شیخ عیسی ابن زاید ال نهیان ( شکنجه کنندۀ تاجر افغان ) برائت حاصل نمود!

 

شیخ عیسی ابن زاید ال نهیان ( شکنجه کنندۀ تاجر افغان ) برائت حاصل نمود!

 

صدای افغان

 

يک عضو خانوادۀ سلطنتی امارات متحدۀ عربی (برادر شيخ امارات) بنام شيخ عيسی ابن زايد ال نهيان که قبلاً  تاجر افغانی بنام محمد شاهپور را به جرم گم کردن يک مقدار گندم در معاملات تجارتی بطور وحشيانه ، بدون در نظر داشت عفت و کرامت انسانی و اسلامی چنان بی رحمانه شکنجه و بی عفت نموده بود که آن قضيۀ دردناک سرخط اخبار رسانه ها و جرايد بين المللی گرديده بود، بالآخره خلاف توقع از طرف محکمۀ که تحت تأثير خانوادۀ سلطنتی قرار داشته و هيچگونه استقلال و آزادی در صدور احکام ندارد، برائت حاصل نمود.

نظر به حکم و فيصلۀ محکمۀ جنائی امارات متحدۀ عربی و بعد از تحقيقات و پيگيری يکسالۀ اين قضيه، شيخ عيسی در آنزمان به هوش نبوده و بواسطۀ دو شريک تجارتی اش بنامهای بسام و غسان نابوليسی ( دو برادر امريکايی لبنانی الاصل) که افشاء کننده گان اصلی اين قضيه و نيز نشر کننده گان ويديوی مربوط به اين جنايت ميباشند، خلاف خواست و ميل خودش وادار به استفادۀ مخدرات گرديده و بعد از بدمستی و حالت نشه اين عمل غير انسانی را مرتکب شده است.

بگفتۀ شيخ عيسی آن دوشريک تجارتی اش عمداً آنرا از حالت عادی بيرون نموده تا انرا مرتکب چنين عمل غير اخلاقی نموده و بعد از فلم برداری به غرض رسوايی و ترور شخصيت شيخ آنرا به مطبوعات بکشانند و نيز شيخ عيسی مدعی است که هيچ چيزی را از آن واقعۀ المناک بياد ندارد.

محکمه در عوض محکوم نمودن مجرم و متهم اصلی، آن دو برادر (بسام و غسان) را به پنج سال حبس و 10000 درهم  معادل 1900 ايورو جريمه ، يک تبعۀ سوريه ئی را که متهم به لت و کوب شاهپور  بوده به يکسال حبس و دو شخص ديگر( هندی و فلسطينی) که متهم به حتک حرمت و بی عفت ساختن آن تاجر افغان ميباشند به سه سال حبس محکوم نموده است.

ويديوهای نشر شدۀ اين جنايت که باعث رسوائی و بدنامیئ خانوادۀ سلطنی  امارات گرديد و در آنزمان بدسترس اکثر شبکه های نشراتی قرار گرفته ، همچنان از طريق سايت صدای افغان بدست نشر سپرده شده بود که علاقمندان عزيز با کليک کردن بر لينک های ذيل ميتوانند آنرا تماشا نموده و بطور کامل از آن قضيه آگاهی حاصل نمايند:

http://www.sadayeafghan.com/showmultimedia.php?aid=105

 

http://www.sadayeafghan.com/news.php?id=78

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *