در آستانۀ سالروز استرداد استقلال کشور — سيد حميد حميدی

 

 

در آستانۀ سالروز استرداد استقلال کشور

 

   افغانستان با داشتن قدامت تاریخی کهن از آریانا تا به خراسان و از خراسان الی افغانستان و بنابر داشتن موقعیت جیوپولتیک خویش همواره مورد تهاجم و زور آزمایی قدرت های مختلف منطقه و جهان گردیده که میتوان از چنگیز مغول، سکندر مقدونی، تیمور لنگ، جنگهای افغان و انگلیس و بالاخره تهاجم اتحاد شوروی و پاکستان در این آواخر نامبرد. (تجاوز امريکا ومتحدان غربی اش را درين اواخر که پاکستان به مثابه آلۀ دست و مساعد کنندۀ زمينه برای آن بود، نبايد فراموش نمود!!!- صدای افغان).

   به هر حال مردم افغانستان در طول تاریخ از خود در مقابل تهاجم و تجاوز بیگانگان شهامت و مقاومت بی دریغ نشان داده که هر بار پای متجاوزین و استعمارگران قرن دراین خطۀ باستانی به زانو در آمده است و استعمار گران آن حرص و تمع خویش را که بالای ملت های مستضعف جهان داشتند به برکت مقاومت و مجاهدت افغانستان برای همیش از دست داده که نمونۀ آنرا در دوره های مختلف تاریخ میتوان از هشتاد ونهمین سالروز پیروزی استقلال افغانستان از زیر سیطرۀ تجاوز انگلیس که همه ساله از طرف مردم این سرزمین به عنوان روز ملی واستقلال کشور تجلیل میگردد؛ خاطر نشان ساخت و یاد آوری کرد.

   این روز که در تاریخ  افغانستان به خط زرین ترسیم گردیده برای مردم با غرور این مرز و بوم روز آزادی، استقلال و پیروزی نیاکان شان علیه متجاوزین است که به عنوان درس بزرگ تاریخی برای مردمان امروزی به یاد گار مانده است.

   ولی ناگفته نباید گذاشت که افغانستان اکنون دارای نظام منتخب بوده و چانس بزرگ را در عرصۀ نظام سازی و عمران و بازسازی در اختیار دارد و می خواهند که تمامی مصائب ناشی از بحران های وارداتی از جانب کشور های متخاصم به خصوص پاکستان را که بعد از فروپاشی نظام اتحاد جماهیر شوروی و پیروزی حکومت مجاهدین در افغانستان صورت گرفت پشت سر   گذاشته و در راستای تطبیق حاکمیت قانون، رسیدگی به دردهای افراد جامعه در پرتو یک نظام با   ثبات و در همکاری نزدیک با جامعه بین المللی را طی نماید.

   اما باز هم باند های تبهکار تروریستی مانند القاعده و طالبان در همخوانی و همگرایی همیشگی با سازمان جاسوسی پاکستان (آی اس آی) از پناه گاه های آنطرف مرز افغانستان سازماندهی، تمویل و تجهیز گردیده، غرض تخریب، ویرانی، کشتار افراد بی گناه و ایجاد جو وحشت در روان مردم به منظور بی ثبات سازی کشور ما سازمان داده میشوند و با این روش میخواهند که مانع ایجاد یک افغانستان قوی و با ثبات در منطقه گردیده و همکاری کشور های صلح دوست جامعه جهانی را که برای بیرون رفت از این معضل برای مردم افغانستان صورت میگرد، به چالش میکشد که این تفکر به یاری خداوند و بازوان پر توان مردم افغانستان که همواره از سرزمین خویش یکپارچه و متحد دفاع نمودند برای تروریستان و حامیان آن، خواب و خیال بیش نخواهد بود و به قول معروف (چاه کن در چاه است) ولی فراموش نباید کرد که دشمنان مردم ما اکنون از ابزار دین سوء استفاده مینمایند و خوب میفهمند که مردم افغانستان یک ملت مسلمان و مذهبی است که به خاطر اعتقادات شان از همه چیز میگذرد چنانچه تجاوز ارتش سرخ در افغانستان و مقاومت ملت بیچاره و پا برهنۀ این خطه نمایانگر اوج ایمان به خدا و اعتقاد شانرا به نمایش گذاشت که تاریخ جهان را به شکل دیگر رقم زد، به این ملحوظ پاکستان در همکاری با تروریستان طالبی و القاعده متوصل به ابزار دینی گردیده که مردم افغانستان را در دفاع از سرزمین شان تحت این برنامه ناتوان سازد.

اما این بر ملت و مردم ما است که با بیداری و هشیاری کامل از دسایس و توطئه های دشمن آگاه بوده و نگذارند که دشمن از راه دین و اعتقادات آنها نفوذ نموده و  استقلال، هویت ملی و تاریخی شانرا زیر سوال برده و از این طریق به اهداف شوم خویش که همانا بی ثباتی، نا امنی و تحت کنترول قرار دادن یا تجزیه افغانستان میباشد نائل آید.

با احترام

سید حمید "حمیدی"

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *