وسائل ترانسپورتي جديد

 

وسائل ترانسپورتي جديد

 

قديميان تفسير و تأويل بسياري از معجزات علمي قرآن كريم را كه در عصرهاي قديم فهم آنها دشوار بوده است به خداي سبحان تفويض نموده‌اند، ، در حالي كه به حقايق آنها ايمان راسخ داشته اند. در مواردي هم كه به تأويل پاره اي از اين حقايق در حد ظن قريب به يقين دست يافته‌اند، برصحت تأويلات خود به طور قطع حكم نكرده‌اند؛ زيرا حكم قاطع نسبت به يك امر، دستيابي به نتيجهء قطعي از آن را مي‌طلبد.

از جملهء اين امور غيبي، يكي هم إخبار قرآن كريم از وسايل حمل و نقل جديد در آيات 41 و 42 از سورهء مباركهء «يس» است كه مي‌گويد:

]وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلك الْمَشْحُونِ، وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ[

«و نشانهء ديگر براي آنان اينکه: ما نياكانشان را در كشتي انباشته سوار كرديم، و براي ايشان به مانند آن مركب‌هاي ديگري خلق كرديم»

اما امروز در سايهء انكشافات جديد به طور قطع مي‌توانيم بگوييم كه مراد آيهء شريفه، وسايل ديگري شبيه كشتی است كه انسانها در خشكه از آنها استفاده مي‌كنند. همانند موتر، قطار و ديگر وسائلي كه اختراع گرديده است تا خلقي بسيار را با امتعه و اثاثيهء ‌شان در روي زمين جا به جا نمايند.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *