هفت وهشت ثور انگیزۀ شهامت وهم عبرت — کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

 

 

پیام کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان بمناسبت هفت وهشت ثور

 

هفت وهشت ثور انگیزۀ شهامت وهم عبرت

 

 

 

کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

 

 

 

36سال قبل از امزور ملت قهرمان افغانستان وادارشد تا پیام خودرا برای بشریت برساند ، که فطرت مردمان این سرزمین با ارزشهای معنوی شکل گرفته است ، که با قربانی یک ونیم ملیون شهید وهفت ملیون مهاجر ومعیوب خود این ادعا را به حقیت برساند،وثابت نمایدکه داشتن عقیده وارزشهای فرهنگی این سرزمین درمقابل مادیت، تجاوزواشغال با بم وباروت ذاهل نمیشود،و نقش شمعی را بازی مینماید که با سوختن خود برای جهانیان راه را روشن بسازدتا ازخوب وبد غافل نشوند.

هفت ثورسیاه ترین روز یا گرانترین وپربارترین تجربۀ برای یک ملت بود .

هفت ثور انگیزۀ عبرت وهم انگیزۀ شهامت.

حوادث زاده ازهفت وهشت ثورکه تجربۀ سنگین وگرانی بعقب خود داشت ، که متأسفانه مردم این سرزمین دونقش را درآن بازی نمود وبه یک تراژیدی ملی مبدل گردیده وبدترین زخم ها راکه تا حال مدا وا نگردیده است ایجاد نمود، وبی اعتمادی ، عناد وعدم اعتراف دربین هموطنان را به ارمغان آورد.

یاد آوری از یک حادثۀ تاریخی که شامل خوشی وغم مردمان وباشنگان آن میباشد ودرآن موفقیت ویا ناکامی یک ملت را بازگومیدارد، اگر برای پند وعبرت ویا ندامت وگرفتن تجربه باشد نه برای شعله ورساختن عقده وانتقام، تجلیلش تجلی ارزشهای وافتخاراتی است که درتی تجربۀ تلخ وشرین برای سازندگی یک ملت درس میدهد.

کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان که عاشقانه با هوشیاری میخواهد دراین آشفته روزگاراین مرز وبوم ومقطع حساس تاریخی ازاین وضعیت وبحران موفقانه گذرنماید ، باحفظ رشادتها وافتخارات تاریخی ملت مبارز ومسلمان افغان خود مخلصانه ودلسوزانه پیام صلح رادرپهلوی انتظاراعتراف ودورازحس عقده وانتقام جوئی پیشنهادمی نمایدتا دامن دسیسه های بزرگ را کوتاه نموده راه  رابرای اعتماد وتفاهم ملی باز نمایند .

 یادآوری ازاین روز یک رسم نیک وافتخارملت میباشد تا برای آیندۀ وبقاءخود برای زنده نمودن روحیۀ عبرت ، عفو ومرحمت تجلیل نمایند نه برای حس انتقامجوئی وعقده گشائی .

جلوگیری از خشونت های ذاتالبینی وحس ندامت دربرابرخطاها که در بنیاد فطری بشری شامل است خواستۀ معقول واصول انسانی ودینی میباشد.

 

والسلام

داکتر عبدالواحد احدزاده

رئیس کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

07.04.2014

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *