اولين افغان درپارلمان هالند — صدای افغان

اولين جوان افغان به پارلمان کشور هالند راه يافت:

 

 

فرشاد بشير اولين جوان افغان برای اولين باردرتاريخ هالند به پارلمان اين کشورراه يافت.

اين جوان با استعداد افغان که بيست سال عمر دارد، نيز خوردسالترين عضو پارلمان درتاريخ هالند محسوب ميشود.

فرشاد روز چهارشنبه مؤرخ 15 جنوری 2008 به نمايندگی ازحزب سوسياليستی SPوارد پارلمان شد.

فرشاد بتاريخ 14 جنوری 1988 درکابل چشم به جهان گشوده، در سن 9 ساله گی اش در سال 1997 با خانواده اش به کشور هالند پناهنده شد.

وی با شعار"جهان را بهتر بايد ساخت" به عالم سياست پا گذاشته اولين فعاليت هايش را در سن 14 ساله گی از مظاهره عليه بانک ABN AMRO آغاز نمود.

وی در اکثر مظاهره ها ومخالفت ها عليه جنگ درعراق وافغانستان سهيم بوده، همانند حزب سياسی اش SP همواره مخالف با فرستادن وموجوديت عساکر هالندی درافغانستان بوده است. وی ميگويد: " جنگ راه حل نبوده وطئ 30 سال گذشته نتيجۀ مثبتی در پی نداشته است".

فرشاد از سال 1997 بدينسو با خانواده اش درشهر Leeuwarden ولايتFriesland هالند سکونت دارد. شش سال قبل بتاريخ 10 جولای 2002 عضويت حزب سوسياليستی هالند را کسب نموده دربخش جوانان اين حزب فعاليت داشت.

وی از آغاز عضويتش درين حزب الی ماه دسمبر 2003 به حيث سکرتر بخش جوانان، وبعداً ازاکتوبر 2004 الی اپريل 2006 منحيث سکرتر مسؤول بخش Leeuwarden از طرف حزبش ايفای وظيفه نمود.

فرشاد بشيرنيزدرپهلوی مصروفيت های ديگرش از ماه اکتوبر 2004 الی ماه مئ 2007 عضو شورای ولايتی حزب سوسياليستی اش SP بود.

وی در سال 2006 جوانترين عضو شورای ولايتی هالند (het jongste gemeenteraadslid van Nederland) ناميده شد.

فرشاد درپهلوی فعاليت های سياسی اش نيزبعد از ختم درس های ابتدائيه ومتوسطه اش از سال 2006 بدينسومصروف تحصيل دررشتۀ طبيعت شناسی ومهندسی ميباشد.

صفحۀ صدای افغان مؤفقيت های بيشتر وبيشتر فرشاد جان بشير را در تمام ابعاد زندگی اش خواسته واميد دارد روز ی تجارب واستعداد عالی اش درخدمت به وطن وهموطنان عزيزش قرار گيرد.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *