عيد ما، عيد شما، عيد هـمه مـبارکـــ — ادارۀ صدای افغان

 

عيد ما، عيد شما، عيد هـمه مـبارکـــ،

 

زبس که دلکش و زيباست جلوه مه عيد       به طاق ابروی مهروی ما همی ماند

 

طلوع صبح عيد را در کرانه های افق تقوی و پرهيز گاری مؤمنان و روزه داران ، به تمام مسلمانان و هموطنان عزيز، به همکاران ارجمند و دوستداران محترم سايت صدای افغان مبارکباد گفته، قبول روزۀ روزه داران را بدر گاه الهی  تمنا نموده برای شان اجر و پاداش نيکوخواهانيم.

اداره سايت

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *