غزۀ سربلند و مقاوم! سلام بر مدافعان مؤمن و دلير تو!! — احمد محمود

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

غزۀ سربلند و مقاوم! سلام بر مدافعان مؤمن و دلير تو!!

ما حاضريم براى دفاع از تو بجنگيم، ولى راه ما را بسته اند و بال هاى ما سوخته

 

ارسالی محترم احمد محمود


غزۀ قهرمان در آتش خشم يهود، بدترين و سخت ترين دشمن اسلام مى سوزد، شعله هاى سرخ و دود سياه از هر گوشه و كنار باريكۀ غزه بلند است، سينه هاى نوجوانان بى دفاع اين سرزمين مقدس را كه جز سنگ سلاحى در اختيار ندارند، به گلوله هاى آتشين نشانه مى روند، در يك هفته بيش از سه هزار كشته و زخمى به خاك و خون كشانده شد، اطفال معصوم را در آغوش پدر و پيش چشم مادر به گوله بستند، قدس فرياد مى كشد كه: كجا اند آنانكه مرا قبلۀ اول خود مى خوانند، چرا غيرت آنان خفته است، چرا ناظر بى احساس و تماشاچى بى غيرت صحنه هاى خونين كشتار بى رحمانۀ فرزندان بى دفاع اين سرزمين مقدس اند؟ آيا ميان اين يك و نيم مليارد مسلمان و اين پنجاه و شش كشور و صدها رهبر، يك صلاح الدين ايوبى ديگرى يافت نمى شود؟! مگر كوچكترين كشور اسلامى براى مقابله با اسرائيل كفايت نمى كند؟! اگر افغان ها توانستند شوروى را به زانو درآورند، اگر افغانها در برابر هفتاد هزار سرباز مجهز ناتو در حالى مى جنگند كه تمامى همسايه هاى شان با دشمن همكارى دارد و هيچ كشورى در دنيا يافت نمى شود كه از آنان حمايت كند، اگر عراقى هاى مجاهد در برابر دوصد هزار سرباز امريكايى و اروپايى در شرايطى مقاومت مى كنند كه ايران و گروهاى شيعۀ وابسته به تهران نيز عليه آنان و تحت قومندۀ امريكائيها مى جنگند، مگر هر كشور همجوار اسرائيل قادر نيست به تنهايى با اسرائيل مقابله كند؟! مگر مجاهدان مؤمن فلسطين اين توان را ندارند و اين آمادگى براى قربانى در راه آزادى قدس در آنان سراغ نمى شود كه در صورت دريافت سلاح با اسرائيل بجنگند و از مقدسات خود دفاع كنند؟! باور داريم كه اگر از ميان همۀ امت اسلامى نه بلكه از ميان كسانيكه هر سال به زيارت قبله دوم مى روند و به اداى مناسك حج مى پردازند، شمارشان برابر نفوس اسرائيل، عده اى داوطلب ثبت نام كنند و به آنان اجازه بدهند براى آزادى قدس سلاح بردارند، براى راندن يهودى ها از سرزمين قدس كفايت مى كند. اگر امت حاضر شود كه به تعداد كشته هاى كه هر سال در تصادفات موتر ها از دست مى دهند، براى آزادى قدس شهيد بدهند، قدس بدون شك و بزودى آزاد خواهد شد. ما افغان ها حاضريم مسئوليت آزادى قدس را به عهده بگيريم، مشروط به اينكه يكى از كشورهاى همجوار اسرائيل با گشودن جبهۀ جنگ از سرزمين خود موافقه كند و بقيۀ كشورها اجازه دهند كه امت با صدقات خود هزينه اين جنگ را تأمين نمايد، حكومت هاى اين كشورها هيچ كارى ديگرى نكنند، نه سرباز بفرستند، نه هواپيما هاى جنگنده و نه راكت ها ى دور برد، فقط از امريكا تبعيت نكنند و به دستور امريكا با اسرائيل كنار نيايند و تا پايان معركه از سازش با تل ابيب جانبدارى ننموده، از فرصت طلب ها و نيروهاى سازشكار حمايت نكنند.
ولى چه كنيم كه متأسفانه سرنوشت قدس و امت اسلامى به تصميم مراكزى گره خورده كه مهار شان بدست امريكاست، سرنوشت فلسطين به تصميم كسانى مربوط شده كه از مردم كشور خود بيش از دشمنان بيرونى مىترسند، با دشمن بيرونى كنار مىآيند تا سلطه استبدادى شان را بر مردم خود شان تضمين كنند، مغرور در برابر ملت خود و ذليل و زبون در برابر اجنبى، اين حكومت هاى وابسته و متكى به اجانب اند كه امت را به اين سرنوشت كشانده و با اين وضع درد آور و غم انگيز مواجه ساخته.
امت به اين زمامداران جبون مىگويد: حاضريم سلطۀ استبدادى و مطلقۀ شما را بپذيريم ولى ما را از اسارت بيگانگان نجات دهيد. ما حاضريم در سايۀ سياه حكمرانى شما به جنگ با دشمن برويم و براى آزادى قدس ثبت نام كنيم. اى عقل كجايى كه بر سر اين زمامداران بكوبى!! اى غيرت كجايى كه رگ هاى خواب اين مرده هاى به ظاهر زنده و بى مروت هاى گردن كلفت را بجنبانى!! ما به وعده الهى باور داريم، وعدۀ آزادى قطعى و محتوم فلسطين بدست پرتوان جنگجويان "اولى بأس شديد"، آرى فلسطين آزاد خواهد شد، ذلت و زبونى حتمى بار ديگر به سراغ يهود خواهد رفت، و بر پيشانى شان حك خواهد شد. خداى قهار به داد ملت مظلوم فلسطين خواهد رسيد، و شاهد آزادى را به آغوش خواهند كشيد.
ملت فلسطين راه رسيدن به عزت و سربلندى را يافته است، مى داند كه جز با جهاد اسلامى از راه ديگرى به سربلندى نخواهد رسيد، قربانى ها و شهادت ها عزم او را راسختر خواهد كرد و ترس و بيم او را از مرگ از ميان خواهد برد، كسيكه از مرگ نترسد و مرگ براى اهداف بزرگ و مقدس را استقبال كند، همواره عزيز و سربلند خواهد بود و هيچ نيرويى در دنيا او را به ذلت و زبونى نخواهد كشاند و تحت سلطۀ خود نخواهد گرفت.
چه تعداد مجاهد داوطلبى امروز و مخصوصاً پس از مشاهدۀ صحنه هاى خونين فلسطين؛ در سراسر دنيا و در قريه قريه سرزمين بزرگ اسلامى شوق رسيدن به سنگرهاى فلسطين و جنگ در كنار مجاهدين فلسطين را در دل دارند، خون در رگ هاى شان موج مى زند و دلهاى شان به شدت مى طپد، ولى راه ها را مسدود مى يابند و بال هاى خود را سوخته، راه هاى شانرا دشمن نبسته، بلكه دولت هاى خودشان بسته و بال هاى شان در آتشى سوخته كه بيگانه بدست خودى ها افروخته. خداوندا! به داد ملت مظلوم فلسطين برس!!
به مجاهدين فلسطين سربلند مى گوييم:
به پرودگار تان توكل كنيد، از تعرض صهيونستها بر غزه بيمى نداشته باشيد، راه برادران مجاهد تان در افغانستان و عراق را در پيش گيريد، إن شاء الله با جنگ چريكى مى توانيد دشمن را با همان سرنوشتى مواجه سازيد كه ديروز اتحاد شوروى در افغانستان با آن مواجه شد و امروز امريكا در افغانستان و عراق با آن مواجه است، آزادى فلسطين جز از طريق جهاد از راه ديگرى امكان ندارد، جز خداى قدير از احدى توقع حمايت نداشته باشيد، بر كشورهاى اسلامى حكامى مسلط اند كه حاضر اند عليه مجاهدين با امريكائيها همكارى كنند، اينها به فرمان واشنگتن حاضر اند با مردم خود بجنگند، برخى از اين حكام در اثناى جهاد مجاهدين افغان عليه اتحاد شوروى به دستور واشنگتن از مجاهدين حمايت مى كردند؛ ولى زمانيكه واشنگتن با مسكو به توافق رسيد و مشتركاً تصميم گرفتند تا از تأسيس حكومت اسلامى بدست مجاهدين در افغانستان جلوگيرى كنند؛ همين حكام بودند كه در جبهۀ مقدم به جنگ مجاهدين رفتند و مأموريت جلوگيرى از تأسيس حكومت اسلامى را به عهده گرفتند. ايران نيز يكى از اين كشورها بود، به مجاهدين فلسطين توصيه مى كنيم كه فريب حرفهاى دروغين سردمداران ايران را نخورند، ايران در طول تاريخ همواره و در تمامى جنگهايى كه عليه امت اسلامى به راه افتاده؛ دست در دست دشمن گذاشته و امت را از عقب به خنجر زده، ايران دشمن خطرناكى در جامۀ دوست است، ايران نخست با مسكو و كمونيستها عليه مجاهدين افغان همكارى كرد و سپس در اشغال كابل به دست نيروهاى صليبى به كمك دشمن شتافت، در اشغال عراق؛ صميمى ترين و جدى ترين همكار امريكا شد، به گروههاى شيعه افغانى و عراقى دستور داد تا تحت قومندۀ افسران امريكايى عليه سنى ها بجنگند، تعداد كسانى كه در عراق به دست ناپاك شيعه هاى وابسته به ايران كشته شده كمتر از كسانى نيست كه بدست نيروهاى صليبى در آن كشور كشته شده، صدها عالم و دانشمند و ساينسدان عراقى به دست تروريستهايى كشته شده كه در ايران آموزش ديده اند، ده ها عراقى مظلومى كه هر روز در بغداد بطور مرموز كشته شده و اجساد شان در خريطه هاى سياه پلاستيكى در گوشه و كنار بغداد يافت مى شوند؛ همه به دستور مسئولين ايرانى و توسط گروههاى وابسته به تهران كشته مى شوند. به حرفهاى ميان تهى زمامدارانى باور نكنيد كه در ظاهر از داعيۀ فلسطين حمايت مى كنند ولى در عمل هيچ كارى به نفع مجاهدين فلسطين و عليه صهيونستهاى وحشى و خونخوار انجام نداده اند، هيچ انسان عاقلى اين بهانه هاى دروغين را از آنان نمى پذيرد كه راه كمك به فلسطينى ها به روى شان بسته است، مگر آنها نمى توانند به جنگجويان حزب الله لبنان دستور بدهند تا از هزاران راكتى كه ايران و سوريه در اختيار شان گذاشته چندتا را به سوى اسرائيل شليك كنند؟!! اين راكتها را براى كدام روزى نگهداشته اند؟ اگر اينها خواهان دفاع از اسلام و مسلمين اند به گروههاى شيعه افغانى و عراقى دستور بدهند كه از همكارى با امريكائيها دست بكشند و با مجاهدين يكجا شوند.
به افغانهاى مؤمن مى گويم: براى دفاع از مجاهدين فلسطين؛ به عمليات تان عليه حاميان و مؤسسان دولت صهيونيستى شدت بخشيد، بايد انتقام مردم مظلوم فلسطين را در اينجا و در دره هاى افغانستان از نيروهاى صليبى كشيد.
إن شاء الله فلسطين يكجا با افغانستان و عراق از سلطۀ نيروهاى صليبى و يهودى آزاد خواهد شد و عظمت گذشتۀ امت اسلامى بار ديگر اعاده خواهد شد. به اميد فرارسيدن آن روز.

 

زنده باد مجاهدين فلسطين، عراق و افغانستان
برافراشته باد پرچم سبز اسلام
مرگ بر امريكا
حكمتيار
افغانستان

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *