عامل تيزاب پاشى بر رزاق مامون بازداشت شد

 

عامل تيزاب پاشى بر رزاق مامون بازداشت شد

 

برګرفته شده از: آژانس خبری پژواک

 

رياست تحقيقات جنايى زون ١٠١ آسمايى کابل، از بازداشت عامل تيزاب پاشى بالاى رزاق مامون خبر داد. سمونوال محمد ظاهر رئيس تحقيقات جنايى زون ١٠١ آسمايى کابل، دیروز (اول دلو) به آژانس خبر پژواک گفت منسوبين پوليس کابل، فردى را که بالاى رزاق مامون تيزاب پاشيده بود، بازداشت کرده اند.

وى افزود که فرد بازداشت شده، فعلاً در نظارت به سر ميبرد و قضيۀ آن، تحت بررسى قرار دارد. به گفتۀ محمدظاهر، فرد بازداشت شده در جريان تحقيقات ابتدايى اعتراف کرده است که تيزاب را بصورت رزاق مامون پاشيده است. اما رئيس جنايى، از دادن جزئيات بيشتر الى ختم تحقيقات، خوددارى کرد. رزاق مامون مسوول آژانس خبرى بُست باستان، شام روز ٢٨ جدى، نزديکى منزلش در مکروريان شهر کابل، مورد حملۀ يک فرد ناشناس قرار گرفت و به صورتش تيزاب پاشېده شد.

مامون بتاريخ ٢٩ جدى، در مصاحبۀ اختصاصى که با پژواک داشت، ايران را به دست داشتن در حمله بر خود، متهم نمود. قرار گفتۀ موصوف، بعد از آن که اخيراً کتاب وى به نام (رد پاى فرعون) به چاپ رسيد، افراد ناشناس از طريق دوستانش وی را تهديد به مرگ مى کردند. وی علاوه کرد: (دوستانم برايم هميشه تاکيد مى کردند که بايد محافظ داشته باشم و اما من هميشه ابا مى ورزيدم و مى گفتم که محافظ من خداوند من است) .

بر اساس معلومات منبع، در کتاب يادشده، سياست هاى تخريبکارانۀ ايران در افغانستان، به طور مستند افشا گرديده است. مامون علاوه کرد: (در کتاب، به صراحت نشان داده شده است که چگونه ايران مى خواهد افغانستان را تجزيه نمايد و چگونه مى خواهد که شخصيت هاى اصلى و وطنخواه را از بين ببرد و به جاى آن، شخصيت هاى دروغين و ساختگى خود را تبارز بدهد، که تابع و دست نشان دهندۀ خود شان هستند).

به گفتۀ وى، در اين کتا ب به طور مستند افشا شده است که چگونه يک ايرانى که جاسوس ايران است، داخل خاک افغانستان مى شود، تذکرۀ افغانى مى گيرد، با يک دختر افغان ازدواج مى کند و اعمال خرابکارانه را در افغانستان انجام مى دهد.

اين در حاليست که رزاق مامون، ديروز (٣٠ جدى) به اساس فرمان رياست جمهورى، غرض تداوى به هندوستان فرستاده شد. رزاق مامون که در راديو بی بی سی، راديوآزادی و تلويزيون خصوصی طلوع نيز کار کرده است، در سالهای اخير دست کم چهار کتاب منتشر کرد، که آخرين کتاب او "رد پای فرعون"، عمدتاً به نقش ايران در تحولات سالهای جنگ داخلی در افغانستان، می پردازد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *