صدای افغان دو سال را عقب گذاشت — سرمقاله

 

صدای  افغان دو سال را عقب گذاشت

 

 

تاریخ 31  اگست روزی است که سایت صدای افغان صفحه بدنیا گشود و در دامان خود خواستها  و دیدگاههای متنوعی را پذیرا شد  به امید اینکه این دیدگاهها و خواستها در بهبودی وضعیت عده یی از هموطنان ما مؤثر واقع شود.

 

میدانیم که در وطن ما  و با تأسف  سطح دانش و بینش  پائین بوده ،  عده یی اندکی در تناسب با جمعیت موجود بشری کشور اند که از دانش و بینشی بر خوردار میباشند که  با مقتضیات زمان و شرایط جهان همرکابند. از همین ناحیه ضرورت به  تنویر و تفهیم دیگران توسط این قشر نخبه، در قبال مسایل داغ و اساسی کشور و مردم ما احساس میشود  که این وجیبه را وسایل اطلاعات همگانی  از جمله سایت های انترنتی که یکی از ساده ترین وسایل ارتباط فرهنگی و علمی میباشد بدوش دارند. ولی باز هم این وسیله همیشه در راستای اهداف درست و حق بینانه قرار نداشته ، بصورت آگاهانه و یا نا آگاهانه عده یی از سایت ها در هیزم انداختن بر آتش فتنه و اختلاف ، دوری و افتراق هموطنان، گستردن ابر های  سمی قومی، زبانی، نژادی،  و به پیش بردن اهداف ناجایز سیاسی ، ایدیولوژیکی نا مأنوس خویش قدم بر میبدارند.

 

سایت  صدای افغان که سینه اش را برای همه بامراعات محتوای  شعار این سایت  باز نموده است  در این دوسال مطالب زیادی را از تعداد زیادی از دوستان گرفت  ولی با تأسف که درین میان عده یی هم خواستند تا  استفاده  نا مشروعی از صفحات این سایت بدارند لذا اقدام به ارسال مطالبی کردند که در آن مصلحت مردم و کشور مراعات نگردیده  بلکه کشاندن مردم بسوی رؤیاهای خودشان  و دار ودسته خاص شان بود، که در بعضی مواقع  اداره سایت  با فرستنده چنین مطالبی که به اصطلاح مردم ما    زیر کاسه نیم کاسه را میگذراند  به نوعی  در ارتباط گردیده  و ایشان را متوجه کار شان ساخته اند که عده یی از این دوستان بعد از اینکه مشت شان باز گردید کوچه بدل کردند.

 

با استفاده از سالگرد سایت بار دگر میخواهیم  به همه دوستان و عزیزان یاد آور شویم که  آغوش  صدای افغان برای هر افغانی که ارزی خیر و بهبودی را برای مردم و کشور خویش دارد باز بوده ،  هیچگاهی نمیخواهیم تا این صفحه  سرنایی باشد بدست افرادی که خواستهای خود را بر مصلحت  کشور و مردم ؛ تمام مردم کشور  از شمال تا جنوب از شرق تا غرب برتر میدانند.

 

وحدت و همبستگی ملی کشور و حفظ هویت فرهنگی و تاریخی ملت را از اولویت های کاری خود بحساب میاوریم.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *