجام اند. وبه همين لحاظ عدد 19عدد اول قرآن کريم ويا (پرايم نمبر) آن ناميده ميشود.

البته قبل از آنکه ببينيم اين عدد اول وکليدی (19) چگونه روابط عميق، عجيب وخارق العادۀ با تمام آيات وسوره های قرآن کريم دارد، بهتر است چند عوامل اساسی ديگر ی را نيز برای اثبات عدد اول بودن ، کليدی بودن، واساسی بودن اين عدد( 19) بشناسيم، که قرار ذيل اند:

1– علاوه برآنکه جملۀ آغازين وجملۀ کليدی قرآن کريم يعنی « بسم الله الرحمن الرحيم » از 19 حرف تشکيل شده است، همچنان سورۀ علق که اولين سورۀ نازل شده بر پيامبر اسلام (ص) محسوب ميشود، دارای 19 آيه است.

علاوه برآن اولين آيات نازل شده بر پيغمبر اسلام که 5 آيۀ اول سورۀ علق ( سورۀ 96 قرآن) ميباشند، نيز از 19 کلمه، و76 حرف تشکيل شده است، که رقم 76 نيز خود ضريب 19 دارد: ( 4*19= 76 )

2اين اولين سورۀ قرآنی که از نظر ترتيب زمانى اولين سوره ميباشد، از طرف آخر قرآن کريم نيز ۱۹ همين سوره است.

3– سورۀ نصر (سورۀ 110 قرآن) که بقولی آخرين سوره‌ ای است كه بر پيغمبر(ص) نازل شده نيز 19 كلمه دارد، وهمچنان آيه اول آن 19 حرف دارد.

4– اولين کلمۀ « بسم الله الرحمن الرحيم » يعنی کلمۀ " اسم" که اولين وآغازين کلمۀ قرآن نيز ميباشد، درتمام قرآن کريم 19 بار ذکر شده است.

5– آخرين کلمۀ « بسم الله الرحمن الرحيم » يعنی کلمۀ " الرحيم" درتمام قرآن کريم 114 مرتبه ذکر شده است که مطالب ذيل را در بر دارد:

الف: تکرار کلمۀ اول « بسم الله الرحمن الرحيم » 19 بار در تمام قرآن کريم، وکلمۀ آخر آن 114 بار نشان دهندۀ اينست که آغاز قرآن يعنی عدد 19 ارتباطات عميق، عجيب وخارق العادۀ با تمام قرآن که با سورۀ 114 به پايان ميرسد، خواهد داشت.

ب:چنانکه « بسم الله الرحمن الرحيم » با کلمۀ پايان يافته است که آن کلمه در تمام قرآن 114 مرتبه ذکر شده است، همچنان تمام قرآن با سورۀ پايان خواهد يافت که شمارۀ آن 114 خواهد بود.

ج:چنانکه « بسم الله الرحمن الرحيم » با کلمۀ پايان يافته است که آن کلمه در تمام قرآن 114 مرتبه ذکر شده است، همچنان تمام قرآن بعد از تکرار 114 بار « بسم الله الرحمن الرحيم » به پايان خواهد رسيد. البته قابل ياد آوری است که کلمۀ " الرحيم" علاوه بر 114 مرتبه يکبار ديگر هم درقرآن کريم ذکر شده است اما مانند آن 114 مرتبه به صورت صفت خداوند (ج) نه، بلکه در مورد صفت پيغمبر اسلام( ص) ذکر شده است. درسورۀ توبه (سورۀ 9 قرآن) آيۀ 128.

6– جملۀ زيبای 19 حرفی « بسم الله الرحمن الرحيم» که 114 مرتبه در تمام قرآن کريم تکرار شده است، با وجود غيبت مرموز آن در ابتداء سورۀ 9 درسوره ۲۷ دو بار تکرار شده است، اين غيبت آن در سورۀ 9 و تکرار اضافی آن در سورۀ 27 نه تنها تعداد 114 را تکميل کرده ، بلکه مارا متوجه به رمز عجيب ومعجزۀ ديگری ميکند وآن اينکه: از غيبت بسم الله در سوره ۹ تا بسم الله اضافى در سوره ۲۷، دقيقا ۱۹ سوره وجود دارد.

بناء براين عوامل وعوامل خيلی زياد ديگری که درمبحث های ديگری با آنها روبرو خواهيم شد، عدد 19 عدد اول قرآن کريم ويا (پرايم نمبر) آن ميباشد.

اين عدد اول عددی است كه فقط بر خودش و بر يك قابل تقسيم است، و درنتيجۀ تحقيقات علمی و رياضی ارتباطات خيلی عجيب وخارق العادۀ آن با تمام آيات وسوره های قرآن کريم کشف گرديده است.

 

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *