دستگيری محمد نصير فياض نطاق و مسؤول برنامۀ تحليلی

 

 

دستگيری محمد نصير فياض نطاق و مسؤول برنامۀ تحليلی " حقيقت" در تلويزيون آريانا

 

 

 

 

با تأسف فراوان اطلاع يافتيم که بروز دوشنبه بيست وهشتم جولای 2008 آقای نصير فياض ژورناليست آگاه، افشاگر، حقيقت جو وشجاع تلويزيون آريانا از جانب رياست امنيت ملی به علت نقد عملکردهای کابينۀ دولت افغانستان در جهارسال گذشته از طريق برنامۀ پرمحتوی و حقيقت پرداز "حقيقت" که در شب قبل از گرفتاری وی نشر شد باز داشت گرديده وبقول مسؤلين تلويزيون آريانا هنوز در مورد چگونگی احوال وسرنوشت آن هيچ اطلاعی بدست نيامده است.

 

ادارۀ صدای افغان در ضمن تقبيح ومحکوم نمودن اين عملکرد ضد ديموکراسی و آزادی بيان ، از همۀ هموطنان عزيز، ژورناليستان، فرهنگيان، قلمبدستان وطرفداران حق وحقيقت تقاضا مينمايد تا در مورد رهائی و حمايت از اين ژورناليست شجاع کشور از هيچ نوع سعی وتلاش دريغ ننموده صدای شان را به گوش مقامات افغانی و جهانيان برسانند.

 

"صدای افغان"

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *