بازی وحشيانۀ اسپانيوی:

 

 

بازی وحشيانۀ اسپانيوی:

ببينيد که چگونه انسانهای قصی القلب و بی رحمی در اسپانيه از شکنجه وآزار حيوانات لذت ميبرند وبرای خوشگذرانی و تفريح خويش از حيوانات بی دفاع وبی زبان سوء استفاده نموده آنها را بطور خيلی وحشيانه ودوراز انسانيت وشرافت انسانی بعد از زجر.شکنجه به قتل ميرسانند.

برای تماشای اين ويديو که شامل هشت بخش کوتاه ميباشد، لطفاً براسم هربخش به ترتيب کليک نموده آنرا تماشا نماييد.

اگردرتماشای اين ويديو مشکلی داريد پس لطفاً سوفت وايرQuick Time Player را به کمپيوترتان داونلود کنيد.

بخش اول

بخش دوهم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

بخش هفتم

بخش هشتم

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *