چهار اعشاریه یک بلیون دالر — انجنیر فضل احمد افغان

 

 

4.1 بلیون دالر

گنجشک نا گرفته رپیه را صد دانه

کی ها دادند و کی گرفت و به کدام جیبها خواهد رفت.

 

انجنیر فضل احمد افغان

کانادا: 22می 2012م.

 

در کانفرانس مؤرخ 19 و 20 کشورهای ناتو در شیکاگو فیصله برین شد که سالانه 4.1 بلیون دالر امریکائی برای مصارف به اصطلاح اوردوی ملی, پلیس ملی و امنیت ملی به افغانستان داده میشود و مبالغ وعده داده شده کشورهای عضوه ناتو به شاخ آهو های خود شان بسته و به دولت بی پا و بی دست افغانستان گفته شده که همه ساله دوان دوان پول را حاصل و طبق تعهد با تروریزم که نه سر آن معلوم است و نه دمش با  قوه های نظامی, پلیس و امنیت ملی که اساس آن به قوم و قومگرائی ,جنرال های  غیر مسلکی و نبود تجهیزات نظامی  برای اهداف خاص و شوم عده ای از شخصیتهای قومگرای جنگسالار گذاشته شده مسؤولیت ملی و دفاع از نوامیس ملی و تمامیت ارضی افغانستان عزیز را بدوش گیرند.

– سوال من در این است که اگر اسرائیل به ایران حمله نظامی کند و جنگ بین اسرائیل و ایران درگیرد آیا کشورهای ناتو که در رأس آن امریکا قرار دارد بدفاع از اسرائیل نخواهند شتافت و در عوض پرداخت مبالغ تعهد شده به افغانستان حق اولیت را به اسرائیل نخواهند داد.؟

– اگر امریکا با ایران در جنگ درگیر گردد آیا در پرداخت مبالغ تعهد شده به افغانستان  تأخیر نخواهد آمد.؟

– اگر وضع اقتصادی امریکا و ناتو از حال بدتر شود آیا کمکهای وعده شده دوام خوهد کرد.؟ اگر نکردند آیا دولت افغانستان نیز به عین شرایط زمان سلطنت شاه امان الله خان که بنابر خالی بودن خزانه و ندادن معاش عساکر دولتش سقوط کرد مواجه نخواهد شد.؟

– همچنان اگر کشورهای ناتو با جنگ دیگری چون لیبیا و یا کشوری دیگری درگیر گردد به تعهدات خود با افغانستان متعهد خواهند ماند.؟

– اگر یکی از کشورهای همسایه تحریک به مداخله نظامی به سرحدات ما شود آیا افغانستان با قدرت نظامی غیر مجهز خود که اکثر افراد شان روی مجبوریتهای اقتصادی برای امرار حیات وظیفه مقدس عسکری را قبول نموده اند قادر بدفاع از خاک و نوامیس ملی خود خواهد بود؟ و اگر امریکا خود بحیث محرک جنگ باشد و از پایگاه های نظامی فعلی و آینده خود تحت عنوان دفاع از افغانستان و منافع خود در جنگ درگیر گردد عواقب مادروطن عزیز ما چه خواهد بود.؟

– اگر امریکا از یکی از پایگاه های بحری خود به ایران و یا یکی از کشورای همسایه راکتهای دوربرد خود را فیر و به جنگ درگیر گردد آیا ناتوبه دفاع از امریکا نخواهد برامد و کمکهای مالی وعده داده شده به افغانستان قطع نخواهد شد.؟

– بیائید قبول نمایم که 4.1 بلیون را کشور های ناتو سالانه دادند آیا در شرایط که فساد اداری در افغانستان با بلندترین سطح در جهان میباشد تصور خواهد شد که همین معاش فعلی برای مستحقین برسد و اگر نرسد وضع به چه منوال خواهد بود.؟

هموطنان عزیز اطلاع دارند که تنها اضلاع امریکا در یازده سال گذشته بیش از پنجصد و سی بلیون دالر در افغانستان مصارف نظامی داشته که اگر ربع آنرا جمع ربع مصارف کشورهای ناتو به احیائی زیربناهای اقتصادی قبل از جنگهای داخلی  و تائسیس زیر بناهای اقتصادی جدید و ایجاد یک دولت ملی کارا مصرف میشد امروز افغانستان به پیشرفته ترین کشوری در جهان میبود و امروز  و فردا باردوش کشورهای ناتو نمیبود. مطلب اینست که ناتو در رأس آن امریکا در گفتار و عمل خود چون اتحاد شوروی وقت صداقت ندارند. و بخاطر داریم که یک علت سقوط دولت داکتر نجیب الله نیز قطع کمکهای اقتصادی روسیه بدولت دست نشانده خود اتحاد جماهیر شوروی بود.

باید عرض شد که قدرتهای حاکم خوشبختی خود را در انکشاف افغانستان آزاد و سربلند نمی بینند بلکه همیشه در سیع اند که ملت افغانستان را در تاریکی مطلق حفظ و با آغوش گرفتن اقلیت محدود خائین مرامهای شوم خود را به پیش برند.

فلهذا ما نباید به الفاظ فریبنده شکاریان فریبکار گنجشکان ناگرفته را آماده نوشجان کردن بالای میز طعامخوری بیبینیم.

با حفظ احترام به عقاید هموطنان گرانقدر عرایض خود را در همین جاه خاتمه میدهم و آزادی, شگوفانی و سربلندی مادروطنم افغانستان عزیز را از بارگاۀ زات پاک الهی آرزومیکنم.

ومن الله توفیق.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *