وا لـه هـم رفت إ — محمداصغرعبادی

 

وا لـه هـم رفت إ

گشتیم وا لــه آ خـرد رعشق رفته رفته …..

یک ا د یب ، یک ژورنا لیست با فرهنگ ویک د ا نشمند متبحرد یگرجها ن ما را ود ا ع گفت إ

( من عـبد ا لحق وا لـه هـستم ) و ا لـه ا ززبا ن خود ش …

با ا ند وه ود رد فرا وا ن خبروفا ت شخصیت فرهنگی کشورمرحوم  ( عبد ا لحق وا لـه ) را ا زطریق سا یتها ی

وزین مشعل وخا ورا ن با عنا وین بالا د ریا فت کرد م .

و د رحا لکه به روا ن پا کشا ن به د رگا ه خد ا وند بخشا یند ه د عا کرد م ، برا ی لحظا ت چند خود را د رکا بل

د رمنزل مرحوم ا ستا د وا لـه وا قع لب د ریا ی کا بل ( پل سرخ کا رته سه) با جمعی ا زهم صنفیها ی صنف ها

پنجم وششم لیسه عا لی حبیبیه سا لها ی ( چهل وپنج وشش خورشیدی ) وپسرمرحومی ، محترم ( فر ید جا ن وا له)

که بعد ها نظربه لیا قـت صنفی وعلا قه وآ شنا ی وتسلط که بزبا ن ا نگلیسی د ا شتند ، به تخنیک ثانوی به دروس

شا ن ا د ا مه دا دند، یا فتم وهما ند رخت پربا رسنجد که د رحویلی شا ن قرارداشت وما بعضاً ا زسنجد خوشمزه ی

آ ن میخورد یم ، ا زنظرم گذ شت .ا فسوس نمید ا نمکه با گذ شت سا لیا ن د را زوبخصوص حوا د ث سه دهه ا خیر

محترم ( فریدجا ن وا لـه) با فا میل محترم شا ن د رکجا ود رچه شرا یط بسرمی برند وبرسرآ ن د رخت پربا رسنجد

وهزا را ن هزا رد رخت پربا رد گرکا بل نا زنین ووطن شرین چه آ مد.

ا مید فرید جا ن وفامیل محترمشا ن سلامت وبا صحت بود ه وبا شند.

بد ینوسیله مرا تب تسلیت خود را نسبت وفا ت مرحوم ( عبد ا لحق وا لــه ) به فا میل محترم مرحومی بخصوص

د وست محترم ( فــرید جــا ن وا لـــه ) همه ي هموطنا ن وفرهنگیا ن عزیزا برا زوا زا یزد متعا ل برا ی مرحومی

بهشت بر ین ا ستد عا د ا رم . با ا حترا ما ت فا یقه .

 

گشتیم وا لـه …….. شعری ا زمرحوم وا له که توسط هنرمند مشهورکشورا ستا د همآ هنگ خوا نده شده ، قا بل ذ کرا ست که هنرمندا ن د گرکشورهم

ا شعا رشا ن را د رقا لب آ هنگ خوا ند ه ا ند.

 

محمد ا صـغـرعـبا د ي – میسسآ گا – کا نا د ا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *