خط دیورند باعث ایجاد پشتونستان، بلوچستان وتجزیه پاکستان خواهد گردید! — میرعنایت الله آشفته

 

خط دیورند باعث ایجاد پشتونستان، بلوچستان وتجزیه پاکستان خواهد گردید!

 

میرعنایت الله آشفته

21 نوامبر 2012  

 

برنامه های ازقبل تدارک دیده شدۀ قوای ائتلاف دررأس امریکا و برتانیه، برای سال 2014 وسال های بعد اش مرحله به مرحله درظاهرامرنامُوفقانه،اما سنجیده شده، محقق میگردد.  تحولات وحوادث بوجود آورده شده درکشورما و همسایگان بخود گرفتار طامع وناعاقبت اندیش،هوشدارتغییرجغرافیه؛ درمنطقه را میدهد.

نتایج بازی قدرت، بین شرق وغرب درافغانستان پس ازقریب 35 سال بگونۀ تغییرنموده که : دیگر اتحاد جماهیرشوروی سوسیالستی وپیمان نظامی وارسا وجود ندارد.   هندوستان دوست سنتی شوروی سابق، حالا از دوستان نزدیک با روابط قوی سیاسی اقتصادی امریکا مبدل گردیده است .

 نقش برجسته سیاسی – اقتصادی چین درمنطقه ، وروابطش با امریکا ، درتغییرِتوازن قوا، نقش خودرا دارد.نفس تازه نمودن پوتین و روسیه، پاکستان را درتلاش وجای پا پیدا نمودن بین بازارهای آسیای میانه، چین وروسیه، توام باحفظ و پاس نمک شناسی پاکستان دربرابربرتانیه، نظامیان پاکستانی را در تحمل سیاست قند وقمچین دولت امریکا، بانارضایتی چند جانبه زیرفشارداخلی ومضیقه  قرارداده اند.

 نظامیان نازپروردۀ افراطی تروریست پرورپاکستان،دردرک سیاست ظریفانۀ انگلیسی ودوستان پولدار مغرورامریکائی با یک نوع طردُدوعدم تشخیص دقیق واختیارنمودن موقف متناسب ودرک متفاوت مواجع گردانیده است. این بازی غیرشفاف، پاکستان محتاج را نصبت به امریکا نا مطمئن میسازد.

نکات قابل تشویش برای پاکستانی ها دوستی امریکا با هندوستان وعقد قراردادها فی مابین آنها، عملیات های طیارات بی پیلوت امریکا به آنطرف خط نام نهاد دیورند، ایجاد پایگاهای نظامی وامضای پیمان استرتیژیک بین افغانستان امریکا، ایجاد دفتربرای طالبان درقطر، حمایت ازاحقاق حقوق حقۀ مردم بلوچستان وحمایت ازاقلیت ها ی پاکستان، قظیه کشمیر و … می باشد.

اندکی پیش تو گفتم غم دل ، ترسیدم                    که  دل آزرده  شوی ور نه سخن بسیار است

دلیل بلند نمودن صدای خط تحمیلی ونام نهاد دیورنددرچنین مقطع زمانی ازجانب نمایندۀ خاص امریکا آقای« گروسمن»  وتائید سفیرش درقندهار؛ برای پاکستان حیثیت " زهرقندیست" که بلعیدنش عمل جراحی درقبال دارد، ومتولدین دوگانه اش پشتونستان وبلوچستان مستقل خواهد بود. این سیاست را یک تیروچند فاخته " دفاع ازروند دیموکراسی، دفاع ازحقوق اقلیت ها وتعیین سرنوشت " کشورهای منطقه که ، موافقان ومخالفانی دارند، بهترین وسیلۀ اقناع واغفال سیاست زدگان به اصطلاح روشنفکرخواهد بود.

اما درظاهرامر درآستانۀ خروج احتمالی بخشی از قوای ائتلاف تا 2014 نوع خاطرخواهی نظامیان پاکستانی نیزتوجیه شده میتواند، تابا استفاده ازایجاد فضای مصنوعی به اصطلاح دوستانه!؟. درعین حال خیالی وبلهوسانه تشویق به همکاری بیشترجلب شده باشند. ضمناً زمینه وراه خروج ارزان قیمت وسایط  زرهی وتجهیزات نظامی قوای ائتلاف را ازبندر بحری کراچی دوباره مساعد گردانند.

ازآنجایی که سیاست فاقد قلب وصرف متکی به مغزبوده ،آنهم برای تعقیب منافع مداوم وپیوستۀ خود می اندیشد. گمان نمیرود که امریکا، افغانستان پُرازذخایرمعدنی ،منابع سرشار زیرزمینی وبا اهمیت ترین موقعیت جیوپولیتکی وجیواستراتیژیکی اش رانادیده گرفته، فدای سیاست های غلط وماجراجویانۀ کشورپاکستان بخود گرفتار، که درتقابل با دوستی هند و امریکاست، میدان را ترک ویابه دیکتی پاکستان منافع خود راتعویض نماید.

آنهم با پاکستان ظاهراً دوست؟استفاده جو،نامطمئن که عدم صداقتش کاملاً پس ازافشای پناگاه اُسامه بن لادن درساحه نظامی اسلام آباد آشکارگردید،علاوتاً پاکستان سخت درمنجلاب تروریزم وافراط گرائی  درگیربوده وعملاً درناکامی،کُشتن ونابودی سربازان ناتووشکست نظامیان غربی نقش فعال وبرجستۀ خود راتوسط طالبان وافراد وابسته بخود مشهوداً بازی مینماید. 

باازمیان رفتن ومنتفی بودن تهدید به آبهای گرم از جانب شوری وقت یا روسیه فعلی، دیگرپاکستان آن اهمیت تاریخی وپارتنرشیپ ناتو وامریکا" خط عقب جبهه" درزمان جنگ سرد را ندارد.

 بخصوص با ایجاد رابطۀ دوستانه هندوستان، با امریکا، افغانستان وجامعه جهانی در مقایسه با دولت ضعیف ملکی پاکستان، احزاب قوی وبنیادگرائی وطالبی که در35 سال گذشته نفوذ قابل ملاحظه در دستگاه استخباراتی آی اس آی ونظامیان پاکستانی بوجود آورده است.

با توجه به نکات یادشده دولت بخود گرفتارپاکستان متکی به کمک های اقتصادی امریکا وآسیب پذیر ازناحیه آزادی خواهی مبارزین بلوچ، نارضایتی ایالت پشتونخواه ،نفوذ تروریستان تا ناآرامی های اختلاف مذهبی  شیعه وسنی، فقروبی سوادی نبود کار،تولیدات ارزان قیمت چینائی ومشبوع ساختن مارکیت پاکستان ، افغانستان ومنطقه همه مزیدی برعلت ودُشمنی باهند وقضیه لاینحل کشمیر، پاکستان ونظامیان افراطی آی اس آی را در تنگنای عمیق اکمالاتی،تجهیزاتی سیاسی – اجتماعی -اقتصادی قرار داده است.

همسایگان حریص ، مُغرض ومداخله گران طامع پاکستانی و ایرانی که خود ازهر لحاظ به مراتب نسبت به کشورما آسیب پذیرتر و در اختلافات قومی، زبانی،نژادی،مذهبی و… گرفتار وتهدید به تجزیه وازهم پاشی اند. با درک ازجوهرتیغ دوسره، خطرتجزیه خویش را رندانه صرف به کشورما وارد می دانند.

صرف نظرازشخصیت های صادق و وطندوست وظیفۀ فرد فرد ازهموطنان باسواد، کم سواد وبی سواد ماست وجای بس خجالت وشرمساری خواهد بود که پس از35 سال تجربۀ جنگ، مهاجرت، توهین و تحقیرشدن ها توسط بیگانه ها بخصوص استخبارات همین پاکستان وایران، بازهم ما علیه یک دیگر استعمال شویم. 

 هموطنان عزیز: ما صرف یک انتخاب معقول پیشرو داریم، دست یافتن بیک صلح پایداروسرتاسری که دراثردرک ،تلاش و نیازخود ما وبرمبنای منافع ملی ما بوجود آید.

  وحدت ملی را درعمل به دور از تعصب و تمامیت خواهی ، قهرمان سازی و قهرمان ستیزی، مسؤلانه و داوطلبانه به  دور ازهرنوع  افراط گری چپ و راست درچوکات اهداف ملی، آیندۀ روشن و با ثبات، دست به دست هم داده ،ادای مسئوولیت ورسالت برای افغانستان متحد ، یکپارچه با یک طرح شفاف ملی جمع  ومتحد شویم !

بروقوی شواگرراحت جان طلبی – که درنظام طبعیت ضعیف پامال است .      

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *