پارلمان افغانستان از جملۀ 24 وزير پيشنهادی آقای کرزئ ۱۷ وزیر آن را رد کرد

 

پارلمان افغانستان از جملۀ 24 وزير پیشنهادی آقای کرزی ۱۷ وزیر آن را رد کرد

 

به استثناء وزير خارجه که هنوز برای کسب رأی اعتماد از سوی آقای کرزی معرفی نشده، از جملۀ 24 وزير پيشنهادی آقای کرزئ تنها هفت نفر آن موفق به کسب رأی اعتماد نمایندگان مردم شدند.

در جلسه امروزئ ولسی جرگه 232 نفر حاضر بودند و بنا بر این وزرای پیشنهادی برای تصدی پست وزارت حد اقل به 117 رای یعنی 50+1 درصد رای موافق نیاز داشتند.

خانم حسن بانو غضنفر که يگانه عضو زن در کابینه آقای کرزی بود، نیز با کمبود ۲ رأی موفق به کسب رای اعتماد نمايندگان مردم نشد.

 

وزرائی که تائید شدند:

1-      وزیر دفاع: ستر جنرال عبدالرحیم وردک باکسب 124 رای موافق ، 100 رای مخالف و 10 رای باطل و سفید بحیث وزیر دفاع ملی انتخاب شد.

2-      وزیر داخله: محمد حنیف اتمر باکسب 147 رای موافق ، 77 رای مخالف و 5 رای باطل و سفید بحیث وزیر امور داخله انتخاب شد.

3-      وزیر مالیه: حضرت عمر زاخیلوال با کسب 141 رای موافق ، 84 رای مخالف و 6 رای باطل و سفید بحیث وزیر مالیه انتخاب شد.

4-      وزیر معارف: فاروق وردک با کسب 155 رای موافق ، 73 رای مخالف و 3 رای باطل و سفید بحیث وزیر معارف انتخاب شد.

5-      وزیر زراعت: محمد آصف رحیمی باکسب 136 رای موافق ، 89 رای مخالف و 5 رای باطل و سفید بحیث وزیر زراعت و ابیاری انتخاب شد.

6-      وزیر معادن: وحیدالله شهرانی باکسب 140 رای موافق ، 78 رای مخالف و 14 رای باطل و سفید بحیث وزیر معادن انتخاب شد.

7-      وزیر اطلاعات و فرهنگ: سید مخدوم رهین با کسب 120 رای موافق ، 93  رای مخالف و 18 رای باطل و سفید بحیث وزیر اطلاعات و فرهنگ انتخاب شد .

 

وزرائی که رد صلاحیت شدند:

1-      وزیر انرژی و آب: داکتر محمد اسماعیل با کسب 111 رای موافق ، 109 رای مخالف و 10 رای باطل و سفید بحیث وزیر انرژی موفق به کسب رای اعتماد نمايندگان مردم نشد.

2-      وزیر عدلیه: سروردانش باکسب 96 رای موافق ، 122 رای مخالف و 13 رای سفید و باطل بحیث وزیر عدلیه موفق به کسب رای اعتماد نمايندگان مردم نشد.

3-      وزیر تحصیلات عالی: عبیدالله عبید باکسب 94 رای موافق ، 121 رای مخالف و 16 رای باطل و سفید بحیث وزیر تحصیلات عالی موفق به کسب رای اعتماد نمايندگان مردم نشد.

4-      وزیر حج و اوقاف: عنایت الله بلیغ با کسب 108 رای موافق ، 115 رای مخالف و 8 رای باطل و سفید بحیث وزیر حج و اوقاف موفق به کسب رای اعتماد نمايندگان مردم نشد.

5-      وزیر فواید عامه: میرزا حسین عبداللهی با کسب 33 رای موافق ، 179 رای مخالف و 19 رای باطل و سفید بحیث وزیر فواید عامه موفق به کسب رای اعتماد نمايندگان مردم نشد.

6-      وزیر صحت: داکتر سید محمد امین فاطمی باکسب 102 رای موافق ، 120 رای مخالف و 8 رای باطل و سفید بحیث وزیر صحت عامه موفق به کسب رای اعتماد نمايندگان مردم نشد.

7-      وزیر اقتصاد: داکتر انوارالحق احدی باکسب 91 رای موافق ، 130 رای مخالف و 10 رای باطل و سفید بحیث وزیر اقتصاد موفق به کسب رای اعتماد نمايندگان مردم نشد.

8-      وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی : انجنیر امیرزی سنگین باکسب 92 رای موافق ، 130 رای مخالف و 9 رای باطل و سفید بحیث وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی موفق به کسب رای اعتماد نمايندگان مردم نشد.

9-      وزیر تجارت و صنایع: غلام محمد ایلاقی باکسب 76 رای موافق ، 138 رای مخالف و 17 رای باطل و سفید بحیث وزیر تجارت موفق به کسب رای اعتماد نمايندگان مردم نشد.

10-  وزیر احیا و انکشاف دهات: ویس برمک با کسب 90 رای موافق ، 127 رای مخالف و 13 رای باطل و سفید بحیث وزیر احیا و انکشاف دهات موفق به کسب رای اعتماد نمايندگان مردم نشد.

11-  وزیر کار و امور اجتماعی: محمد اسماعیل منشی باکسب 39 رای موافق ، 176 رای مخالف و 16 رای باطل و سفید بحیث وزیر کار و امور اجتماعی ، شهداو معلولین موفق به کسب رای اعتماد نمايندگان مردم نشد.

12-  وزیر ترانسپورت و هوانوردی: محمد الله بتاش با کسب 82 رای موافق ، 138 رای مخالف و 12 رای باطل و سفید بحیث وزیر ترانسپورت و هوانوردی موفق به کسب رای اعتماد نمايندگان مردم نشد.

13-   وزیر امور زنان: حسن بانو غضنفر باکسب 115 رای موافق ، 108 رای مخالف و 9 رای باطل وسفید بحیث وزیر امور زنان موفق به کسب رای اعتماد نمايندگان مردم نشد.

14-   وزیر عودت مهاجرين: عنایت الله نظری با کسب 82 رای موافق ، 133 رای مخالف و 14 رای باطل و سفید بحیث وزیر عودت مهاجرین موفق به کسب رای اعتماد نمايندگان مردم نشد.

15-  وزیر سرحدات، اقوام و قبائل: سید حامد گیلانی باکسب 70 رای موافق ، 149 رای مخالف و 13 رای باطل و سفید بحیث وزیر امور سرحدات ، اقوام وقبایل موفق به کسب رای اعتماد نمايندگان مردم نشد.

16-   وزیر مبارزه با مواد مخدر: جنرال خدایداد با کسب 36 رای موافق ، 176 رای مخالف و 20 رای باطل و سفید بحیث وزیر مبارزه با مواد مخدر موفق به کسب رای اعتماد نمايندگان مردم نشد.

17-   وزیر شهرسازی: یوسف پشتون و انجنیر محمد یوسف پشتون باکسب 88 رای موافق ، 127 رای مخالف و 16 رای باطل و سفید بحیث وزیر انکشاف شهری موفق به کسب رای اعتماد نمايندگان مردم نشد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *