ممثل ، دایریکتر و صورتگری با جاذبه ئ از عشق و ا مید جهان فانی را وداع گفت — فضل الرحیم رحیم خبرنګار ازاد

 

ممثل، دایریکتر و صورتگری با جاذبه ئ ازعشق و امید جهان فانی را وداع گفت

 

فضل الرحیم رحیم خبرنګار ازاد

 

نبی هنر مل کاکر,  نقا شی که بوسیله ئ  توا نا ئی و خلا قیت هنر مندا نه اش با جا ذ به ئ از عشق و امید و با حرکا ت موزون  مویک در امیزیش رنگها جلوه ها ی زیبا ئی را به تصویر می کشید که دل هر بینند ه از دیدن  تابلوی ها ی نقاشی شده ئ او در لابلای موجها آرام ،  آرام  در عظمت زیبا ئی  طبعیت ،آنقدر  به پیش میرود که مالا مال از ذوق و حیرت  می شود. چرا ارایه های هنری  هنر مل ، اینقد ر  جذ اب  اند  نبی هنر مل که در سن 63 سا لگی جهان فانی را وداع گفت از دوره ها ی نو جو انی علا قه  به هنر رسامی دا شت تا ا ینکه  شوق و علاقه اش روز تا روز  به این هنر  او رامجبور  می سا زد تا  از قلم  پینسل اسکیچ و پرداز نخستین  تجربه  هایش را انجا م دهد از هما نجا بود وی با اطمینا ن گا م های  را در این را ستا  بر دا شت و مو ضو ع  کا ر نقا شی  خود را  طبعیت  انتخا ب  کرد که نتنها  مو ضوع  کار  بلکه  به گفته ئ  خود ش طبعیت  برای او  به مثا به ئ استاد بوده است زیرا  این طبعیت  بود که سخا وتمندانه زیبا ئی  ها و رنگها ی خود را به وی عرضه کرده  هنر مل ،  مانند هر  هنر مند دیگر سلیقه  ئ خاص خود را در هنر نقاشی  داشت .

 او در کا رنقاشی  از رنگ  آبی  بخا طر نازکیها و بعضی خصوصیا ت از نظر ترکیب  رنگها  و شفا فیت آن استفا ده  می کرد سبک کا ر هنر مل  سبک و شیو ه ئ  ریا لیزم  در نقاشی بود  زیرا  آنچه  او می خواست به تما شا گر  بد هد تا بلو ها ی است  که  از ز ندگی  مردم  عا دی  کشو رش  ما یه  گر فته  اند کوچه ها , افتا ب زدگی  مردم , بازی های ملی, سیما ئی  کسبه کا رانمناظر طبعیی  همواره  در تابلو های  وی تبلور یا فته اند نبی هنر مل ، د ر فن  نقا شی  هنر مند سر آمد روز گا رش بود  او در این  رشته  از لیسه  صنایع  کا بل  تا به تحصیلا ت  عا لی  امو خته  و اندو خته  را با خود داشت و زمانی  هم به صفت  استا د رسامی  اموخته ها و اندوخته  های  خود را با اموزندگان  نو جوان  سخا وت مندا نه  قسمت کرده است او نتنها یک  نقاش  با تجر به و ورزیده  بود بلکه  تزین گر  ما هر  هم بود  هنر مل ،  در عر صه  دیکوریشن  از تیاتر  کا بل  وقت  کارش را اغاز نموده  بعد ها  با فعا ل شدن  تلویزیون  ملی افغا نستا ن  در سال  1356 خورشیدی  به حیث مسوول  گرافیک  و دیکور تلویزیون  شانزده سال تمام اجرای وظیفه  نموده که هر حرکت تزینی  او  موجب تنوع و جلب تو جه بینده گا ن تلویزیون می گردید.

 

 او  در کنا رنقا شی و تزین گری  به مو سیقی هم دسترسی داشت آهنگهای  در آرشیف رادیو افغانستان ، از  وی مو جود است .نبی هنر مل ، با مجلا ت ژوندون , میرمن, دکمکیانو انیس, آواز, پشتون ژغ, در زمینه  دیزاین  پشتی دیزاین صفحات نقاشی برای داستانهای مصور و عناوین هنری همکاری نموده است و علاوه  از ان  زمانی در فلم  رابعه بلخی  دو نقش را اجرا کرده.

بعد از اغاز  درگیری های داخلی  وی هم  مانند هزاران کابل نشین مجبور به ترک خانه و کاشانه اش شد  مدت  9سال در کشور پاکستان به صفت مهاجر  زندگی  کرد و آنجا هم دست از کار  هنری بر نداشت و دریک یتیم  خانه  به صفت معلم  رسامی مصروف کار شد که از طر ف همین بنیاد بنا بر برازندگی کارش در عرصه نقاشی  به کشور بوسنیا  توظیف شد و مدتی را در بخش آرت و هنر  در آنجا اجرای وظیفه نمود.نبی هنر مل ،  در حدود  هزار تابلو را نقاشی نموده که در نمایشگاه های داخل کشور و خارج از افغانستان در کشور های  ایران,  شوروی سابق, تاجکستان , المان امریکن سنتر پشاور و گویته انیستیوت کابل ،  تابلو های مذکور در معرض نمایش قرار گرفته .  

بر جسته گی ظرافت کاری وی در عرصه  نقاشی و دیکوریشن  13 بار زمینه ئ قدردانی و تقدیر از کار وی را از جانب مقامات دولتی  کشور مساعد سا خته است .برای  هنر مل  ، با انکه  امکانات  زندگی در خارج  از کشور میسر بود اما عشق و علاقه اش به وطن  و وطندارش مو جب بر گشت مجددش به افغانستان گردید او بعد از سقوط طالبان به افغانستان ، برگشت  و با همه توان و شور وعلاقه  ئ که به هنر ش داشت مصروف کار در تلویزیون  آریانا که از کابل نشرات دارد  بود   لوگوی  این  تلویزیون  که خیلی  ظریف  جالب و قشنگ  کار شده  یکی از کار های  هنرمل است. با دریغ و درد روز پنچشنبه 30 سپتمبر سال2010 عیسوی  پنچه های بی رحم مرگ زندگی و تلاش به آفرینش را از او گرفت و دوستان و علاقمندانش را در سوگ جدائی او قرار داد. روانت شاد باد هنرمل گرامی .

فضل الرحیم رحیم

03.10.2010

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *