تقاضای همگانی کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان — شغنان احدزاده

 

 

تقاضای همگانی کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

 

شغنان احدزاده

25.07.2013

 

پیشنهادوتقاضای کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان ازمقاومت غیرمسلح(همه حرکتهای آزاده درجبهۀ سیاسی) ومقاومت مسلح(تحریک طالبان وحزب اسلامی)درروند پروسۀ صلح وجلوگیری ازدرگیریهای بعد ازحصول استقلال وخودارادیت کشور

 

مبنی برانتشار خبر جدید که از طریق «شپیگل انلاین» نشریه پر شهره انترنتی آلمان که به نشر رسید ، گفته شده است که دولت آلمان مصمم است تا همکاران دست اول افغانی خود را از افغانستان اخراج کند. تا کنون برای بعضی خانواده همکار دست اول خود زمینه اخراج از افغانستان را آماده ساخته است.ونیز بستن دفاتر وفعالیتهای صلیب سرخ از سه ولایت افغانستان گویای تفسیرهمین  اوضاع در کشور میباشد، البته فراموش نکنیم که ایالات متحده امریکا بتاریخ 9 جولای اظهار داشت که از بدیل(گزینه صفر!) استفاده خواهد کرد. ترجمه نظامی این گزینه معنی دارد که احدی از اشغالگران در افغانستان بعد از سال 2014 در کشور باقی نخواهند مانند. ترجمه و تفسیر سیاسی این گزینه معنی دار است .

موقعیکه یکی از متعهد ترین همکاران ایالات متحده امریکا یعنی دولت المان زمینه اخراج همکاران داخلی خود را اماده می سازند، هویدا میگردد که گزینه صفر به معنی خروج نیرو هایشان از افغانستان می باشد. تفسیر سیاسی طوری خواهد بود که افغانستان در سال 2001 قرار می گیرد ، انجائیکه کنفرانس اول بن برگزار گردید و تمامیت ارضی و حاکمیت افغانستان از طریق  طرف قوای ناتو مورد سوال قرار گرفت و بلاخره ان اصل های یک دولت مستقل به اشغال مبدل گردید. 

اکنون در سطح ملی و بین المللی سه راه حل مورد توجه است.

الف:  سلطه ، حق خود ارادیت و تمامیت ارضی افغانستان از طریق یک انتخابات ازاد ، شفاف ، همگانی و سری به ملت افغانستان انتقال یابد. اینجا همکاری جدی ملت ، نیروی های سیاسی پرنفوذ و همکاری سازمان ملل متحد و کنفرانس اسلامی مستلزم تحقق ان است.

ب :  سلطه ، حق خود ارادیت و تمامیت ارضی افغانستان به یک کنفرانس بین المللی انتقال می یابد که در تشخیص و اشتراک نیرو موثر سیاسی افغانی جهت سهمگیری درکنفرانس دولت های اشغالگر ، سازمان ملل متحد و کشور های همسایه نقش عمده را بازی خواهند کرد، واز آن کنفرانس یک حکومت موقت بمیان خواهد آمد .

ج : سلطه ، حق خود ارادیت و تمامیت ارضی افغانستان به یک کنفرانس بین الافغانی انتقال خواهد یافت که بالای آن نیرو های موثر سیاسی نقش عمده بازی خواهند کرد. مگر کشور های همسایه ، کشور مهمان دار کنفرانس بین الافغانی ، ایالات متحده امریکا ، سازمان های جامعه مدنی افغانی ، سازمان های پشت پرده جامعه مدنی دول اشغالگر در آن تاثیر گذار خواهند بود .

راه حل الف به ذوق و هدفمندی حزب اسلامی ، جمعیت اسلامی و یک سازمان کوچک برابر است

راه حل ب به مزاج آقای خلیلزاد و ایالات متحده امریکا وانگلیس برابر است

راه حل ج به مزاج و رغبت آلمان و فرانسه و ایران موافقت دارد

پاکستان از هر سه راه حل مفادمیبردو ازامکانات سیاسی خود استقاده خواهد کرد. لیکن بیشتر به راه حل دومی میل دارد

 

کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان که مطابق اعلامیۀ مؤرخ 12 ماه جولای خود بزبان پشتو تشکیل حکومت مؤقت بیطرف موردقبول برای همه را پیشنهادنموده است ، بحیث پیشتازان دردمندجامعۀ خودتقاضاوپیشنهادمینماید که تشکیل یک نیروی قابل اعتبار افغانی ازجمع وترکیب حرکتهای سیاسی مقاومت غیر مسلح ضرورت جدی وضعیت حساس کشورمیباشد، تادرجهت جلوگیری لجاجت گروهائیکه بنابر وابستگی شان درسایۀ ناتو خودرامصؤن می پندارند بمنظور اولویتهای ملی ،جلوگیری از خونریزی وحفظ تمامیت ملی درپی تفهیم وتشویق شان برای تشکیل نظام باثبات وطرف قبول اکثریت کشوربه انسجام وفعالیت آغاز نمایند .

و همچنان کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان انتظار دارد تا مقاومت مسلح بصورت واحد خطاب به افغانهای آزاده یعنی مقاومت غیرمسلح پیام عام انتشار بدهند که حاوی مطالبی باشد، که روحیۀ ملی واتحادرا تقویت نموده مراحل پروسۀ صلح وتشکیل نظام راتحت مراقبت داشته وبا اطمینان اعلام  بدارند که :

ما (تحریک طالبان وحزب اسلامی) که دردفاع ازعزت واستقلال کشور درسنگرهای داغ قرارداریم،اکنون که افغانهای فریب خوردۀ داخلی ودشمنان خارجی را به صلح وتفاهم واعتراف حاضر نمودیم بتوفیق خداوند وخون شهدا وپشتتبانی شما ملت آزاده دراین مرحلۀ پیروزی حق برباطل قرارگرفتیم  . شماواز ملت کسانیکه از نخستین روز اشغال ،قهر و وحشت متکبرترین قوتهای نظامی جهان شجاعانه در جبهۀ مقاومت بحیث نیروی سیاسی وغیرمسلح از ارزش های ملی دفاع نموده ووابسته نشده اند یک جمع هوشیار ،مؤمن وملی را ایجاد نموده پروسۀ صلح وتشکیل حکومت مؤقت را با جامعۀ جهانی وموسسات بین المللی هوشیارانه وعادلانه به پیش ببرید.  ومقاومت مسلح تازمان اطمینان وقناعت ملت دردفاع از ارزش های ملی ناظر فیصله ها وتوافقات ملت آزاده میباشیم وشمابحیث جبهۀ سیاسی مقاومت غیر مسلحانه روند مذاکرات صلح و تشکیل حکومت مؤقت را با حضورنماینده های ما(نماینده های مقاومت مسلح)مدیریت وبعد از یک دورۀ محدود مسئولیت راه اندازی انتخابات آزاد ، سری و عمومی را که از شفافیت در سطح ملی و بین المللی برخوردار باشد براه انداخته ، مسئولیت را  بدون کدام شرطی به نمایندگان منتخب ملت که اعضای حکومت مؤقت در آن سهیم نباشد واگذار شود .

بااحترام 

داکتر عبدالواحد احدزاده (رئیس کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *