هــدیۀ تازۀ خونین ایران بافغانستان — محمد عزیز عزیزی

 

هــدیۀ  تازۀ خونین  ایران بافغانستان
( ده کشته 18 زخمی و72 نفر مفقود)

 

محمد عزیز عزیزی

 

بار دیگر هــدیه ، ز ایران رسید

پیکــر گلگون  شهیــدان رسید

 

باز  به چشم ودلِ  هــر مــادری

اشک غم وغصه  وگریان رسید

 

بیش ازین  کشته ز یکمــاه قبل

با بدنِ سرخ به کهسان رسید(1)

 

قبل دو ماه ،هشت برابر دیگـر

کشته به تخار وکلفگان رسید

 

ظرف سه ماه دیگری همچنین

کشته به هرات وبه غوریان رسید

 

از غم ودرد همـــه این کشتگان

ملت افغـــان به افغــــان رسیـد

 

آه ! ز همســایـگیِ  غــرب  مـــا

ظلمی که برخلق  فراوان رسیــد؟

 

من چه بگویم که زسمت جنوب

بد تر از ایران ،زپاکستــان رسیـد

 

آنچه  که ایران  و پاکستان نمــود

کمترش  از  غیر مسـلمان رسید

 

بر وطن خــوب ووطـــن دار من

تخـــریب وویرانی وتاوان رسید

 

ملـــت افغــــان  بیـــاد دارد او

ظلمی که از گلۀ خرسان رسید

 

در دل هر فــرد وطن مــاندگــار

هر چه برآن زان این ویا آن رسید

 

مـــا زخـــداوند طلـــب می کنیم

کاش که« شاه اشرف» افغان رسید  (2)

 

مــام وطن  بار دگر در برش (3)

«احمد »و«احمد شۀ» دوران رسید

 

درس دهند دشمن دین و وطن

تا که تجــاوز همــه پایان رسید

آنچه« عزیزی» زحقیقت شمرد

گفتــۀ او  بر دل وبر جان رسید
پایان
—————————-

http://8am.af/1392/02/22/iran-gift-afghan-refugees-border/


یاد داشت :

 1-کهسان- نام یکی از اولسوالیهای  مرزی هرات است
2- اشرف – مراد از شاه اشرف هوتکی بود  که تا اصفهان  ایران را فتح کرده  بود .
3-احمد شاه واحمد – مراد احمدشاه با با عبدالی که تا هندوستان را فتح کرده بود   واحمد دیگر مراد احمد شاه مسعود فرزند نامدار جهاد افغانستان که  در برابر تجاوز شوری سابق ونظام  دست نشاندۀ خلقی  و هم چنین بر ضد  دخالتهای نظامی پاکستان وایران از خود جهاد قهرمانانه و  خاطرات  فراموش ناشدنی  بیاد گار گذاشت ومردانه شهید شد .

 

یکشنبه – ساعت 22:00

22 ثور سال1392 هجری شمسی

مطابق به :دوم رجب سال 1434 هجری قمری

 

برابر به : 2013-05-12 میلادی

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *