معجزه های رياضی بسم الله الرحمن الرحيم

معجزه های رياضی بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحیم از چهارکلمه و 19 حرف تشکيل شده است، که اين چهار كلمه و 19 حرف چنان با یكدیگر نظام ریاضی متشكلی دارند كه با دانش و احساس بشری غير قابل انجام اند.

البته قبل از بررسی وارائۀ معلومات درمورد معجزه های بسم الله الرحمن الرحیم بهتر خواهد بود که اولاً ارزش های عددی حروف ابجد ويا الفبای عربی را بدانيم.

حروف الفبای عربی (که درقديم به آن ابجد ميگفتند) متشکل از 28 حرف بوده که هريکی دارای ارزشهای عددی ميباشد. اين ارزشها مانند ارزشهای عددی حروف لاتين ( رومن نومرالس) قرن ها است که مورد استفاده قرار گرفته و به ترتيب از يک تا هزار به صورت زير شماره گذاری شده اند:

 

ارزشهای عددی حروف ابجد

ق=100

ی=10

ا=1

ر=200

ک=20

ب=2

ش=300

ل=30

ج=3

ت=400

م=40

د=4

ث=500

ن=50

ه=5

خ=600

س=60

و=6

ذ=700

ع=70

ز=7

ض=800

ف=80

ح=8

ظ=900

ص=90

ط=9

غ=1000

 

شمارۀ حروف کلمات بسم الله الرحمن الرحیم وارزشهای ابجدی آنها

ارزش ابجدی

شمارۀ حرف

حرف ابجد

کلمه

2

1

ب

60

2

س

بسم

40

3

م

1

4

ا

30

5

ل

30

6

ل

الله

5

7

ه

1

8

ا

30

9

ل

200

10

ر

8

11

ح

الرحمن

40

12

م

50

13

ن

1

14

ا

30

15

ل

200

16

ر

8

17

ح

الرحيم

10

18

ی

40

19

م

 

حالا در روشنی با شناخت ارزش های عددی حروف ابجد، چهار كلمۀ که بسم الله الرحمن الرحیم از آن تشکيل شده را، با شماره حروف عربی هر كلمه، و ارزشهای ابجدی آنها بررسی ميکنيم:

جمع ارزشها

ارزشهای ابجدی حروف

تعداد حروف

حروف کلمه

کلمه

102

2+60+40

3

ب، س، م

بسم

66

1+30+30+5

4

ا، ل، ل، ه

الله

329

1+30+200+8+40+50

6

ا، ل، ر، ح، م، ن

الرحمن

289

1+30+200+8+10+40

6

ا، ل، ر، ح، ی، م

الرحيم

786

19

 

ميبينيم که چگونه "بسم الله الرحمن الرحيم" معجزه است؟

1– اگر شماره ترتیب هر كلمه را بنویسیم و بعد از هر شماره تعداد حروف آن را بنویسیم، عدد 13243646 به دست می آید كه بر 19 قابل تقسيم است:

697034 = 13243646*19

(شماره ترتیب هر كلمه برای تشخیص بهتر به رنگ سرخ نوشته شده است)

2 اگر ترتیب كلمات را با شماره آن از آخر بنویسیم، بازهم ضریب 19 دارد:

46362413 = 2440127*19

3– اگر به جای تعداد حروف هر كلمه جمع ارزش ابجدی آن را پس از شماره ترتیب آن بگذاریم، باز هم بر 19 قابل تقسيم است:

110226633294289 = 5801401752331*19

4– اگر ارزش ابجدی هر حرف را پس از شماره ترتیب كلمه بگذاریم، باز هم بر 19 قابل تقسيم است:

1260402130305313020084050413020081040 = 6336954126595422109686863843162160*19

5– اگر پس از شماره ترتیب هر كلمه حاصل جمع تعداد حروف هر كلمه را با مجموع ارزشهای ابجدی آن كلمه بگذاریم، باز هم ضریب 19 دارد:

110527033354295 = 5817212281805*19

(3 + 102 = 105)، (4 + 66 = 70)، (6 + 329 = 335)، (6 + 289 = 295)

6– اگر پس از شماره ترتیب هر كلمه تعداد حروف هر كلمه را به اضافه مجموع حروف كلمات قبل از آن بگذاریم، باز هم ضریب 19 دارد:

1327313419 = 69858601*19

(3 + 0 = 3)، (4 + 3 = 7)، (6 + 4 + 3 = 13)، (6 + 6 + 4 + 3 = 19)

7– اگر پس از شماره ترتیب هر كلمه حاصل جمع ارزش ابجدی هر كلمه را به اضافه مجموع ارزشهای ابجدی قبل از آن بگذاریم، باز هم ضریب 19 دارد:

1102216834974786 = 58011412367094*19

(102 + 66 + 329 + 289 = 786)، (102 + 66 + 329 = 497)، (102 + 66 = 168)

8– اگر ارزش ابجدی هر حرف از 19 حرف بسم الله الرحمن الرحیم را قبل از شماره ترتیب آن حرف بگذاریم، عدد 62 رقمی به دست می آید که باز هم ضریب 19 دارد:

ارزش ابجدی = رنگ آبی

شمارۀ ترتيب = رنگ سرخ

21602403 1430530657 183092001081140125013 11430152001681710184019 = 113696858647 … *19

9 اگر شماره ترتیب هر كلمه را در آخر هر عددی كه قبلاً در زیر آن خط‌ جداگانه كشیده شده است اضافه كنیم، عدد جدید 66 به دست می آید که عدد 66 رقمی است كه باز هم ضریب 19 دارد:

216024031 14305306572 1830920010811401250133 114301520016817101840194 = 113696855849 …*19

10– اگر پس از هر عددی كه قبلاً در زیر آن خط‌ جداگانه كشیده شده است به جای شماره ترتیب (1 و 2 و 3 و 4) مجموع ارز‌شهای ابجدی هر كلمه (102 و 66 و 329 و 289) را بگذاریم، بازهم رقمی جدیدی يعنی عدد 73 به وجود می آید كه ضریبی از 19 است:

2160240310214305306576618309200108114012501332911430152001681710184019289 = 111369685843 …*19

11– اگر ارزشهای ابجدی هر كلمه (102 و 66 و 329 و 289) را در ابتدای هر كلمه بگذاریم، باز هم عدد 73 به وجود می آید كه ضریبی از 19 است:

1022160240366143053065732918309200108114012501328911430152001681710184019 = 5379790738 …*19

12– اگرتعداد کلمات " بسم الله الرحمن الرحيم" (4) را اول بنويسيم ، بعداً تعداد حروف (19) را ، و بعد از آن حاصل جمع ارزش ابجدی آن (786) رابنويسيم. ميبينيم که عدد 6 رقمی بوجود ميآيد که باز هم ضريب 19 دارد:

4 19 786 = 22094*19

13– اگر رقم های عمليۀ فوق را برعکس بنويسيم، ميبينيم که رقم بدست آمده باز هم ضريب 19 را دارد:

36206 = 687 91 4 * 19

 

آيا فكر ميكنيد اين روابط رياضی تصادفی است ؟

اگر اينطور فكر كنيد خيلی بی ‌انصافی كرده ‌ايد، و خواسته ‌ايد با كمال بی ‌انصافی اين حقيقت بزرگ را كه قرآن كلام خدا است و نه تنها كار محمد (ص) و تمام مردم آن زمان نيست، بلكه حتی مردم اين زمان هم با وجود كامپيوترهای خيلی حساس نميتوانند چهار كلمۀ را پيدا كنند كه اينهمه روابط رياضی را دارا باشد، انکار نمائيد. چون بيشتر اين روابط بايد در قالب 1?2?3?4? = 19x …. باشد. يعنی بجای علامت سؤال پس از شماره ترتيب بايد عدد خاص آن چهار كلمه وجود داشته باشد.

مطابق محاسبه ‌ای كه با كامپيوتر شده، احتمال مرحله برابر يك در 189753 ميباشد. واحتمال مرحلۀ 2 و4 کمتر از يک در 36 مليارد ميباشد. واحتمال مرحلۀ 2 و4 و5 کمتر از يک در6.832 کاتريليون ميباشد.

درنتيجه احتمال تصادفی بودن اين همه روابط تقريباً صفر يعنی محال است. ما بايد اندكی فكر كنيم و منصفانه قضاوت كنيم كه آيا محاسبه اين روابط كار مردم 14 قرن پيش عربستان است؟ چه رسد به يك شخص. آيا اين روابط نشان ‌دهنده يك وجود بسيار دانا و حسابگری كه خدا وند متعال (ج) باشد نيست؟ وآيا پيامبری محمد (ص) و الهی بودن قرآن را نشان نميدهد؟

پس وقتيکه قرآن کلام بر حق خداوند (ج) ، وحضرت محمد (ص) نيز پيامبر برحق خداوند (ج) است، وظيفۀ ما انسانها چيست، وچه بايد کرد؟

طبعاً پاسخ معقول ومنصفانه همين خواهد بود که قرآن را با دقت هر چه بيشتر بخوانيم و در آيات آن انديشه و فكر كنيم تا راه درست زندگی را پيدا نموده، مؤفقيت ابدی را حاصل نمائيم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *