بالآخره فلم فتنه از طريق انترنت نشرشد — سلیمان شاه صوفی زاده

بالآخره فلم فتنه از طريق انترنت نشرشد

 

گزارش از: سلیمان شاه صوفی زاده

 

شام ديروز 27 مارچ 2008  درحاليکه ميدان مقابل پارلمان هالند واطرافش توسط نيروهای امنيتی بخاطرجلوگيری ازحملات احتمالی وواکنش های شديدمسلمانان احاطه ومسدود گرديده بود، فلم " فتنه" که محتوای آن سراسرمملوء ازاتهامات و عقده های درونی  شخص احمق و بی بند وبار "خيرت ويلدرز" بود، ازطريق انترنت نشرشد.

 

باگذشت چند ساعت بعد ازنشرفلم فتنه نيروهای امنيتی تصميم گرفتند تا تالار پارلمان را نيز از اعضای پارلمان که درآنجا قبل ازنشرفلم با الفاظ شديد مواقف مخالف شان را با نشر اين فلم اعلان نمودند، تخليه نمايند.

رئيس وزرای هالند آقای "يان پيتربالکنندی" درين نشست  چنين طرز برخورد غيراخلاقی با قرآن را محکوم نمود و اعضای پارلمان هالند نيزبا اکثريت آراء اين عمل "خيرت ويلدرز" را يک عمل خودسرانه، وفلمش را فاقد حل مشکلات امروزی ومبارزه با تشدد وتعصب خواندند.

بعدازنشرومشاهدۀ اين فلم ارگانهای مختلف ديگرنيز خواهان بحث وگفتگو با اين شخص متعصب ومتشدد شده اند.

 

اين فلم با آنکه کارتونهای قبلاً نشرشدۀ دنمارکی، حمله بر برج های نيويارک و حملات انتحاری مادريد ولندن را به نمايش گذاشته بود، شامل تلاوت وترجمۀ آيات مبارکۀ قرآنی مرتبط به جهاد باکفار بود که کاملاً به قسم دلخواه خودش (خيرت ويلدرز)  تحريف وترجمه شده بود.

 

درين فلم به نمايش گذاشتن احصائيه گيری ازبيشترشدن نفوس مسلمانان دراروپا مخصوصاً هالند، دليل روشن وواضح برعقده های درونی اين شخص وبخل وتعصب وی با مسلمانان ميباشد.

همچنان اين فلم ابلهانه با انفجارلنگی وياعمامۀ بمب گونه ايکه قبلاً کارتونيست دنمارکی با دستان پليدش آنرا رسم نموده وبه بهترين عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله عليه وسلم نسبت داده بود، خاتمه ميابد.

 

 بعد از نشر فلم "خيرت ويلدرز" حکومت هالند يک سلسله تحقيقات رسمی را درمورد اين فلم براه انداخته است تا ديده شود که آيا ازنظر حقوقی وقضائی ممکن است "خيرت ويلدرز" تحت پيگرد قانونی قرارگيرد.

درين مورد شام ديروزقبل از نشر اين فلم "خيرت ويلدرز" گفته بود که: " فلم فتنه بدون شک شامل صحنه های تکان دهنده است ولی باعث به ميان آمدن تشنج وپیگردی قانونی من نخواهد شد".  

وی همچنان گفته است: " هيچ کسی خواهان تشنج ومشکلات درينجا نيست. اما اگرچنين شود، پس مسؤليت آن بدوش من نه، بلکه بدوش مسلمانان خواهدبود وعکس العمل آنها نمايانگراخلاق آنها خواهد بود".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *