پیشنهاد تغیرات بنیادی دردولت افغا نستان — انجینیر فضال احمد افغان

 

پیشنهاد تغیرات بنیادی دردولت افغا نستان

 

 

انجینیر فضل احمد افغان

کانادا/ تاریخ 2 دسمبر2008م.

 

قراریکه همه آگاهی دارند در طول مبارزات انتخاباتی امریکا شعار رئیس جمهور منتخب آقای  بارک اوباما تغیر بود.هدف شعار" تغیر" این نبود که صرف رئیس جمهور سفید به رئیس جمهور سیاه تبد یل شود بلکه هدف و آرزویش تغیر بنیادی در نظام اقتصادی- سیاسی- اجتماعی ونظا می درهم پاشیده شده امریکا در سطح ملی وبین المللی بود تا بتواند با انکشاف سریع همه جانبه حیثیت و پرستیج اضلاع متحده امریکا را در سطح جهان نه تنها مجدداً احیا بلکه ارتقا بخشد یعنی شعار تغیر که منعکس کننده ا هداف مقد س ملی آقای بارک اوباما بود  اورا محبوب القلوب سیاه وسفید ساخت وتوانست بحیث رهبربزرگترین ابرقدرت جهان انتخاب و زمام امور آینده کشور خود را در دست گیرد.

بلی ملت امریکا با انتخاب آقای اوباما به جهانیان ثابت ساخت که منافع ملی خودشان مهمتر از رنگ – اقلیت و اکثریت است یعنی تقوی- پاکی – صداقت – دانش- وطندوستی و دید وسیع از مسائل ملی وبین المللی آقای بارک اوبا ما معیار ومحک انتخاب شان در دورانتخابات بود نه تزادهای کهن و از پا افتاده ومردود غیر انسانی وبشری.

جای تآسف است که عنقریب ملت مظلوم وستمد یدۀ افغان آگاهانه ویا غیرآگاهانه بارد یگردر آزمون بس مهم ملی قرارمیگیرد یعنی برخلاف آنچه ما شاهد انتخابات در امریکا بودیم در کشور عزیز ما عدهء فرزندان ناخلفی که منافع شخصی شان نسبت به منافع ملی با اهمیت تر است با چشم پوشی ازواقعیت ا ینکه انسانها در خلقت وآفرینش با هم مساوی اند وآنچه برای تعین زعیم وتیم کاری اش  مهم وارزشمند است تقوی – دانش –پاکی – صداقت- وطندوستی و احترام به انسان و بشر یت میباشد نه معیارهای قوم – مذهب- زبان- رنگ – منطقه – زر و زور ویا مصلحتهای حزبی و تنظیمی میخواهند بار دیگربا استفاده از بیسوادی – بیدانشی– بیخبری- بیچاره گی و فقرملت مظلوم که در سی سال اخیربکلی مضمحل گردیده اند- زیربناهای اجتماعی  بکلی ازهم پاشیده شده – ملت با جنگ تحمیل شده دست با گریبا ن است – دولت موجوده بر اکثر قسمتهای کشورمسلط نیست -احصائیه نفوس وجود ندارد – شوراهای ولسوالیها تآسیس نگردیده- امنیت تأمین نیست – ملیونها مهاجردر خارج کشور اند – زرداران – زورداران و قدرتهای خارجی منفعت جو در سراسر کشور و ارگانهای دولتی نفوذ دارند –فرهنگ ملی افغانی ما مورد تهاجم خارجیها است- حاکمیت قانون و اداره سالم وجود ندارد- در بین اعضاء ولسی جرگه ومشرانو جرگه  وحدت نیست- کمیسون انتخابات با نظر رئیس جمهور و ولسی جرگه مخالفت دارد- حملات غیرمسوءلانه قوای نظا می خارجیها بر دهات وقصبات دوام دارد- کشتارهای هموطنان مظلوم را درحملات انتحاری غیر اسلامی وغیر بشری شاهد میباشیم – آقای کرزی ومتحدینش با جبهه نا مقدس ملی عملاً دست با گریبان است- کشت وقاچاق مواد مخدره کما فی السابق دوام دارد میخواهند برای انتخاب زعیم آینده کشور بسیار ماهرانه  با استفاده از کارتهای زبان – قوم – مذهب و منطقه ویا به استدلال مشکلات احکام قانون اساسی ملت را فریب داده به پای صندوقهای رای گیری بکشانند ورای شان را به نفع خود ویا باداران شان بگیرند.

با فهم مشکلات عد یده فوق واینکه در سی سال اخیر سرنوشت ملت مظلوم افغان از خارج رقم زده شده و زیربناهای اجتماعی ملت افغانستان که درمسائل ملی متحداً با دایرشدن لویه جرگه ها تصامیم سرنوشت ساز میگرفتند از هم پاشیده شده بناًء ملت افغان نمیتواند به تنهايی سرنوشت کشور خود را تعین نماید و نه قدرتهای خارجی بدون اراده ملت افغان مؤفق به تحمیل اراده خود در افغانستان شده میتواند لهذا ایجاب مینماید که ملت افغانستان خاصتاً اهل خبره ودانشمندان صد یق – با تقوی- پاک- وطندوست و مجرب افغانی که حقوق بشررا نقض نکرده باشند واز پشتیبانی سازمان ملل متحد برخوردار باشند ابتکار عمل را بدست گرفته "پیشنهاد تغیرات بنیادی در دولت افغانستان" را که با در نظرداشت شرایط داخلی- اوضاع منطقه و جهان پیش بینی شده بدست گیرند.

قابل تذکر و تأکید است که در شورای امنیت نظریات هیئت محترم پانزده نفری حقیقت یابی شورای امنیت که بشمول نماینده گان قدرتهای بزرگ یعنی اضلاع متحده امریکا – فدراسیون روسیه و جمهوری مردم چین بودند واخیراً از افغانستان دیدن ومذاکرات به عمل آورده اند نیز قابل اهمیت است. امیدهیأت محترم واقعیتها و مشکلات عدیده را که زاده ناسازگاریهای داخلی سی سال اخیر و مداخلات خارجیها در امور افغانستان است بخوبی درک وقبل از تصمیمگیری عجولانه" پیشنهاد تغیرات بنیادی دولت افغانستان"را که بنیاد واساس آن دایر شدن کانفرانس بین الا افغانی ملی ولویه جرگه مماثل ملی است  بدقت تام مطالعه در صورت تائید بعد از موافقه شورای امنیت بدولت آقای حامد کرزی و کمیته انسجام و تدویر کانفرانس بین الا فغانی ملی و لویه جرگه مماثل ملی ابلاغ فرمایند.

یعنی آقای حا مد کرزی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان نیزبا درک مسؤلیتهای وجدانی – اخلاقی – ایمانی- اسلامی و بین المللی برای حفظ آبروی خود ونجات مادر وطنيکه از نیاکان به میراث برده وبیشتر نمیتواند رنجها – دردها وآلام بیدرمان را تحمل نماید باید قبول فرمایند که راه انتخابات پیش بینی شده قانون اساسی در شرایط کنونی نا سازگر بر ضد عدالت اجتماعی-  منافع ملی  کشورعزیز و جهان است لهذا بسیار محترمانه تقاضا میشود که راه دیگری سراغ شود که آن عبارت از"پیشنهاد تغیرات بنیادی در دولت افغانستان" است که با تطبیق آن ملت ستمد یده افغان وجهانیان در پنجسال آینده نفسی به آرام خواهند کشید یعنی.

به اساس حکم فقره(8) ماده(64) فصل نهم ( حا لت اضطرار) بعد از موافقه ولسی جرگه از تاریخ اول حمل1388هجری شمسی که دو ماه قبل ازختم دوره ریاست جمهوری آقای حامد کرزی میباشد حالت اضطراری را  بنا بردلایل بی امنیتی- د حشت افگنیها وحملات انتحاری در اکثر نقاط  کشوراعلان و درعوض دایرشدن "کانفرانس بین الا فغانی ملی" و"لویه جرگه مما ثل ملی" را  از سازمان ملل متحد تقاضا نماید.

               

 

الف:-

1-  در شرایط د شوار کنونی که لویه جرگه عنعنوی دائر شده نمیتواند لزوماً به همکاری معنوی ومالی سازمان ملل متحد چهار صد نفرازاهل خبره و دانشمندان باهوش وطند وست افغانستان که اسمای شان شا مل لست نا قضین حقوق بشر نباشند بحیث مماثل لویه جرگه عنعنوی که  نسبی ازجوامع افغا نی در داخل وخارج افغانستان نمایند گی خواهند کرد به ترتیب ذیل انتصاب / انتخاب وسپس چهارصد نفرمتذکره از بین خود صدنفر را با رای گیری آزاد –مستقیم وسری که از طریق مؤ سسه معتبرو قابل اعتماد غیر افغانی با استفاده از کمپیوتر صورت خواهد گرفت برای "کانفرانس بین الافغانی ملی" انتخاب خواهند شد که  ذیلآ به تفصیل آن پرداخته میشود.

2-در نخست از همه لازم است که تلویزون پیام افغان و درغیر آن سازمان ملل متحد به اساس رای گیری آزاد وسری که نیزبا استفا ده کمپیوتراز طریق مؤ سسه معتبر وقابل اعتماد غیر افغانی صورت خواهد گرفت  ببیست نفر از دانشمندان داوطلب غیروابسته وبیطرفی را که درمقالات مورخ 27 اپریل و18سپتمبرو سپس بتاریخ 24 اکتوبر با جناب فاضل و دانشمند آقای عباسی در پروگرام لا بلای واقعیتهای افغانستان به عرض هموطنان عزیز رسانیده بودم  برای اشتراک در" لویه جرگه مما ثل ملی"چهارصد نفری فوق الذکر انتخاب وسپس  شش نفر آنرا با تطبیق عین عملیه کمپیوتری برای عضویت "کانفرنس صد نفری بین الافغانی ملی"در کابل که مرکز ملی وسیا سی افغانستان است انتخاب وبحیث اعضای" کمیته انسجام و تدویر" کانفراس صد نفری بین الافغانی ملی" به نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل معرفی تا بهمکاری معنوی ومالی سازمان ملل متحد اعضاء" لویه جرگه مما ثل ملی" که  شامل لست دانشمندان واهل خبره  ذ یل خواهند بود انتخاب/انتصاب و متعاقباً عدهء از دانشمندان را برای "کانفرانس بین الا فغانی ملی" انتخاب وپلان کار را در عمل پیاده نمایند. ناگفته نباید گذاشت که اعضا ئی "کمیته انسجام وتدویر"بدون کدام امتیاز دارای حق مساوی رای دادن وکاند ید شدن  با سائر اعضای کانفرانس بین الا فغانی ملی و لویه جرگه مما ثل را دارند که اینک تعداد اعضاء" لویه جرگه مماثل ملی" به شمول اعضاء کمیته انسجام و تدویروهمچنان اعضاء کانفرانس بین الا فغانی ملی قرار ذیل معرفی میشوند.

2-  تمام اعضای کانفرنس بن به نمایندگی کانفرانسهای روم- پشاور- قبرس و اتحاد شمال.

3- رئیس دومعاون و دومنشی ولسی جرگه با بیست و پنج نفر دیگری از ولسی جرگه.

4-رئیس دومعاون ودومنشی مشرانوجرگه با ده نفر دیگر از مشرانوجرگه.

5- رئیسان شوراهای ولایتی.

6-نماینده گان طالبان ده نفر.

7-نماینده گان حزب اسلامی ده نفر.

8-نماینده گان حزب دیموکراتیک خلق افغانستان ده نفر( پنج نفر از خلق و پنج نفراز پرچم).

9- نماینده گان مولوی جلال الدین حقانی ده نفر.

10- نماینده گا ن قوای اجرائیه وقضایه دولت فعلی بیست نفر.

11- نماینده گان کدرهای علمی پوهنتونهای مربوط وزارت تحصیلات عالی شصت نفر.(تعداد نماینده گان هر پوهنتون به تناسب کدرهای علمی آن از طرف وزارت تحصیلات عالی تعین و در رأی گیری آزاد وسری انتخاب خواهند شد).

 

12- نماینده گان کانفرانسهای غیر حزبی و غیرتنظیمی بین الافغانی درامریکا و اروپا درهفت سال اخیر هشتاد نفر( سهم هر کانفرانس به تناسب اشتراک کننده گان هر کانفرانس تعین خواهد شد) .

13- بالاخره در حدود هفتادنفر تکنوکراتهای شامل لست سالهای 93 و 1994م سازمان ملل متحد.

ب- وظایف لویه جرگه مماثل.

1-انتخاب اعضاء کانفرانس بین الا فغانی ملی.

2-تصویب فیصله های کانفرانس بین الا فغانی ملی.

3-با تفریق هفتاد وشش نفر(تفصیل دروظایف کانفرانس بین الا فغانی ملی ) جاه گزین شدن ولسی جرگه و مشرانوجرگه فعلی برای پنج سال آینده.

ج- وظایف کانفرانس بین الا فغانی ملی.

کانفرانس بین الا فغانی بریاست مؤقت نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در کابل به مراسم خاص اسلامی افتتاح وبعد ازترتیب طرزالعمل و آجندای کاری کانفرانس وظایف ذیل را انجام خواهد داد.

1-انتخاب رئیس و دو منشی کانفرانس بین الافغانی ملی درانتخابات آزاد وسری از جمله سه کاندید.

2-تائید طرزالعمل وآجندای کاری.

3-بحث واتخاذ تصامیم در مورد پیشنهادات آتی.

– برای رفع تشنجات در منطقه شناسائی افغانستان بحیث یک کشور حایل(بفرستت) بین کشورهای همسایه به این معنی که نه افغانستان به کشوری دیگری و نه کشوری دیگری به افغانستان تجاوزنماید و نه از افغانستان تخت خیزی برکشوری دیگری ساخته شود.

– افغانستان بحیث کشور آزاد- مستقل وغیر منسلک فعال ومثبت شناخته شود.

– چون در شرایط کنونی افغانستان بنا بر نداشتن قوای نظامی و امنیتی کا فی ومجهزنمیتواند در مقابل تروریستها – دحشت افگنان وانتحارکننده گان خارجی مقابله نماید لهذا اجازه داده شود که تنها قوای بین المللی تحت چتر سازمان ملل متحد برای پنج الی شش سال آینده در چوکات مقررات وضع شده دوجانبه مشترکاً باقوای ملی افغانستان با تروریستها و د حشت افگنان خارجی مبارزه و قوای نظامی کا فی ومجهزی را برای افغانستان تربیه نمایند.

 قوای نظامی و امنیتی ملی مجد داً سیستم جلبی قبل از27 اپریل 1978م با امتیازات وتسهیلات بهتراحیاء شود.

– چون امنیت وثبات برای تطبیق پروگرامهای اقتصادی – سیاسی – اجتماعی ونظا می یک امر حتمی است لهذا خلع سلاح تفنگداران ملکی (ان-جی –او) ها وجنگسالاران جدی گرفته شده وتصویب شود که دولت آینده اعلان بدارد که تمام سلاحداران باید الی سه ماه به استثنای تفنگچه وتفنگهای شکاری تمام سلاحهای خود را رضا کارانه بصورت مجا نی و یا در مقابل مواد غذای – لباسهای عادی ضروری – تخم مواد زراعتی – کود کیمیاوی و سامان – آلات صنایع دستی وزراعتی به مراجع دولتی تسلیم وسند رسمی دولتی را از مراجع تسلیمگیری حاصل نمایند  در غیر آن توسط قوای نظامی بین المللی وملی از نزدشان جمع آوری واشد مجازات خواهند شد.

همچنان در شهر کابل و دیگر شهر ها نیز از تمام اشخاص چون جنگسالاران ومؤسسات افغانی و غیر افغانی (ان –جی – او) ها سلاحهای شان جمع آوری و امنیت تمام مؤسسات شخصی – دولتی – سفارتخانه ها قو نسلی ها و نماینده گی های تجارتی با توظیف قوای امنیتی دولتی به اساس توافقنامه های دو جانبه تضمین گردد. در صورت انکار تفنگداران از اوامر دولتی مجازات شد ید شوند.

– تعین کمیسون باصلاحیت از متخصصین ورزیده  افغانی که بهمکاری متخصصین بین المللی  با در نظر داشت وضع اجتماعی – اقتصادی – نظامی و قوای بشری ماهر وغیر ماهرافغانی اولویتها را تثبیت و پنج پلان پنجساله را برای بیست و پنج سا ل آینده کشور در ظرف شش الی نوه ماه ترتیب و با سازمانهای مختلف بین ا لمللی و د ول مختلف برای جلب سرمایه گذاریهای مالی و تخنیکی مخصوصاً تقویه زیربناهای اقتصادی – اجتماعی و نظامی مطرح نماید.

– تعین بیست دانشمد که متشکل از متخصصین امور اقتصادی – نظامی – اجتماعی وسیاسی  خواهند بود در رای گیری آزاد وسری از بین اعضاء کانفرانس بین الا فغانی ملی انتخاب که در مقر سازمان ملل متحد بحیث پل ارتباطی برای انسجام و هم آهنگی بهتر امور بین سازمان ملل متحد و دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای مدت پنجسال همکار باشند.

– هم آهنگ ساختن تدریجی پروسه تطبیق د یموکراسی و با زار آزاد با سیر انکشا ف اجتماعی  وحاکمیت قانون درتمام سکتورهای دولتی -خصوصی و جستجوئی طرق مشارکت و سهمگیری جوامع افغانی با ارگانهای دولتی در پروسه تغیر بنیادی و امر باز سازی افغانستان نوین.

– قبولی مفکوره ایجاد کوپراتیفهای دولتی برای رقابت به سکتورهای خصوصی داخلی وخارجی – تهیه و ذخیره مواد اولیه چون چای – بوره – روغن – تیل – گاز آرد و گند م. وترویج مجدد  دادن کوپونها برای مامورین – معلمین – مستخدمین ونظامیان.

– طرح معقول برای مبارزه علیه کشت – پراسس و قاچاق مواد مخد ره  یعنی مساعد نمودن زمینه کار یابی برای زارعین خاشخاش وچرس – جلوگیری از مشوقین داخلی وخارجی کشت – پراسس وقاچاق موادمخد ره با تعین اشد مجازات چون عربستان سعودی و تشویق زارعین به زرع بدیل چون ترویج زعفران- پخته- نیشکر- لبلبو- مالداری- مرغداری وباغداری با تادیه قرضه های طویل المدت برای انکشاف مالداری – مرغداری – باغداری – ساختن سرد خانه های سا ده و ابتدائی در محلات وقصبات وعصری در شهرها با استفاده از انرجی آفتاب وجنر یترهای کوچک وبزرگ – ایجاد کوپراتیفهای زراعتی  وبا لا خره ساختن فابریکات و دستگاهای کوچک و بزرگ پراسس مواد غذائی – لبنیات ومیوه جات.

– بررسی و تدقیق برادعا های افغانستان و فدراسیون روسیه به ارتباط تثبیت غرامات جنگی بالای روسیه و قروض روسیه بر دولتهای قبلی افغانستان وتصمیمگیری نهائی در موارد  درشورای امنیت ملل متحد.

– حل قضیه پشتونستان یعنی موضوع برادران همد ین –همزبان – هم کیش وهم فرهنگ افغانهای جداشده آنطرف خط سیاه تحمیل شده د یورند با حفظ توأمیت ارضی – یکپارچگی افغانستان امروزی و اراده آزاد برادران وخواهران پشتون وبلوچ ما ورای خط سیاه قبول نا شده ومردود د یورند از طریق مذاکرات سیا سی جدی بین افغانستان و پاکستان به شمول نماینده گان برادران پشتون وبلوچ تحت نظارت و سرپرستی سا ز مان ملل متحد.

– تصمیم قاطع ونهائی در مورد عفوه ویا محاکمه نا قضین بشر- جنایتکاران جنگی و خائینین ملی سی سال اخیر.

– جستجوی طرق عملی برای بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان و ایران به ملکیتهای لامزروع دولتی مادروطن شان. وتحت شرایط و تعهدات خاصی توزیع یک یک نمره زمین برای اعمار منازل رهایشی –مارکیتهای کوچک – کلنیک صحی – اداره امنیتی ومراقبت- حفر چاه های عمیق آب – نصب جنریترهای دیزلی برق – ایجاد کارخانه های کوچک صنایع دستی ومکاتب ابتدائی از پیداوار مواد ساختمانی محل مطابق پلانها ونقشه های وزارت شهرسازی تحت پروگرام کار درمقابل مواد غذايی جهان و دوام کمکهای جنسی ونقدی سازمانهای جهانی مهاجرین  برای مدت حد اقل ششماه الی نو ماه از آغاز بازگشت به مادروطن.

– مقیم نمودن برادران کوچی با در نظرداشت عدالت اجتماعی و شرایط زندگی شان در نقاط مختلف کشور با فروش زمینهای دولتی تحت شرایط خاص به قیمتهای مناسب و اقصات طویل المدت وتوزیع تذکره تابعيت و فراهم آوری شرایط زند گی مناسب برایشان.

– جستجوی طروق تقویه مالی و حمایه جدی از صندوقهای خیریهءبنام(بانک کوچک اسلامی) راجستر شده ایالت کلفورنیا در امریکا – اطفال جنگ زده – آشیانه وغیره موءسسات خیره برای ایجاد صنایع دستی – آرت – هنر و دیگر مشاغل کوچک ارزان قیمت بمنظورختم فقر – بیکاری- کمک به معلولین ومعیوبین ومتکی شدن ملت مظلوم و نا توان افغان بخود ازطریق  امدادهای داخلی و بین المللی.

– ترتیب و طرح خط مشی سیا سی – اجتماعی – اقتصادی و نظامی دولت آینده افغانستان برای پنجسال.

– اتخاذ تصامیم لازمه در مورد کانديداتوران دو تابعه.

– در صورت لزوم تجدید نظر بر مواد قانون.

-انتخاب رئیس جمهور – دومعاون رئیس جمهور – اعضای کابینه بیست نفری بعد از معرفی سابقه کاری و آجندای کاری شان با در نظرداشت دانش – تجربه – جرئت کاری – پاکی- تقوی و تخصص  وهمچنان انتخاب والیان ولایات از بین صد نفراعضاء کانفرانس بین الا فغانی ملی به اساس رای گیری آزاد وسری که برای هریک از پستهای فوق الذکر  سه سه کاند ید خواهد بود انتخابات صورت خواهد گرفت که البته در انتخاب والیان ترجیح به کاندیدانکه از مربوطات ولایت خودشان با شند داده خواهد شد. طورمثال برای ولایت هرات سه هراتی کاند ید واز جمله یکنفری بادانش- پاک-با جرئت – با تقوی و مردمدار که معتقد به تطبیق پاليسیهای دولت مرکزی با شد بحیث والی انتخاب شود.

– با لآخره باصدورفیصله ها در مورد انتخابات ومواد فوق الذکر  وظائف کانفرانس بین الاافغانی ملی ختم و همهء فیصله ها جهت تصویب به" لویه جرگه مماثل ملی" که اعضائی "کانفرنس بین ا لافغانی ملی"وکمیته انسجام و تدویر نیز شا مل آن خواهند بود سپرده میشود.

– قبل ازتکمیل میعاد دو ماهه حالت اضطراری( اول جوزای 1388هه ش)که به اسا س ماده (61) فصل سوم (رئیس جمهور) قانون اسا سی روز ختم دوره آقای حامد کرزی است لویه جرگه مماثل دایر وفیصله های کانفرانس بین ا لافغانی تائید و انشا الله صفحه جد یدی در تاریخ افغانستان عزیز کشوده خواهد شد.

– بعد از تصویب فیصله های" کانفرانس بین ا لافغانی ملی" ولسی جرگه و مشرانوجرگه فعلی منحل و بعد از تفریق تعداد انتخاب شده کابینه – والیان و بیست متخصص برای سازمان ملل متحد وتزئید نماینده گان انتصابی رئیس جمهور جد ید به اساس حکم بند (3) ماده(84) فصل پنجم ( شورای ملی ) قانون اساسی برای عضویت در مشرانو جرگه  اعضاء "لویه جرگه مماثل ملی" برای مدت پنجسال به تناسب اعضاء هردو جرگه  جاه گزین میشوند و شوراهای ولایتی درعوض رئیس قبلی رئیس دیگری را ازبین خود انتخاب خواهند نمود.

 در لویه جرگه مماثل بعد از ختم دوره تسلیمگیری وتسلیمدهی ( اول حمل الی اول جوزا)         بتاریخ اول جوزای 1388هه ش که به اساس حکم ماده ( 61) فصل سوم( رئیس جمهور)    قانون اساسی آخرین روز دوره ریاست جمهوری آقای کرزی است در مراسم عالی رسمی با تشریفات خاص قدرت برای زعامت جدید افغانستان تسلیم داده خواهد شد.

باید متذکر شد که برای تعدادی از هموطنان عزیزیکه از خارج بحیث عضویت در لویه جرگه مماثل ملی برای انجام وظایف مقدس ملی به کشور عزیز خود تشریف میبرند با درک مسؤلیتهای ملی – وجدانی- انسانی – بشر د وستی – اخلاقی و بخاطر مقدسات – خداوند (ج) – مادروطنی بخون وخاک غلطیده و فرزندان مظلوم وبیچاره آن بدون در نظر داشت منافع شخصی شان در خارج و داخل نه تنها به وظایف گماشته شده  در مادر وطن پر افتخارشان دوام بدهند بلکه دیگر هموطنا ن عزیز را نیز تشویق به خدمت بوطن نمایند وسعی نمایند که از طریق دولت و مؤ سسات بین المللی تسهیلات لازمه زند گی را برای خود ودیگر هموطنان نو وارد به کشور مساعد وبرای حفظ آزادی-استقلالیت-سربلندی وانجام خدمات ارزشمند- صادقانه وصمیمانه به مادر وطن و بشریت انجام نمایند.

                                             و من الله توفیق. 

قابل توجه:-

– هیأت نهایت محترم حقیقت یابی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مسائل افغانستان.

– جناب محترم آقای بارک اوباما رئیس جمهور منتخب اضلاع متحده امریکا.

– جناب محترم آقای حامد کرزی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان.

    

Engineer Fazel Ahmed Afghan.

8449 Cambie st Vancouver B.C.

V6P 3J9 Canada.

Date Dec2nd 2.008.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *