ما نبايد قبل ازنشرفلم — سلیمان شاه صوفی زاده

 

ما نبايد قبل ازنشرفلم "فتنه" مظطرب باشيم:

 

گزارش از: سلیمان شاه صوفی زاده

 

خانم "ريتافردونک" عضوپارلمان ووزيرسابقۀ مهاجرين هالند شام ديروزدرمصاحبه ای که با برنامۀ تلويزيونی هالندی بنام "Pauw en Witteman" داشت، اظهارنمود: " ما نبايد قبل ازنشرفلم توهين آميزوضد قرآنی آقای "خيرت ويلدرز" ( عضوپارلمان ورهبرحزب راستگرای متشدد PVV ) چنان مظطرب باشيم که عجولانه وی را تحت فشارهای زياد خود وديگران قراردهيم.

وی درين مصاحبه اش هوشدارها ومشوره های قبل از وقت را به سفارت خانه ها وتمام کارکنان بيرون مرزی هالندی غيرضروری وبيجاخواند.

به نظروی اين اقدامات وقتی بجا خواهدبود که محتوای فلم " فتنه" کاملاً روشن گردد، درحاليکه هنوزهيچ يک ازما درمورد اين فلم معلومات کامل نداشته ونميدانيم که به چه اندازه اين فلم فتنه برانگيزوخطرناک خواهد بود".

خانم فردونک درموردمسؤول شناختن "خيرت ويلدرز" بخاطرخسارات احتمالی بعد ازنشرفلمش گفت: تا هنگاميکه عملاً فلم "فتنه" نشرنشده، ما نميتوانيم وی را مسؤل بشماريم.

آقای "کيس کوروينوس" يک وکيل هالندی که درين مصاحبۀ تلويزيونی نيزشرکت نموده بود گفت: ما نبايد فراموش کنيم که درمقابل اين روش خيلی زشت ونادرست ما يک عضوپارلمان قراردارد ونه يک فلمبردار! بناءً نبايد با وی چنين برخوردی صورت گيرد.

حرج ومرج وهياهوی بيم ازخسارات مالی وجانی احتمالی بخاطر نشرفلم "فتنه" به جايی رسيده که روزسه شنبۀ گذشته دکتوران بدون مرزهالند تصميم گرفتند تا همۀ کارکنان شان را ازپاکستان بزودی بيرون نمايند. چون آنها درمنطقۀ قراردارند که درصورت حرج ومرج ووخامت اوضاع قادربه خروج سريع نخواهند بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *