تی یعنی تروریزم — داکتر نثار احمد صمد

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

« تی » یعنی تروریزم

 

نویسنده : نثار احمد صمد

 

در دو مبحث قبلی بر دو مخفف اول « دی . دی . تی » جدید که همانا دیموکراسی و درګ بود ، روشنی انداختیم . اکنون مخفف آخری یعنی « تی » آن که همانا تروریزم است ، به بررسی می ګیریم .

 

تروریزم بلایی است که جوامع بشری را مانند موریانه منهدم میکند . اسلام از هر دین و هر آیًین دیګر مخالف و دشمن سرسخت هر ګونه قتل و قتال ، خوف ، وحشت و تروریزم میباشد . به عبارهً دیګر ، اسلام برای جان و حیاتِ انسان ارزش فراوان قایل شده و آنرا مقدس ګردانیده و حفظ نفس را ګرامی داشته است ، و تجاوز به حیات و نفس دیګران را بعد از کفر ، از بزرګترین ګناهان در نزد خداوند قرار داده است . قرآن میفرماید : « کسی که یک نفر را به ناحق بکشد ، مانند آن است که تمام مردم را به قتل رسانیده است » ( المایًده : ۳۲ ) . الله تعالی مزید می فرماید : « کسیکه عمدأ یک مسلمان را بکشد جزای او جهنمی است که در آن جاودان است و مورد غضب و لعن خدا قرار میګیرد و عذاب بزرګی برایش در نظر ګرفته است » ( النسأ : ۹۳ ) .

 

رسول الله (ص) در خطبهً حجة الوداع چنین فرمود : « مال و ناموس و خون شما حرام و محترم است همان ګونه که امروز و این ماه و این شهر دارای احترام می باشد . » در حدیث دیګری امده است « ممکن است که خداوند از هر ګناهی صرفنظر نماید ، مګر کسی که در حال شِرک بمیرد و یا یک مسلمان را عمدأ کشته باشد . » و میفرماید : « هرګاه دو مسلمان بر روی یک دیګراسلحه بکشد ، هر دو بر لبهً جهنم قرار میګیرند ، اګر یکی از آنان برادرش را بکشد هر دو داخل جهنم میشوند . ګفتند : ای رسول خدا ! قاتل که معلوم است اما مقتول چرا ؟ فرمود : چون او نیز قصد کشتن رفیقش را داشت . »

 

از آیات و احایث فوق بوضوح ثابت میشود که موقف اسلام با قتل و قتال ، ظلم ، وحشت و تروریزم آشتی ناپذیر میباشد . اګر ارشادات قرآني ، و هدايات و دساتير پيامبر بزرګوار اسلام (ص) بطور دقيق ، همه جانبه ، بيطرفانه و منصفانه مورد تحليل و ارزيابي قرار گيرد ، بوضاحتِ  تام در خواهيم يافت که دين اسلام  دين صلح و دين رحمت بوده ، و در هيچ زماني دين  تروريست نبوده و نخواهد بود . داستان پسران آدم (ع) یعنی هابيل وقا بيل در قرآن عظيم يکي از نمونه عالي صلح وآشتي در دين مقدس اسلام  بشمار ميرود . زمانيکه قابيل برادر خويش را تهديد به مرګ کرد ، هابيل در جواب اش پيام آشتي وصلح را در پيش ګرفت : اګر تو دست به کشتن من بزني من دست به کشتن تو نمي زنم . من از الله تعالی مي ترسم ( المائده : ۲۸ ) . بلی ، دين اسلام دين عقل ومنطق است و از راه عقل ومنطق جهانشمول شده است  .

 

از طرفی ، سیاسیون ، رسانه ها و متنفذین غرب تروریزم را در تعاریف ، لغات  و مفاهیم خاصی پیچانیده و ګنجانیده است که اصلیت آنرا از انظار عامه پنهان میدارند . بر همه واضح و مبرهن است که تروریزم دارای انواع مختلف و متعدد است که همانا تروریزم فردی ، تروریزم ګروپی ، تروریزم دولتی  ، تروریزم مالی  و غیره میباشد . ولی متأسفانه مراجع فوق در غرب سعی میورزند تا تروریزم دولتی را ( که اسراییل بانی و پیشاهنګ آنست ) مخفی نګهداشته و صرفأ بر تروریزم ګروپی تأکید ورزند .

 

تروریزمی که غرب آنرا معرفی میدارد ، یک هیولایی است که هیچ وجودِ خارجی نداشته است . بعبارهً دیګر ، تروریزم آنها بلایی است که نه کدام کشور معینی داشته و نه هم اردوی مشخصی . نه جبههً آن معلوم بوده ، نه کدام یونیفورم خاصی داشته  ، نه محل قومانده یا قوماندانهای آن معلوم بوده و نه سربازان آن هویدا است . همین علت است که تروریزم غرب یک « معلوم نامعلوم » میباشد .

 

این تروریزم تنها چهار بلیون دالر امریکا را ضایع نموده است ، ملیونها انسان را به عدم و نیستی سوق داده ، کشورها را دګرګون و منهدم کرده و جهان را تکان داده است .

 

این یک واقعیت است که هیچ کس مادرزاد تروریست نبوده و نه هم هیچکس فطرتأ و ذاتأ انتحاری تولد شده است . بلکه چنین پدیده ها محصول و تولید جامعهً انسانی میباشد . به عبارهً دیګر ، تروریزم امروزی عمل نبوده بلکه عکس العملی است که از عملکرد و تمردهای یک ګروه بر علیه دیګر اجتماع بمیان امده است . در واقع جنګِ امروزی با تروریزم و نزاع بر سر منابع نفتی دو روی یک سِکه میباشد . معذالک ، ګفته میتوانیم که از یازده سال به اینسو خون امریکاییها و افغانها به دروغ ریختانده میشود . جورجن تودن هافر عضو سابق پارلمان جرمنی چنین اعتراف نموده است : « ما باالکل همان چیزی را تولید میکنیم که بر علیه آن ادعای جنګ میکنیم . » یعنی تروریزم ! پس درمییابیم که تروریزم علت نبوده بلکه معلول میباشد .

 

جای بس تأسف است که جناحی که بظاهر تروریزم را سرکوب می کنند و بر علیه آن می رزمند ، خودش در عقب همین تروریزم موضع ګرفته و اعمال ، جنایات ، وحشت و کشتارهای بدتر از تروریستهاییکه بر علیه آنها نبرد میکنند ، مرتکب میشوند .

 

معذالک ، یهودی الاصل امریکایی پروفیسور نوام چومسکی میګوید : « همه در متوقف ساختن تروریزم نا آرام هستند . ولی برای این کار یک طریق بسیار آسانی وجود دارد : لطفأ در آن اشتراک نه ورزید ! » واقعأ هم که تروریزم را نمیتوان با تروریزم محو نمود ، و نه هم جرم با جرمی توقف پذیر بوده ، و نه هم خون را با خون شسته میتوانیم .

 

مؤرخ مشهور امریکایی هووارد زین از مطالعات و تتبعات چندین دههً خود چه یک نتیجهً معقول ، مستدل و عینی را برداشت نموده که میګوید : « جنګ بذاتِ خود تروریزم است . » والسلام ( ن . صمد ) 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *