کورت وسترگارد: فلم ضد قرآن حتماً بايد نشرشود — سلیمان شاه صوفی زاده

کورت وسترگارد: فلم ضد قرآن حتماً بايد نشرشود

 

گزارش از: سلیمان شاه صوفی زاده

 

کارتونيست دنمارکی "کورت وسترگارد" شخصيکه با دستان ناپاکش کارتونهای توهين آميزبه پيامبرگرامی اسلام محمدمصطفی صلی الله عليه وسلم را رسم نموده بود، درمصاحبه اش که با روزنامه هالندی Volkskrant انجام داده بود، درمورد فلم "فتنه" گفته است: عضوپارلمان هالند (خيرت ويلدرز) فلم ضد قرآنش را حتماً بايد نشرنمايد.

اين شخص ماجراجو علاوه برآنکه قبلاً بارسامی کارتونهای احمقانه خويش خشم مسلمانان جهان رابرانگيخته بود، امروزازنشرفلم احمقی ديگری چون خودش حمايت ميکند.

وی گفته است:" من متحيرهستم که چگونه سياستمداران هالندی حاضربه ممنوع قراردادن وعدم نشرفلم عضوپارلمان شان آقای "خيرت ويلدرز" گرديده اند. درحاليکه به گمان من دردنمارک هيچ يک ازسياستمداران ما چنين نخواهد کرد".

وی همچنان درمصاحبه اش افزوده است: " مسلمانان بايد طرزبرخورد با آزادی بيان رابيآموزند ودرهمچوحالات وقضايا نبايدچنان خشمگين شده واکنش های شديدی از خودنشان دهند".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *