طیارۀ بی پیلوت — داکتر نثار احمد صمد

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

طیارۀ بی پیلوت

 

نویسنده : نثار احمد صمد

 

طیارات بی پیلوت امروز بحیث یک شهکار و ابتکار تکنالوژی جنګی درامده است . کشورهای زیادی این طیارات را می سازند ، ولی زنبور نر ( درون ) امریکایی از همه مجهز ، مشهور و ګران قیمت میباشد .

طیارات بی پیلوت امروز در حملات هوایی رول اساسی و مرکزی را ایفا نموده و هر ګونه اهداف فردی و ګروپی را از بین میبرند . هدف اصلی این حملات کشتن مبارزین در کشورهای اسلامی بوده که واشنګتن آنها را « تروریستها »  یا « شورشی ها » و یا « رزمنده ها » و یا هم « بنیاد ګراها » می نامند . امریکا این حملات را طوری توجیه میکنند که ګویا آنها خطری بر علیه منافع امریکایی و رژیم های دوست امریکا هستند . ولی واشنګتن در واقع با عکس العمل خود مواجه است .

به هر صورت ، قیمت یک طیارهً بی پیلوت چهار ملیون دالر بوده لیکن مصارف پرواز دادن ، فعال نګهداشتن ، هدف زدن ، و مراجعت سالم آنها بسیار ګزاف میباشد . اردوی امریکا از ۲۰۰۱ بدینسو ۲۶ بلیون دالر را به طیارات بی پیلوت مصرف نموده است . امریکا امروز دارای ۷۵۰۰۰ فروند طیارات بی پیلوت ( حمله آور وجاسوسی ) بوده حلانکه ۱۱۰۰۰ طیارات با پیلوتِ حاضر به حمله دارند .

همین امروز بر افغانستان ، پاکستان ، یمن و سومالیا در حدود ۱۶۱ طیارات بی پیلوت مصروف عملیات اند . سوم حصهً طیارات امریکا را طیارات بی پیلوت تشکیل میدهد و این فیصدی به زودی افزایش خواهد یافت .

بر اساس یک ګزارش ، طیارات بی پیلوت در افغانستان ۲۰۰۰ حملات نموده است . اګر در هر حملهً خود صرف یکنفر را کشته باشد ، دو هزار افراد را بقتل رسانیده است ، و اګر هر حملهً آن دو نفر را از بین برده باشند ، در آنصورت چهار هزار افغان را بهلاکت رسانیده است….

طیارات بی پیلوت در مناطق قبایلی ( از ۲۰۰۴ بدینسو ) اقلأ ۳۳۰ حمله نموده و در حدود سه هزار انسان را بقتل رسانیده که ۸۳۲ آنرا مردم ملکی تشکیل میدهد ( ۱۷۵ اطفال ) و ۳۰۰۰ دیګر مجروحین است . عجیب اینکه بارک اوباما ګفته است که این تعدادِ تلفات ملکی یک « عددِ بزرګ » نیست ، طوریکه در عراق و افغانستان په دهها هزار میرسد !!

از سال ۲۰۰۰ بدینسو ۷۰ طیارات بی پیلوت سقوط نموده یا سرنګون شده است . در جهان بتعداد ۶۰ پایګاه عملأ برای این طیارات اماده و آراسته بوده که نیروهای خاص و ګماشته های سی آی اې در آن فعالیت دارند . اګر یک طیارهً بی پیلوت در ۲۴ ساعت ( در هوا ) فعالیت نماید ، برای فعال داشتن آن ۱۷۰ نفر مصروف خواهند بود .

طیارات بی پیلوت در سال ۲۰۰۱ تقریبأ ۲۵۰۰۰ ساعت پرواز نموده بود ، ولی تا ماه مارچ امسال ( ۱۱۲۷۴۰۰ ) ساعت پرواز نمودند . در ۲۰۰۱ صرف دو فروند طیارات بی پیلوت سقوط نموده ، در ۲۰۰۸ هشت فروند و در ۲۰۱۰  حد اقل ۱۳ فروند سقوط نموده است .

بارک اوباما به استعمال و حملات این طیارات سرعت زیادی بخشیده است . طیارات بی پیلوت در سال اول اوباما ۵۱ حملات نموده حالانکه بوش در طی هر دو دورهً ریاست جمهوری خود جمعأ ۴۵ حملات را انجام داده است . روزنامهً ګاردین می نویسد که اوباما در طی اولین نه ماه ریاست خود به اندازه ای امر حملات طیارات بی پیلوت را داده که جورج بوش آنرا در سه سال آخر خود داده بود . این طیارات در ۲۰۱۰ نسبت به سال ماقبل خود دو چند یعنی ۱۱۵ حملات را انجام داده است .

ولی روزنامهً « نیوز » می نویسد که طیارات بی پیلوت امریکایی در ۲۰۱۰ در حدود ۱۳۶ حملات نموده که معادل پنج سال ماقبل بوده است ( در بین ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ جمعأ ۹۶ حمله نموده بود . ) پروفیسوران امریکایی نیتا کرافورد ، و کیترین لوتز طی یک تحقیق خود میګویند که طیارات بی پیلوتیکه در مناطق قبایلی هر چند حملات نموده ، ۸۰٪ آن در وقت اوباما صورت ګرفته است . آنها می افزایند که حکومت اوباما در ۲۰۱۰ در این مناطق پنجاه حملات نموده که بیش از ۴۰۰ نفر را کشته اند .

ګزارش ها و پژوهش ها میګویند که حملات طیارات بی پیلوت در مناطق قبایلی تا امروز ۲۵۰۰ مردم را به هلاکت رسانیده که ۳۲٪ آنها را افراد ملکی تشکیل داده است ؛ ولی یک پروفیسور امریکایی میری ایلن اوکانیل میګوید که چنین حملات صرف در سال ۲۰۰۹ بیست نفر مورد هدف را کشته اند در حالیکه سایر ۷۵۰ ـ ۱۰۰۰ مقتولین آن مردم ملکی بودند .

روزنامه ګاردین ګزارش دا ده که « حملات طیارات بی پیلوت جنګجوهای دیګری را نیز تولید میکنند… مقامات پاکستانی میګویند که این طیارات از جنوری ۲۰۰۶ تا اپریل ۲۰۰۹ در حدود ۷۰۱ نفر را کشته که ۱۴ نفر آنها اعضای القاعده و ۶۷۸ آنها مردم ملکی بوده اند ، یعنی با هر جنګجو پنجاه افراد ملکی بهلاکت رسیده است . اکثریت پاکستانی ها مخالف سرسخت این حملات اند لیکن مقامات ایشان آنرا تایید میکنند… اندریو کیل کولین مشاور جنرال دیوید پترس در امور ضد شورش چنین اعتراف نموده است : هر قربانی حملات طیارات بی پیلوت دارای یک خانوادهً مکمل بوده ، یک دشمنی جدید انتقامی را برانګیخته و به تحریک جنګجوییکه در اثر حملات طیارات بی پیلوت مستحکمتر میشود ، افراد جدیدی جذب می کند . »

یک افسر بلند پایه قبلی سی آی اې ( فلیپ جرالد ) میګوید که « طیارات بی پیلوت همین امروز در افغانستان ، پاکستان ، یمن و سومالیا مردم را بهلاکت میرسانند . باید متوجه شویم که امریکا با یکی از این کشورها در حال نبرد نبوده ، که این کار در دنیای عقلمند به این معنی است که این قتل ها نظر به قانون بین المللی و نیز قانون اساسی امریکا نامشروع و غیر قانونی میباشد . »

فلیپ الستن مشاور جدیدأ تقاعد شدهً سی آی اې که صلاحیت حملات طیارات بی پیلوت را داده ، اعتراف میکند که من خود در این « قتل » دست داشته ام .

چه ، حینیکه طیارات بی پیلوت سی آی اې در هفته آخیر ۲۰۱۰ در مناطق قبایلی دهها مردم بی ګناه را کشتند ، یک تبعهً امریکایی چنین نوشت : « یک کشوری را به چشم سر مشاهده میکنیم که فعالانه با یک کشور دیګری بر عیله خود در جنګ کمک میکند . این چقدر یک کشور سربلند خواهد بود ! » فاعتبروا یا اولی الابصار ( ن . صمد )

تذکار : این نوشتهً تحلیلی در صفحه سوم شمارهً ۱۵۷ ماه می ۲۰۱۲ جریدهً ماهوار ( افغان رساله ) منشرهُ تورنتو ، کانادا نشر شده است .          

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *