مژده به تمام هموطنان عزيزمقيم هالند، مبنی برتأسيس يک باب مسجد

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مژده به هموطنان عزيزمقيم هالند، مبنی برتأسيس يک باب مسجد

 

طرح اجمالی انجمن فرهنگی افغانهای شهر اتريخت هالند:

" خداوند (ج) در حالت هيچ قومی تغير نمی آورد مگر انکه ايشان خود در نفس های شان (حالات شان) تغير آورند". تغير در حالت انسان به خود انسان واگذار گرديده و ارتباط ميگيرد به سعی وتلاش وتدبير وتعقل وی در آنمورد. از همين جاست که حدود مسؤليت انسان در مورد تحولات مربوط به زندگی فردی واجتماعی اش شکل ميگيرد. طبعاً مسؤليت هر انسان در سطح امکانات وتوانمندی اش محدود ميگردد اما هيچگاهی مسؤليت انسان عاقل و بالغ سلب نمی شود وبه اساس فرمودۀ پيامبر گرامی تا قيام قيامت باقی است. بدين معنی که هرکس در هر موقعيت و در هر حالتی مسؤل است از بکار بستن همه امکاناتی که در اختيار دارد.

احساس مسؤليت اجتماعی اصل عمده ايست در همه اجتماعات انسانی، مکاتب دينی وغير دينی. بخصوص دين مقدس اسلام بيشتر از هر مکتبی درين رابطه تأکيد دارد.حديث شريف "هرکدام شما حيثيت راعی را داريد و مسؤليت داريد از رعيت تان" چه معنی يی را در بر خواهد داشت مگر اوج احساس مسؤليت اجتماعی.

در حديث شريف ديگری که پيامبر اسلام (ص)فرموده است: " مسلمانها با هم مانند خشت های يک ساختمان اند که يکديگر شان را تقويه می کنند" بدون شک اشاره ايست  در جهت همبستگی، همدلی ، همدردی واز آنطريق اعتماد بهمديگر و احساس مسؤليت در برابر يکديگر.

بد بختانه شرايط ناگوار دهه های اخير زمينه يی بود برای ترک خانه وکاشانۀ اصلی ما  وآغاز زندگی نو در محيط  ناآشنا تحت شرايط ومحدوديت ها وامکانات ومسؤليت های ديگری. زندگی نو بدون شک ارزشهای را ارزه ميدارد که شايد اکثريت در جستجويش بوديم، مانند امنيت، رفاه بيشترمادی، آزادی وغيره… اما در بدل تقاضا دارد تا يک سلسله ارزشها را از ما بستاند. نقطه عطف در همينجاست. آيا حاضريم در بدل آنچه کسب کرده ايم ويا کسب ميکنيم همۀ داشته ها وارزش های خود را فراموش نموده کنار بگزاريم؟ اگر آری پس ضرورت به تلاش و شنا کردن در جهت مخالف جريان را نداريم وميشود با سير عمومی به پيش رفت وهرآنچه بادا باد. اما اگر موافق نيستيم وميخواهيم داشته های معنوی مانرا که معرف هويت انسانی، ملی ودينی ما است حفظ نماييم که حق مسلم هر انسان است. سوالی مطرح ميشود که چطور واز کدام طريق؟ تجارب ديگران بيانگر اين امر است که پاسخگوی اين سوال فقط وفقط  تأسيس يک کانون مشترک فرهنگی افغانها (مسجد) در يک موقعيت مرکزی هالند است وبس. در صورت همدلی، همدردی، اعتماد به يکديگر، همبستگی واحساس مسؤليت نسبت به يکديگر وبخصوص در برابر نسلهای بعدی ما وهموطنان رنجديدۀ ما در داخل افغانستان ان شاء الله مؤفق و وارد عمل گرديده اساس زندگی اجتماعی خود را مبنی بر قوانين اين کشور وبر اصل احترام به يکديگر انسجام بخشيده وبه حيث يک مليت با غرور و افتخار در جمع مليت های ساکن اين کشور کثير المليتی عرض اندام نمائيم.  مسائل عمده ايکه طرح تأسيس يک کانون مشترک (مسجد) را در بر دارد عبارتند از:

1-      انسجام امورات مرگ ومير مانند تکفين وتدفين، قبرستان مشترک، مراسم فاتحه وعزاداری وضمايم آن از قبيل غذا….

2-      برگزاری مراسم دينی ومذهبی وادای نمازها بخصوص نمازهای جمعه وعيدين توسط امام وخطيب افغانی.

3-      فراهم نمودن زمينۀ آموزش دينی وفرهنگی برای اطفال ونوجوانان ما.

4-      زمينۀ جمع آوری امداد به مستحقين در افغانستان وارسال آن از آن طريق.

 

انجمن فرهنگی اتريخت از مدتی است که همه سعی وتلاش خودرا درين زمينه مبذول داشته و مصمم است بدون توجه به موانع که گاهی باعث دلسردی بعضی از افراد ميشود، کارش را درين رابطه تعقيب نمايد. تلاش های حد اقل يکسال گذشته باوجود آنکه چشم گير نيست اما نهايت اميدوار کننده وقناعت بخش ميباشد. مردم ما اکثراً از دل وجان با اين طرح موافقت دارند. قدم های بعدی ارتباط ميگيرد به انسجام و تنظيم بيشتر امور که الحمدلله درين مورد هم تلاش های صورت گرفته واکنون هم جريان دارد. افراد مخلص از اينجا وآنجا ابراز موافقت وهمکاری می نمايند. حلقۀ فعال فعلی محدود ومنحصر به افرادی که کاملاً رضاکارانه مصروف تنظيم اين امر خير هستند نبوده وممکن است افراد با تجربه، مخلص وبا مسؤليت افغان ما از هر نقطۀ هالند در آن سهيم گرديده هستۀ اين حرکت را بيشتر بارور بسازند.

اينک به اساس پيشنهاد انجمن فرهنگی اتريخت از تمام افغانهای عزيزمقيم هالند دعوت می نماييم تا با ابراز نظريات در رابطۀ تحقق اين امر خيرو سهمگيری عملی مادی ومعنوی در بسر رسانيدن اين امرنيکو وکسب سعادت دارين مارا همکاری نموده وتقويت بخشند.

                 ومن الله توفيق

 

ياد داشت:

افغانان محترميکه خواسته باشند  در تأسيس مسجد شريف در شهر مرکزی هالند (اتريخت) با انجمن افغانان اين شهر کمک کنند، لطفاً با شمارۀ تلفون وآدرس ايميل ذيل در تماس شوند:

(انجمن فرهنگی افغانهای اتريخت)

تلفون تماس: 0031613019642

ايميل: vau@live.nl

 

 علاقمندان محترم ميتوانند برای اشتراک و سهمگيری مادی در بسر رسانيدن اين امرنيکو وکسب سعادت دارين بطور مستقيم فورمۀ اشتراک را با کليک کردن بر اينجا پرنت ويا داونلود نمايند.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *