نوی کال دسولی او پرمختک زیری — محمداحسان ميرزايی

 

 

نوی کال دسولی او پرمختک زیری

 

                  په سر کی دنوی کال په رارسیدو سره دافغانستان مسلمان او غیور ولس ته د زره له کومی مبارکی وایو او خوس یم چه ددی کال په رارسیدو سره زمور هیواد د تل لپاره د سولی او خوسیو لرونکی وی.

                  دادی یو حل بیا دتاریخ یو بله پانه واوسته او پنحه اتیاوم کال خپل حای راتلونکی کال ته پریسود ، نومولی کال خپله مهربانی دتولو وگریو په وراندی په مساوی توگه حرگنده او پخپلو مهربانو لاسونویی رنگارنگ بوتی زرغون کره ، محیط او طبعیت ته یی شکلا وروبخله ، د آرزوگانو غونچی یی واکری .

                  مگر دادی اوس دنوی کال په راتلو زمور خلک او طبعی تاتوبه یی یو حل بیا په دیری امیدواری وادیته سترگی په لار دی ترحو دغه کال زمور ولس او تولنی ته نوی امیدونه او طبیعته یی سکلا وی راوری لکه چی سرگنده ده دلوی خدای په مرحمت او وریا پیرزوینی سره افغانستان په مظلوم ولس د رحم بارانونه او بیشمیره ورستیی پیرزوکریی ، دنومولو وروستونو حخه سکاری چی نوی کال به دسولی ، پرمختک او نوی امیدونو کال وی .

                  زمور خلک او تولنه د نومولی کال په رارسیدو دهغی حق پرحای کوی ، جشنونه جوروی او دنوی کال نوی ورح دخپل ملت لپاره دخوسیو هنداره بولی او په دیری افتخار سره دنوروز د جشن نمانحنه کوی ، خو بدبختانه چی دغه پرافتخاره ورح د طالبانو داستبدادی رژیم لخوایی مخه نیولکیده او زمور ولس یی د نومولی تاریخی ، فرهنگی او ملی عنعنی نه بی برخی کری و ، نوموری جفا زمور مسلمان ولس سره د پردیو لخواه زمور په خلکو تپل شوی و ، نوموری تروریستی او اجنبی دلو تل کوشش کاوه تر حو زمور فرهنگ پال ولس دغوستنو خلاف زمور تاریخی او فرهنگی ویارونه د گواس سره مخامخ کری .

                مگر دادی خوشبختانه زمور ملت دنوی کال افتخار بخونکی ورح په دیرو شانداره مراسمو نمانحی ، چی نومولی نمانحنو سکاره ثبوت د دی ملت او خاوری دملی حاکمیت سرگندونه کوی ، اوس زمور خلک د دی توان لری چی ملی وحدت ، ملی یوالی دخپل هیواد په پاکه خاوره کی تینگ او خپل اسلامی ارزستونه په میرانه وساتی .

                چی نومورو در زستنو ساتنه زمور دولسی نظام دنده هم تشکیلوی ، پر حای ده تر حو هغه نظام چی دخلکو په مستقیمه رایه منحته راغلی داساسی قانون په چوکات دخپلوخلکوملی او فرهنگی غوستنو ته مثبت حواب ووایی او داسی زمینه برابره کری چی خلک په داده زره ددغه شان تاریخی او فرهنگی ورحو غوستنه وکری .

                                                         په درناوی

احسان میرزایی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *