ملاحظاتی بردرخواست سلییمان راوش از روسیه وپکن برای دفاع از بشار اسد — عبدالله عابد کابلی

 

ملاحظاتی بردرخواست سلییمان راوش از روسیه وپکن

 برای دفاع از بشار اسد

عبدالله عابد ( کابلی )


دوستان  وعزیزان !
                      با عرض سلام
بعد از بمباردمان شیمیائی  توسط رژیم  بشار اسد  در حومۀ  دمشق  ومناطق غوطۀ شرقی آن ، که منجر به قتل عام بیش از یکهزار وسیصد نفر و مصاب شدن چندین هزارنفر دیگر گردید ، واکنش جهان  واکثراعضای  شورای امنیت ملل متحد را بر انگیخت .
هر چند در سوریه تا حال بیش از یکصد وپنجاه هزار نفر توسط  رژیم بشاراسد  با عملیات بمباردمانها وقتل عام وتصفیه های قومی ومذهبی  کشته شده  وده ها هزار نفر دیگر مجروح شده  وبیش از هشت میلیون نفر در داخل وخارج گشور سوریه  مهاجر شده اند  اما شورای امنیت ملل متحد  در برابر تمام جنایاتی که  رژیم اسد در برابر ملت سوریه انجام داده است ، به نسبت حق ویتوی چین وروسیه ( هم پیمان ومدافع رژیم بشار اسد ) تا حال  نتوانسته  بود  واکنش جدی از خود نشان دهد .
ولیکن بمباردمان شدید شیمیاوی اخیر  که بیشتر اطفال  مناطق غوطۀ شرقی دمشق را  قربانی ساخت  جهان بشری  وکشور های  اروپائی وآسیائی  وممالک عربی و… وغیره را بر انگیخت .
هر چند سازمان ملل برای تحقیقات بمباردمانهای شیمیاوی که پنج ماه قبل در سوریه صورت گرفته بود  هیئتی را تعین کرده بود ورژیم اسد با ورد هیئت بدمشق  وباز دید از مناطقیکه  سلاح کیمیاوی استعمال شده بود مخالفت میکرد ، سر انجام بعد از پنج ماه با فشار مجمع ملل متحد وخاصتا روسیه ، بشار اسد مجبور شد که به بازرسان سازمان ملل   دید از مناطق محدود یکه پنج ماه قبل سلاح کیمیاوی استعمال شده  ، اجازۀ بازدید بدهد  .
 البته طبق ادعای کارشناسان  سلاح  کیمیاوی تمام آثار  وعلایم سلاح کیمیاوی بعد از کمتر از شش روز ازبین میرود ،ورژیم اسد بعد از پنج ماه به بازرسان وآنهم  در مناطق خاص ومحدویکه زیر تسلط رژیم اسد بود اجازه داد تا بازدید شود.
اما وقتی در هفته ای قبل ،   مجدداً   سلاح کیمیاوی  بسطح بیشتری مورد استعمال قرار گرفت  وتعداد زیاد طفل وزن ومرد را قربانی گرفت ؛ عکس العمل خشماگین جهان را  بر انگیخت. ودر مجمع عمومی سازمان ملل قدرتهای بزرگ  وکشور های اسلامی وعربی  بصورت عاجل خواستند تا  هیئت بازرسان سازمان ملل متحد  به مناطقیکه تازه سلاح کیمیاوی استعمال شده بود بروند وتحقیق کنند . در چند روز اول  رژیم از استعمال سلاح کیمیاوی انکار کرد  وسپس  رژیم اسد ادعا کرد  که دیدار  هیئت بازرسان ملل متحد  باساس پروتوکل شامل  این مناطق جدید نمی باشد  زیرا در شورای امنیت فیصلۀ تازه بکاردارد
  علاوه بر   رژیم اسد  حکومت  آخوندی تهران وماسکو  در  روزهای اول دوم وسوم وتا چهارم  از استعمال سلاح کیمیاوی مطلقا  انکار میکردند وبعد ازینکه ده ها سند ویدیوئی  وتصاویر  دلخراش قربانیان این حملۀ وحشیانه بروی رسانه های خبری جهان  پخش شد ، سوریه  وروسیه وتهران اعتراف کردند که بلی سلاح کیمیاوی استعمال شده است ولیکن  این سلاح توسط مخالفین اسد  در مناطقیکه  در تحت تصرف ایشان است استعمال گردیده است ، تا توجۀ بازرسان سازمان ملل را بخود جلب کرده  و   سند معتبر ی باشد برای مداخلۀ نظامی غربیها ومخالفین نظام بشار اسد که منتظر چنین فرصتی بودند .
اما سوال اینجا است ! که اگر مخالفین دارای سلاح کیمیاوی بودند  چرا این سلاح را در برابر  ارتش نظام ومخالفین خویش   در قصیر  و سایر  مراکز نظامی  اسد استعمال نکرده ونمی کنند ؟
البته تمام کشور های جهان   بالاتفاق ( باستثنای  رژیم سوریه  وروسیه وتهران ) همه بر این  ، اتفاق نظر دارند که  تنها رژیم اسد  عامل استعمال سلاح کیمیاوی میباشد زیرا اولا زراد خانۀ سلاح کیمیاوی تنها در دست رژیم اسد است ودر ثانی استعمال سلاح کیمیاوی بدون طیاره ودستگاه های مخصوص پرتاب راکت امکان  پذیر نمی باشد  که مخالفین اسد ازین گونه وسایل محردم اند .
ودر ثانی استعمال سلاح کیمیاوی تخصص های ویژه را می طلبد که باز هم مخالفین اسد ازین دانش وتخصصات محروم اند .
 رژیم اسد بعد از اخطار شدید اللحن جهان وخاصتا امریکا فرانسه وبریتانیا  که اعلام داشتند بدون مراجعه به شورای امنیت  ، بر علیه رژیم اسد دست باقدام نظامی خواهند زد ، عملا آرایش نظامی را در منطقه آغاز کردند ، رژیم اسد دست وپاچه شده  وبالاثر فشار روسیه ببازرسان ملل متحد اجازه داه است  تا از مناطق غوطۀ شرقی دمشق وسایر مناطق اطراف دمشق بازدید بعمل آورند .
اما امریکا وبریتانیا وفرانسه اعلام داشتد که قبول رژیم سوریه در این امر بسیار دیر شده  وحال زمان آن فرا رسیده است تا اسد  می بایست با عکس العمل جهان را در برابر استعمال سلاح کیمیاوی وکشتار دسته جمعی ملت سوریه  عملاً مواجه شود.
وقتی  اخطار شدید اللحن  امریکا ومتحدین  آن در منطقه بلند شد ، دور روز قبل وقتی سری به سایتهای افغانی زدم دیدم که  یکی ازهمان  هوادان پر وپا قرص  ماسکو واز چهره های سر شناس چپی افغانی ایکه  در دوران  حکومت کمونیستها در افغانستان مقام ومنصبی داشت  واز مانیکه در اروپا پناهنده شده است   همیشه با مقالات خویش  از تزس فکری  بلاک کمونیزم  دفاع کرده  واکثرا مقالات ستیزه جویانه ومعاندانه ای  نیز  بر علیه اسلام ومسلمین  و خاصتا شعایر دینی  مسلمانها در  سایتهای انتر نتی وفیسبوک می نویسد ؛ این هم پیالۀ  دیرین  ماسکو وهوادار پر وپا قرص بشار اسد ، برای جلو گیری از سقوط  بشار اسد یک نامۀ سر گشادۀ را  بزبان روسی وفارسی  عنوانی ولادیمیر پوتین  در ماسکو  وچین پنگ رئیس جمهور چین نوشته است ، تا نگذارند که غرب و…..بر علیه  سوریه ونظام بشار اسد  اقدام نظامی کنند ؟؟!!!
من وقتی در خواست این آقا را خواندم واقعا متعجب شدم که  که چطور میشود یک آدمیکه  از  جامعۀ افغانی رانده شده ودر حلقه ای روشنفکری  وجامعۀ مدنی نیز  هیچ جایگاهی ندارد  وشب وروز با توهین وتخریب وپروپاگنده سیاسی بر علیه شعایر دینی  واسلامی ملت افغان  بمبارزه برخواسته واز جامعۀ افغانی و مسلمانها طرد شده است ؛ بخود جرئت میدهد ، تا از  رئیس جمهور چین وروسیه بخواهد  تا در برابر تصمیمگیریهای بزرگ کشورهای قدرتمند جهان بر طبق فرمایشات این آقا  عکس العمل نشان دهند؟؟؟!!!
در بادی امر فکر کردم  نویسندۀ این نامه بشار اسد  ویا صدر اعظم آن ویا ولید المعلم وزیر خارجۀ اسد  ویا نوشتۀ یکی از استرا تژیستهای بزرگ  نظامی وسیاسی خاور میانه  ویا رئیس  اتحادیۀ عرب  و….میباشد  بعدا متوجه شدم ، که نویسنده   این نامۀ سرگشاده     کسی بنام سلیمان رواش  یکی از همان افراد رده های پائین دوران رژیم خلقی در افغانستان میباشد .
هر چند برایم خنده آور بود ؛ نا چار  مصراعی چند طنز گونه ای  را در قالب نظم کلاسیک بارتباط این نوشتۀ اقای راوش  و موضعگیری جدید ولادیمیر پوتی  سر سری نوشتم .
خداکند ملال خاطر  رفقا وخاصتا آقای راوش  فراهم نشود
با احترامات فایقه
  عبدالله عابد ( کابلی )

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *