اعتراف تیوریسن های شیعه بر وجود روایات کفری در کتب شان— محمد عزیز عزیزی

 

اعتراف تیوریسن های شیعه بر وجود روایات کفری در کتب شان
(اعترافات آقای رحیم پور ازغدی تیوریسن واستراتژیست دینی) 

محمد عزیز عزیزی

 

محترم آقای رحیم پور !

ای کاش این گفته های تان از روی تقیه نباشد
چون خود میدانید که شما به بن بست رسیده
اید
در کتب شما تنها روایات کفر آمیز وغلو نیست ،

مسئله
امامت – مسئله خمس – مسئله ضیغه – مسئله تقیه – مسئلۀ اعقتاد به تحریف قرآن- مسئله دادن منصب خدائی به ائمه – مسئلۀ شریک ساختن مهدی وائمه در ولایت تکوینی کائنات – مسئلۀ دادن علم غیب به ائمه – مسئلۀ پرستش سنگ وچوب وقبر ومرده واشکال واشباح بشکل خرافی – مسئلۀ تکفیر یاران واصحاب وازواج رسول الله (ص) وتمام امت مسلمه – مسئلۀ شعار بر ضد ولایت فقیه ( که نه تنها اهل تسنن را در بر میگیرد بلکه طیف وسیع شیعه را که بولایت فقیه معتقد نیستند احتوا کرده وآنهارا بمرگ محکوم میدارید ) – مسئلۀ ولای شما با کفار ودشمنی شما با اهل قبله وتمام اهل سنت جهان – مسئلۀ ظلم وتعدی ایکه شما بر اهل سنت در ایران – عراق – وسوریه ولبنان رواداشته ونفرتی که با امت مسلمه دارید – و…………..وده ها مسئلۀ دیگر

محترم آقای رحیم پور ازغدی !
من
دائما پای صحبتهای تان می نشینم بیشتر دیدگاه سیاسی تانرا در مورد غرب وکمونیزم وسکولاریزم و……. قبول دارم وحقا که شما  دارای استدلال قوی هستید وبر دانش سیاسی  وقدرت بیان تان  وصغرا وکبرای بحثهای تیوریکی تان تبریک میگویم .
وحالا
بر این شهامت تان باز هم تبریک میگویم خدا کند شما از زیر ساطور ولایت فقیه وتبر مراجع عظام جان سالم بدر برده و حکم تکفیر تان صادر نشود .

آقای ازغدی شما تیوری پرداز وبزرگترین استرا تژیست سیاسی مذهبی ایران هستید !
خوب بیاد دارید که
:
دوکتور شریعتی را تکفیر کردند

طالقانی را کشتند

آیت الله برقعی را کشتند

داکتر مظفریان را کشتند

 
داکتر مرتضی راد مهر را
کشتند
داکتر رضا زنگنه را کشتند

دگر اندیشان وروشنفکران را کشتند وحتی شیعه های اثنای عشری پیرو خط امام را نیز کشتند.

همه
اینها شیعه بودند که بر مبانی شرک وخرافه وبدعت این مذهب تاختند ودرین راه مردانه شهید شدند ولی از توحید وبندگی خداوند سر باز نزدند .
امید
وارم تا شما بصورت عمقی دیدگاه سایر مذاهب اسلامی ودیگر اندیشان را درست مطالعه کرده وبعد از درک اندیشه سایر شخصیت های متذکره ؛ با توکل بخداوند بزرگ همانطوریکه بت شکنی را آغاز کرده اید با سلاح قرآن وسنت وعقل وخرد بشری به پیش بروید .انشاء الله صاحب عزت دنیا وآخرت خواهید شد .
والله بهشت برین خداوندی بر سلطنت تمام جهان فانی افضلیت دارد.

باز هم امید وارم لا اقل یکی دو جلد از کتب آیت الله العظمی برقعی را مرور کنید تا بشما محقق شود که
:
"خانه از پای بیــــخ ویران است"

"خواجه در بند نقش ایوانست"

 

https://www.facebook.com/photo.php?v=294563580671555

 

https://www.facebook.com/photo.php?v=294563580671555

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *