يک گروه مسلح ناشناس وارد یک مرکز تربیوی پولیس در لاهورپاکستان گردید

 

يک گروه مسلح ناشناس وارد یک مرکز تربیوی پولیس در لاهورپاکستان گردید

 

منبع: آژانس اطلاعاتی باختر

 

طبق گزارشات تازه که از طریق تلویزیون جیوي  پاکستان به نشر رسیده،  تعداد کشته شده گان حمله بالای مرکز تربیوی پولیس در لاهور به بیست تن و تعداد مجروحین به بیست و پنج تن رسیده است. به گزارش آژانس باختر ، گزارش می افزاید که دراین مرکز تربیوی هشت صد تن پولیس تحت آموزش قراردارد و بیشتر قربانیان این حادثه را افراد پولیس تشکیل میدهد.گفته میشود که درداخل این مرکز بیشتر از دوازده حلقه بم دستی نیز پرتاب گردیده است . تصاویر زنده تلویزیون جیو پاکستان نشان میدهد که تا اکنون اجساد پولیس و مجروحین حادثه در صحن این مرکز موجود است .این مرکز ازسوی اردوی پاکستان محاصره گردیده و هنوز هم تبادل آتش ميان مهاجمين واردوي  انكشور ادامه دارد. تصاوير تلویزیون متذکره نشان میدهد که هلیکوپتر های پاکستان نیز بالای فضای مرکز تربیوی پولیس پاکستان در لاهور درپرواز است . تااکنون تعداد دقيق مهاجمین معلوم نیست

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *