عذر خواهی سه تن از اعضای بيروی سياسی حزب ديموکراتيک خلق افغانستان

 

عذر خواهی سه تن از اعضای بيروی سياسی حزب ديموکراتيک خلق افغانستان (حزب وطن) از شهيدان، قر بانيان و مردم افغانستان

 

 

 

 

برگرفته شده از: سايت محترم افغان جرمن آنلاين

هموطنان عزيز! 

ماسه نفر که قبلاً عضويت بيروی سياسی حزب ديموکراتيک خلق افغانستان (هکذا حزب وطن) را داشته ايم، اينک پس از سالها سکوت ،غور و انديشيدن به اين استنتاج رسيده ايم که  به نمايندگی از حزب و جمهوری ديموکراتيک افغانستان، از مردم دلير و عذاب کشيدۀ افغانستان، معذرت بخواهيم… ادامه

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *