زنان قهرمان،زنان مظلوم،زنان بیدفاع،زنان فقیر و ناتوان افغان — انجنیر فضل احمد افغان

 

زنان قهرمان،زنان مظلوم،زنان بیدفاع،زنان فقیر و ناتوان افغان.

 

Happy International Women’s day to all women in the world

 

 

انجنیر فضل احمد افغان

کانادا:۸ مارچ۲۰۱۳م

 

روز بین المللی زن را که مصادف به ۸ مارچ میباشد به زنان جهان و خاصتآ زنان قهرمان،شجاع و بردبار افغانما که در طول تاریخ در میدان نبرد با دشمنان مادروطن دوشادوش هموطنان خود دلیرانه از آزادی،استقلال،حاکمیت ملی،تمامیت ارضی مادروطن عزیز خود دفاع نموده اند و با بیعدالتیها،نابرابریهای انفرادی،اجتماعی و مدنی چون دره(شلاق) خوردنها، تیرباران شدنها، بنی بریدنها، زنده به ګور کردنها، به آتش زدنها، تجاوزات  جنسی، تعدد زنان، عقد نکاح ها در سن صغارت، انواع توهین، تحقیر و غیره اعمال غیر انسانی و بشری مردان زن ستیز را که مبنا و اساس آن احترام نګذاشتن به حق مساوی زنان با مردان میباشد در کلبه های محقر در فقر و تنګدستی  با صبر و شکیبای  متحمل و دقیقه یی از سیع و تلاش در جهت تربیه فرزندان قهرمان و حماسه ساز غافل نبوده و برای اولاد مادروطن درس مردانګی ،برده باری ،صبر ،مناعت نفس و غرور ملی داده اند که کارنامه های شان در تاریخ پر افتخار مادروطن به خط زرین ثبت است.

من در حالیکه این روز فرخنده را به آرزوی آزادی و حق مساوی مبرا از هر نوع بیعدالتیها را  به زنان جهان مخصوصآ زنان افغانم از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض و درود برزنان فداکار،زحمتکش و برده بار و قهرمان هم میهنم  میفرستم  ومیګویم که زنان ګلهای زیبایی قلوب مردان باشند و خانه بی زر باشد نه بی زن.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *