ای ګرانو ماشومانو

 

ای ګرانو ماشومانو

ددی سندری د آوريدولپاره لاندينی بټنه کليک کړی


رازئ چه علم زده کړو دوطن ښکلی بچيانو

ای ګرانو ماشومانو- ای ګرانو ماشومانو

وطن سترګی په لاره دراتلونکی ښه ځوانانو

ای ګرانو ماشومانو- ای ګرانو ماشومانو

 

رازئ چه ملک ودان کړو،سيالی دټول جهان کړو

دعلم په رڼا کښی ، عالی افغانستان کړو

ځانونه پری قربان کړو ددی شمعی پتنګانو

ای ګرانو ماشومانو- ای ګرانو ماشومانو

 

داعصردهنر دی، وتلی کمپيوټر دی

خدمت کښی دبشر دی، منلی معتبر دی

وطن ته ګټور دی دوطن ښه عاشقانو

ای ګرانو ماشومانو- ای ګرانو ماشومانو

 

رازئ چه مونږ روان شو، دپوهی په کاروان شو

په علم په هنر کښی دنياته رقيبان شو

اخلاق کښی هم دټولو نه اعلی شو با ايمانو

ای ګرانو ماشومانو- ای ګرانو ماشومانو

 

وخت تير دی ماشومانو، مشران زمونږه څه کړی

الله دی راته تاسی کشران زمونږه ښه کړی

يئ تاسی اميدونه دمظلومو افغانانو

ای ګرانو ماشومانو- ای ګرانو ماشومانو

 

ټول مخکښی مونږ په شا زو، غافله ددنيا زو

صوفی وايی را پاسئ خوبونه ناروا زو

رازئ چه مو مونږه واورو، نصيحت دملنګانو

ای ګرانو ماشومانو- ای ګرانو ماشومانو

 

سليمان شاه صوفی زاده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *