حاجی عبدالغفار سلیمانخیل جان به حق سپرد — فضل الرحيم رحيم

 

حاجی عبدالغفار سلیمانخیل ، شخصیت آگاه ، مد بر و وطندوست جان به حق سپرد

 

در هفته ئی که گذشت حاجی عبدالغفار سلیمانخیل ، شخصیت مدبر ، اگاه و وطن دوست ، به عمر 92 سسالگی دنیائی فانی را در دوری از وطن در دیار غربت وداع گفت . مرحوم سلیمانخیل ، در طول حیات تا حد توانش مصدر خدمات شایان گردیده بود . به وطن و وطندارش محبت و احترام داشت . از سال 1992 که جنگهای قدرت کابل را به خاک و خون کشید او هم مانند هزاران ،هزار کابلی مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شد بعد از مدتی اقامت در شهر پشاور ، به کشور المان آمد تا اینکه در آرزوی برگشت به وطن ، زادگاه و محبتگاهش در شهر کسل المان جان به حق سپرد . مجالست با مرحوم عبدالغفار سلیمانخیل ، هیچگاهی خسته کننده نبود زیرا او چیز های برای گفتن و بیان از حوادث و جریاناتی که در برابر چشمانش گذشته ویا اتفاق افتاده بود ، داشت . با همین برداشت ها ، اندوخته و تجربه های که از نقد عمر با عزت خود داشت همیشه به گونه نصیحت می گفت که : " ما باید از تعصبات قومی و مذهبی بپر هیزیم زیرا  محصول آن دامن زدن خارجیها برای شعله ور شدن آتش دشمنی و نفاق بین ما افغانها است . ترقی و بیشرفت ما فقط در گروی همین مسله است که تعصب قومی و مذهبی را از خود دور بسازیم . " در اخرین تماس تلیفونی که با مرحوم سلیمانخیل ، چندی قبل داشتم وی از وخامت روز تا روز صحتش برایم قصه نمود و گفت : در طول عمر آرزو داشتم تا کشورم افغانستان به مدارج عالی ترقی و پیشرفت برسد تا آنرا به چشم سر ببینم که ممکن ومیسر نشد اما امید و باور کامل دارم که نسلهای آینده این کشور به عنوان ملت زنده این آرامش را به روح ما رفته گان می بخشند . " مرگ همچو انسانهای بزرگ که تا آخرین لحظات زندگی با هوش و حواس کامل به وطن و وطندارش عاشقانه می اندیشند ، ضایعه ئی است بس بزرگ اما مرگ حق است و چون بنده باید تسلیم به ارادهء رب العالمین بود . روحش شاد باد .

فضل الرحیم رحیم

3 اکتوبر 2009

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *