چرا هفتم اکتوبر روز سیاه در تاریخ کشور نیست؟ — محمد نذیر تنویر

 

 

چرا  هفتم اکتوبر روز سیاه در تاریخ کشور نیست؟

 

نوشتۀ: انجنیر محمد نذیر(علی) تنویر

 

بازهم تجاوز!تجاوزی که 12 سال قبل در روز یکشنبه 15 میزان ساعت 6 شام آغاز یافت.

تجاوزی که بازهم زیر نام دیموکراسی، برابری و ترقی شکل گرفت!

تجاوزی که اینبار غیرعلنی و بطور نامرئی توسط کمونیستها همراهی شد!

 

 

 

برای ادامۀ این مطلب لطفا بروی تصویر و یا بر اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *