پارلمان افغانستان باز هم از جملۀ 17 وزير پیشنهادی آقای کرزی 10 وزیر آن را رد کرد

 

پارلمان افغانستان باز هم از جملۀ 17 وزير پیشنهادی آقای کرزی 10 وزیر آن را رد کرد

صدای افغان

 

امروز (شنبه 16 جنوری 2010) نماینده گان مردم در ولسی جرگه افغانستان که تعداد آنها به 224 تن ميرسيد با دادن رای به 17 تن از اعضای کابینه پیشنهادی آقای  کرزی هفت تن آن را تأييد و 17 تن آنرا رد نمود.

قابل ياد آوری است که پارلمان افغانستان چنانکه در مرتبۀ قبلی 7 وزير پيشنهادی را از جملۀ 24 وزير تأييد نموده بود ، اينبار نيز7 وزير پيشنهادی آقای کرزئ را از جملۀ 17 تن انتخاب نمود.

وزراء پيشنهادی هريک برای تصدی پست وزارت حد اقل به 113 يعنی 50 در صد + 1 رأی موافق نياز داشتند.

از جملۀ سه وزير زن تنها وزيريکه مؤفق به کسب آراء اعتماد نماينده گان مردم گرديد، خانم آمنه افضلی وزير کار و امور اجتماعی و شهداء و معلولین ميباشد. خانم پلوشه حسن کانديد وزير امور زنان و خانم ثريا دليل کانديد وزير صحت عامه نتوانستند اعتماد اکثريت نماينده گان مردم را کسب نمايند.

اينکه آقای کرزئ برای معرفی ده وزير جديد چه زمانی اقدام خواهد نمود، هنوز معلوم نيست.

 

وزرائی که تأييد شدند:

1-      وزير خارجه: زلمی رسول با کسب 132 رای تایید ، 82 رأی مخالف ، 5 رأی سفيد و 4 رأی باطل مؤفق به کسب آراء لازم برای تصدی پست اين وزارت گرديد.

2-      وزير عدليه: حبيب الله غالب با کسب 115 رای تایید ، 99 رأی مخالف ، 8 رأی سفيد و 1 رأی باطل مؤفق به کسب آراء لازم برای تصدی پست اين وزارت گرديد.

3-      وزير حج و اوقاف: محمد يوسف نيازی با کسب 132 رای تایید ، 80 رأی مخالف ، 1 رأی سفيد و 10 رأی باطل مؤفق به کسب آراء لازم برای تصدی پست اين وزارت گرديد.

4-      وزير اقتصاد: عبدالهادی ارغنديوال با کسب 120 رای تایید ، 94 رأی مخالف ، 2 رأی سفيد و 6 رأی باطل مؤفق به کسب آراء لازم برای تصدی پست اين وزارت گرديد.

5-      وزير انکشاف دهات: جارالله منصور با کسب 113 رای تایید ، 103 رأی مخالف ، 6 رأی سفيد و 1 رأی باطل مؤفق به کسب آراء لازم برای تصدی پست اين وزارت گرديد.

6-      وزيرکار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین: آمنه افضلی با کسب 117 رای تایید ، 94 رأی مخالف ، 1 رأی سفيد و 10 رأی باطل مؤفق به کسب آراء لازم برای تصدی پست اين وزارت گرديد.

7-      وزيرمبارزه با مواد مخدر: ضرار احمد مقبل با کسب 162 رای تایید ، 56 رأی مخالف ، 4 رأی سفيد و 1 رأی باطل مؤفق به کسب آراء لازم برای تصدی پست اين وزارت گرديد.

 

وزرائی که تأييد نشدند:

1-      داکتر عصمت اللهی کانديد وزير برای وزارت تحصیلات عالی با کسب 100 رأی تایید  ، 108 رأی مخالف ، 12 رأی سفيد و 2 رأی باطل مؤفق به کسب آراء لازم برای تصدی پست اين وزارت نگرديد.

2-      پلوشه حسن  کانديد وزير برای وزارت تحصیلات عالی با کسب 56 رأی تایید  ، 150 رأی مخالف ، 15 رأی سفيد و 6 رأی باطل مؤفق به کسب آراء لازم برای تصدی پست اين وزارت نگرديد.

3-      ثريا دليل کانديد وزير برای وزارت صحت عامه با کسب 86 رأی تایید  ، 116 رأی مخالف ، 3 رأی سفيد و 17 رأی باطل مؤفق به کسب آراء لازم برای تصدی پست اين وزارت نگرديد.

4-      محمد ظاهر وحید کانديد وزير برای وزارت تجارت با کسب 69 رأی تایید  ، 127 رأی مخالف ، 12 رأی سفيد و 3 رأی باطل مؤفق به کسب آراء لازم برای تصدی پست اين وزارت نگرديد.

5-      عبدالرحیم اوراز کانديد وزير برای وزارت ترانسپورت با کسب 87 رأی تایید  ، 123 رأی مخالف ، 12 رأی سفيد و 1 رأی باطل مؤفق به کسب آراء لازم برای تصدی پست اين وزارت نگرديد.

6-      بشیر لعلی کانديد وزير برای وزارت فواید عامه با کسب 78 رأی تایید  ، 129 رأی مخالف ، 15 رأی سفيد و 1 رأی باطل مؤفق به کسب آراء لازم برای تصدی پست اين وزارت نگرديد.

7-      انجنیر عبدالرحیم کانديد وزير برای وزارت امور مهاجرین با کسب 82 رأی تایید  ، 128 رأی مخالف ، 13 رأی سفيد و 1 رأی باطل مؤفق به کسب آراء لازم برای تصدی پست اين وزارت نگرديد.

8-      ارسلا جمال کانديد وزير برای وزارت امور سرحدات و قبایل با کسب 94 رأی تایید  ، 116 رأی مخالف ، 10 رأی سفيد و 3 رأی باطل مؤفق به کسب آراء لازم برای تصدی پست اين وزارت نگرديد.

9-      سلطان حسن حصاری کانديد وزير برای وزارت انکشاف شهری با کسب 80 رأی تایید  ، 128 رأی مخالف ، 12 رأی سفيد و 3 رأی باطل مؤفق به کسب آراء لازم برای تصدی پست اين وزارت نگرديد.

10-  انجنیر عبدالقدوس حمیدی کانديد وزير برای وزارت مخابرات با کسب 105 رأی تایید  ، 104 رأی مخالف ، 14 رأی سفيد و 1 رأی باطل مؤفق به کسب آراء لازم برای تصدی پست اين وزارت نگرديد.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *