طالبان زيرنامه عبرت ميخواهند به جنايات گذشته خودپرده پوشى نمايند — هارون اکرمی:

طالبان زيرنامه عبرت ميخواهند به جنايات گذشته خودپرده پوشى نمايند:

دقيقآ13سال قبل يعني درسال1374گروه ناشناخته وجديدالتاسيس به اسم طالبان ازآنطرف مرزبكمك مستقيم حلقات معين دردولت پاكستان به سمت افغانستان اعزام گرديدند،آنهابااستفاده ازنام مقدس اسلام وامكانات لوژستكى وتخنيكى ارتش پاكستان كه در عقب شان قرارداشت برق آسادركمتراز يكسال دربسيارى ازحصص افغانستان بشمول پايتخت تسلط موقتى يافتند طالبان درطول مدت زمام دارى شان ازانجام هرگونه جنايت دربرابر مردم افغانستان كوتاهى نكردند.

آنهاخانه ها رابه آتش كشيدند ، انسانهارا به شنيح ترين شكل باقصاوت قطعه ،قطعه نمودند،كشتندوبستند،زراعت واشجاررامحونمودند.گروه طالبان آثاریکه گنجینه تاریخی افغانستان محسوب میگردید تا آنجاییکه دست شان رسید وتوان داشتند نابودساختند. درمقابل مردم افغانستان انواع سلاح های ثقیله را ازبم افگن گرفته تاخم پارة بدون اندکترین احساس مسولیت استعمال نمودند,آنهادست وپای مردم راقطع,گلوله ها رابرسرمردم خالی نمودند، جنایاتی را مرتکب گردیدندکه درقاموس انسانیت جاندارد.ازاثروحشت طالبان بودکه مرد و زن راهی دیار بیگانه شدند و عده هم درعقب حصارها به مقاومت عليه آن قشون احريمن و اجير ايستاده گى نمودند.طالبان جزسياهى ،تباهى ،تاريك انديشى لگدمال نمودن افتخارات مردم افغانستان و بد نام ساختن دين مبين اسلام كار ديگررا انجام ندادند . طالبان حتى حق درست انديشيدن را به كسى اجازه نميدادند آنها يك جا باعده فاشيست ها وفلانژيست ها كج رو يكجاشده به محور ومسايل قوميت تكيه نمودند تامسايل اسلاميت، طالبان درتبانى آن عده عناصر افراطى ، اپورتونيست ها ونشناليست ها كه از دولت ها رانده شده بودند ودراثر عقده ناشى از آن درجهت تخريب افغانستان بخاطر تحقق اهداف بيگانه ها وكشورهاۍ متخاصم عمل نمودند وباريكه طالبان به شكست مفتضحانه مواجه گرديدند و درآغوش باداران خود پناه بردند باز بخاطر ايجادفضاى رعب و وحشت دست به هم دادند واين بار باشدت بيشتر به كشتار مردم ،به آتش كشيدن موسسات عامل المنفعه ،سازماندهى انفجارات ،انجام حملات انتحارى وده ها جنايت قبيح ديگر آموزش ديده كه در مخالفت تام بادين مقدس اسلام وفرهنگ افغانى ما قرار داردآنها بااين عمل نارواي خويش خشم واندوه عده كثير از مردم افغانستان را برانگيخته اند . آنها بابريدن سر انسانهاى بيگناه ،حلقه آويزكردن اطفال ، مردان وجوانان جزانزجار ونفرت مردم چيزى ديگرى را بدست نياورده اند اكنون باكمال قباحت و بيرحمي يك شخص بيرحم اين گروه كه در اثر اعمال غير انسانى وقتل هموطنان بيگناه ماكه درزمان سلطه شيطنت بار طالبان دربرابر هموطنان ما انجام داده وبخاطر اعمال غير انسانى واسلامى اش درلست سياه جنايت كاران جنگي سازمان ملل قرار دارد اخيرأ با رسانها اظهار داشته كه در طى سال 1387 اين گروه عمليات نظامى خودرا تحت نام عبرت آغاز مى نمايند . ويك بارديگرمردم را تهديد به مرگ وسربريدن در اين اعلاميه نموده است . اين را بايد ملا برادر وساير افراد مزدور اين گروه وحاميان منطقه اى آنها بدانند كه مردم سلحشور اين خطه باستانى بسيارى از ابرقدرت هارا بزانو در آورده اند وامروز عده از گماشته شده گان تحت حمايه پاكستان نميتوانند بااين گونه تهديدها مردم را بحراسانند . زيرا آن چيز را كه طالبان در اين اعلاميه عنوان نموده اند چيزى تازه يى نيست بل اين جز تبليغات ميباشد كه درگذشته به كرات ازطرف اين گروه صورت گرفته است با تجربه ازگذشته سياه اين گروه وهم اكنون مردم افغانستان ديگرآماده آن نيست كه درزير سيطره سياهى وجهل حاكميت غير مردمى طالبان قرارگيرند. شايد دولت افغانستان كه به قضايا په تسامح برخورد مينمايد دليلش آن باشد تا جلوگيرى ازكشتار مردم بى گناه كه طالبان اكثرآ از آنها به سپردفاعى استفاده مينمايد ، باشد ورنه طالبان توان مقاومت دربرابر امكانات قوتهاي ائتلاف راكه اكنون دركنار دولت بخاطر مبارزه باتروريزم قراردارند نداشته و بسيار ضعيف باشد به اين دليل است كه طالبان باانجام حملات ددمنشانه دست به انتحار ميزنند وافراد ملكى راهدف قرار ميدهند . فعاليت هاى ضد افغانى وبشرى طالبان ازآنچه كه تلويحآ يادآورگرديديم بيشتر ازآنست كه تصورش ميرفت اكنون باگذشت زمان حرف ازنیو طالبان توسط آنتونيو گوسنوزى به ميان ميايد واكنون طالبان چنين وانمود مينمايند كه گويا آنها ديروز باتكنالوژى ،ميديا ،وسايل خبررسانى صوتى ،تصويرى … مشكل داشتند واكنون اين مشكل برطرف گرديده ودروازه طالبان بروى ميديا باز ميباشد اين بدان معنا است كه رهبرطالبان [ملاعمر] ديروز نميدانست وامروز ميداند وبراى وسایل تصویری اهمیت قایل میشود واین یک ترفند جدید ازگروه طالبان میباشد که ازاین طریق یک بار دیگر مردم رااغفال نمایند وگاهی افغانستان را به شمال وجنوب منقسم مینمایند وزمانی نیروهای شمال را متهم به آن میسازند که گویا اتحاد شمال ریس جمهور را مانع مذاکره با طالبان میدانند درحالیکه اکنون دولت درجهت ملت سازی حرکت مینماید . نه ملیت سازی ونزد دولت منافع ومصالح ملی بالاتر ازهرچیز دیگر میباشد . تصور نمیشود که دولتی که به اثر ارادۀ مردم به میان آمده وممثل ارادۀ مردم میباشد ِ دولتی که مشروعیت خودرا ازقانون اساسی گرفته ,دارای ارگان ثلاثه میباشد مورد حمایت جامعه جهانی قرار دارد ودرراستای نهادینه سازی دموکراسی گام برمیدارد . چطور میتواند چنین دولت برقوم وتبار بيندیشد.

گروه طالبان باحمایت صرفأ چند كشوريكه تعداد آنها از شمار انگشتان هم پائين است و بخصوص پاکستان هم درگذشته وهم اکنون تلاش ورزیده اند تا سلطه شوم خودرا جبرآ بالای ملت اففانستان تحمیل نمایند که این کج اندیشی طالبان خواب است ومحال طالبان نمیتوانند ازاندیشه مناسبات قرون وسطایی که دارند خودرا رها سازند زیرا آن اندیشه سیاه وتاریک درمغز وفکر آنها حک گردیده است . پس درآخرین تحلیل گروه طالبان هیچ گاه قادر نخواهند بود تا بامیل ورغبت مردم افغانستان سلطه خودرا در افغانستان جاری سازند و جنایت گذشته خویشرا که دربرابر مردم افغانستان انجام داده اند ازخاطرها بزدایند . چنانچه طالبان درآفرینش جنایات در برابر مردم بیشتر از گذشته تلاش ورزیده اند . چنانچه این گروه باضدیتی که دربرابرعلم ودانش آموزان وطن دارند چهره ضدفرهنگی خودرا ظاهر نمودند که نمونه آن آتش کشیدن صدها مدرسه ومکاتب درنقاط مختلف افغانستان ازجمله حریق یکباب مکتب درطی چند روزگذشته درولایت کندهار میباشد که دراثرآتش سوزی آن مکتب کتاب قرآن مجید نیزآتش گرفته این عمل ضداسلامی ,ضدعلم وفرهنگ آن گروه متحجر ازطرف شاگردان کندهاری آن مکتب ,مردم کندهار وسایرولایات محکوم گردیده است.

نوشتۀ هارون اکرمی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *