اطلاعیه — کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان

 

اطلاعیه

 

Die Kommission  für  Frieden und Freiheit in Afghanistan

کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان

 


 

کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان با همکاری نهضت صلح آلمان جهت محکوم کردن جنگ مستمر ده ساله در وطن و نقد از انعقاد کنفرانس پیترسبرک(دوم) آلمان از تاریح سوم الی پنجم دسامبر 2011 میلادی برنامه های احتجاجی را ازقبیل تظاهرات ، دایر شدن کنفرانس ازطریق نهضت صلح آلمان وکنفرانس مطبوعاتی   براه می اندازد.

ازهمین خاطر کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان ، ازتمام هموطنان گرامی خارج از کشور و بویژه کسانیکه در آلمان زندگی می کنند ، صمیمانه تقاضا می کند تا درین برنامه های احتجاجی و محکوم کردن جنگ درازمدت درافغانستان سهم گرفته و با حضور خود در آن مجامع انزجار خود را ازجنگ وخونریزی درافغانستان ابراز داشته وبرای استقرار صلح وآزادی درافغانستان منسجم گردند.

البته کمیسیون صلح وآزادی درافغانستان اذعان دارد که کنفرانس پیترسبرگ دوم آنگاه موفق خواهد بود که در آن مخالفین مسلح یعنی مقاومتگران فعلی در کشور منحیث رکن اصلی کنفرانس جهت استقرارصلح در کشور سهیم گردند تا مناقشات نظامی جای خود را به یک گفتمان صلح عوض کند.

برنامه مراسم احتجاجات صلح آمیز علیه نظامیگری وجنگ افروزی ومحکوم کردن روند جنگ درکشور هرچه زودتر دراختیار هموطنان قرار خواهد گرفت.

بااحترام

مسول کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان

داکتر احدزاده

چهارم نوامبر 2011 میلادی

 

ازصلح سخن دارند. جنگ می کنند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *