افتتاح سايت شخصي دانشمند فاضل محترم جناب استاد داکتر عبدالستار سيرت

 

افتتاح سايت شخصي دانشمند فاضل محترم جناب استاد داکتر عبدالستار سيرت

 

برگرفته شده ازسايت محترم آزمون ملی

 

قبل از چند روز وبا حلول سال نو ميلادي 2009 ، سايت شخصي داكتر صاحب عبدالستار سيرت ( آن شخصيت سياسي أفغاني ، وعلمي بين المللي ) افتتاح گرديد . وهدف اساسي اين سايت نشر آثار علمي و تأليفات و درسهاي استاد در انترنت ميباشد تا همه مردم بتوانند از آن استفاده نمايند . چنانچه اهداف افتتاح اين سايت در سخنان شخصي داكتر صاحب نشر گرديد در حرف افتتاح كه فرموند :
هدف باز نمودن اين روزنهء كوچك ايفاي نقش متواضع در تعريف
وتقديم حقائق ، مبادئ وأحكام اسلام به استفاده واستفاضه از نور كتاب إلهي ومصدر أول إسلام ( قرآن كريم ) وروشنيء دروس مبارك مصدر دوم إسلام ( حديث شريف نبوي – صلى الله عليه وسلم ) وقواعد تفكر وتدبر در آفاق كتاب خداوند وسنت مبارك نبوي وشناخت وتأسي از شخصيت بزرگ حضرت محمد –صلى الله عليه وسلم – خواهد بود ، آثارگرانبهاي علمي وذخائر بي مثال علوم إسلامي در علوم عقيده ، تفسير وعلوم قرآن ، حديث وعلوم قرآن كريم ، حديث وعلوم آن ، فقه وأصول فقه ، سيرة النبي – صلى الله عليه وسلم – وثقافت إسلامي ، أدبيات وعلوم عربي هچيگاه از ساحهء استفاده و آموزش ما دور نخواهد بود ، با فهم اينكه اين ساحه هاي علوم ومعارف با حفظ أصول ومبادئ از لحاظ روش هاي علمي تحول پذير وقابل تحرك وتطور مي باشند وبحيث چراغ روشنگر وراهنما همدوش حركت زندگي به پيش ميروند .
اين سايت حاوي 7 قسمت أساسي ميباشد
:
حرف
إفتتاح ، تاريخچهء مختصر زندگي ، تأليفات وآثار علمي ، دروس وبرنامه هاي تلويزيوني ، د.سيرت در آيينهء مطبوعات ، أخبار د.سيرت وأخيراً : ساحه گفتگو ومناقشه آزاد كه شما ميتوانيد از طريق آن پرسشها ومناقشات علمي خود را ، با جناب د.سيرت بحث ومناقشة كنيد .
بناءً افتتاح اين سايت
انترنتي را به خودم وشما تبريك عرض نموده واز بارگاه خداوند بزرگ رجامندم تا آنرا نيز وسيلهء از وسائل در راه خدمت به علم ودانش بگرداند .

سایت نورعلی نور

www.nouralanour.net

سایت استاد سیرت

www.drsirat.net

باحترام / أسماء سيرت بهيج ،، ‏10‏/01‏/2009‏م.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *