کشته شدن بی نظير بوتو

 

کشته شدن بی نظير بوتو نخست وزير پاکستان وواکنش های شديد جهانی:

امروزچهارشنبه مؤرخ 27 دسمبر 2007 ميلادی خانم بی نظير بوتو نخست وزيرسابق پاکستان به شمول 20 تن از هوادارانش طی حملۀ انتحاری که دريک اجتماع انتخاباتی درلياقت باغ شهرراولپندی رخ داد کشته شدند.

رحمان ملک سکرتر امنی خانم بوتو گفته است که شخص انتحارکننده اولاً خانم بوتو را هدف گلوله باران قرار داد و سپس خودرا منفجر نمود.

به قول شواهد عينی اجساد وقسمت های از اعضای بدن قربانيان درساحه انفجارپراگنده افتاده بودند.

سخنگوی وزارت داخلۀ پاکستان گفته است: انفجار لحظاتی بعد ازخاتمۀ گردهم آئی هنگاميکه خانم بوتو ميخواست اجتماع انتخاباتی را ترک نمايد به وقوع پيوست.

خانم بوتو بعد از انفجار فوراً به شفاخانه انتقال داده شد، اما بعد از ساعاتی چند در شفاخانه درگذشت.

به گفتۀ خبرنگار شبکۀ جهانی عربی زبان الجزيرة قبل از اين گردهمايی از جانب حکومت پاکستان تدابير شديد امنيتی حتی در حدود 50 کيلومتری اين ساحه گرفته شده بود.

وهنوز هويت شخص انتحاری تثبيت نشده است.

قابل ياد آوری است که خانم بوتو قبلاً نيز مورد حملۀ انتحاری قرار گرفته بود که به اثر آن صدها تن جانهای شان را باختند. دليل نجات قبلی خانم بوتو موتر زره دار آن شده بود که به همين دليل مقامات دولتی از توجه خاص شان برای امنيت بوتوغفلت نموده کاسته بودند.

 

واکنش های شديد بين المللی:

 

ترور خانم بوتو واکنش های شديد وگسترده يی را در سطح بين المللی به همراه داشت. سران وسخنگويان کشورهای زيادی به شمول واشنگتن، مسکو، پاريس، لندن …. اين حادثه را عمل دشمنان ديموکراسی دانسته، اظهار تأسف نموده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *