ویژه ای ماه تلاوت عشق — نورالله وثوق

 

ویژه ای ماه تلاوت عشق

 


نورالله وثوق

 

اهدا به کسانی که هنوز بوی احساسی ازکوچه ای اندیشه‌ای شان شنیده می‌شود

 

افطارِ عاشقان

 

بیا مهمان ماه یار گردیم

سحربایاد اوبیدار گردیم

نشاطِ سفره ای دل رابچینیم

برای عاشقان افطار گردیم

 

افطارِ دل

 

من وتوروزه را باور نکردیم

هوای محضرِ دلبر نکردیم

دوآیه ازکتابِ مهراورا

دمِ افطارِ دل ازبرنکردیم

 

دیدارِ هوس

 

بیا تاروزه دارِ یار گردیم

مهیایِ دمِ افطار گردیم

دهان دیده را محکم به بندیم

زدیدارِ هوس بیزار گردیم

 

رازِ روزه

 

پروبالِ نمازِ بی حضوریم

رها درچنگِ احساسِ غروریم

ازان رو گشنه ای جاه ومقامیم

که ماازرمز ورازِ روزه دوریم

 

افطارِ الفت

 

اگربادیگرانی روزه داری

به راهِ دل روانی روزه داری

دمِ افطارِ الفت با غریبی

رفیقِ همزبانی روزه داری

 

پروازِ هوا

 

دهانِ بسته ات بازِ هوابود

سحرهمدستِ پروازِ هوابود

نکردی نیّتی غیرِچپاول

نمازِتو سرآغازِ هوابود

 

زبانِ دیده

 

برای ناله‌ ای مرهم نگشتیم

رکوعی الفتی راخم نگشتیم

زبانِ دیده هارا بسته کردیم

غمِ این کوچه رامحرم نگشتیم

 

آه یار

 

بیا تاروزه را ازسر بگیریم

رهی درجاده ای باور بگیریم

سحر بیدارِآه یار گردیم

برای روشنی ها دربگیرم

 

قوم روزه دار

 

میانِ خود ودل دیوارکردیم

به روی چشم ایمان وارکردیم

به نامِ اینکه قومِ روزده داریم

زخونِ دیگران افطار کردیم

 

بوی روزه

 

همی گردی به دورِ کوی روزه

تورا دیوانه کرده بوی روزه

ولی بادستِ بی رحمی چشمت

چه سیلی هازدی بر روی روزه

 

حریفِ سفره

 

من وافسانه خانم روزه د اریم

زاحساس وترحم روزه داریم

حریفِ سفره ای افطارِ جوریم

که ماازخونِ مردم روزه داریم

 

درِ ویرانه

 

بیا دستِ خدا را برکمر زن

به کوهِ دیدگانِ خسته سرزن

دمِ افطار ایمان ومحبت

درِ ویرانه ای را بی خبرزن

 

نورالله وثوق

 

سه شنبه هژدهم تیر هزار وسه صد ونود وودو خورشیدی

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *